Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

775. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020, stran 2274.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. januarja 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020
1. člen 
V 4. členu Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 66/14) se spremeni 2. točka, in sicer tako da se glasi:
»2. Kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljnjem besedilu: MSP) v skladu s Prilogo 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, in sicer:
– kot mikro podjetje se opredeljuje tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR;
– kot malo podjetje se opredeljuje tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR ter
– kot srednje podjetje se opredeljuje tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.«
Dosedanji 3. in 4. točka se črtata.
V besedilu dosedanje 5. točke, ki je postala 3. točka, se besedilo »druge do četrte« nadomesti z besedo »prejšnje«.
Dosedanji 6. in 7. točka postaneta 4. in 5. točka.
2. člen 
V 5. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru spodbujanja prijav podjetij povezanih v strateško razvojna inovacijska partnerstva na razpise iz evropskih skladov je upravičenec podjetje, ki v imenu strateško razvojnega inovacijskega partnerstva poda prijavo na razpis in ima sedež ali poslovno enoto bodisi v Primorskem tehnološkem parku bodisi v Mestni občini Nova Gorica.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen 
V prvem odstavku 8. člena se na koncu besedila 6. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. spodbujanje prijav podjetij povezanih v strateško razvojna inovativna partnerstva na razpise iz evropskih skladov.«
4. člen 
Za 34. členom se doda novo 7. podpoglavje in členi 34.a, 34.b, 34.c in 34.d, ki se glasijo:
»7. Spodbujanje prijav podjetij povezanih v strateška razvojna inovativna partnerstva na domače in mednarodne razpise
34.a člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen ukrepa je, preko sofinanciranja stroškov prijav v strateško razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno raziskovalnih organizacij, spodbuditi pripravo skupnih razvojnih projektov in okrepiti raziskovalno razvojno inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih subjektov (gospodarstva in razvojno raziskovalnih organizacij).
34.b člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški za prijave na domače in mednarodne razpise v strateško razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno raziskovalnih organizacij so izključno direktni stroški, nujni in vezani na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo.
(2) Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja.
34.c člen 
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev) 
(1) Skupna višina sredstev ne sme presegati 80 % vrednosti upravičenih stroškov prijave na razpis. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
34.d člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica ali Primorskega tehnološkega parka in v imenu v strateško razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno raziskovalnih organizacij oddajo prijavo na razpis iz evropskih skladov.«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2014-7
Nova Gorica, dne 26. januarja 2017
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.