Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

798. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok, stran 2313.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok (Uradni list RS, št. 111/03 in 112/08) se v drugem odstavku 5. člena na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice.«.
2. člen 
V 6. členu se za klasifikacijo »N 77.320 Dajanje gradbenih strojev v najem;« doda klasifikacija, ki se glasi:
»N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice;«.
3. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje, ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– znanje slovenskega jezika na višji ravni,
– znanje dveh svetovnih jezikov na osnovni ravni.«.
4. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami:
– v katastrski občini 1910 Volčji Potok:
 s parcelami z ID znakom:
1910-1/1-0, 1910-1/2-0, 1910-2/3-0, 1910-2/4-0, 1910-2/2-0, 1910-3/3-0, 1910-3/4-0, 1910-3/5-0, 1910-3/2-0, 1910-4/1-0, 1910-4/2-0, 1910-5/1-0, 1910-5/2-0, 1910-5/3-0, 1910-5/4-0, 1910-6/1-0, 1910-6/2-0, 1910-6/3-0, 1910-7/1-0, 1910-7/2-0, 1910-7/3-0, 1910-8/1-0, 1910-8/2-0, 1910-9/0-0, 1910-10/0-0, 1910-11/0-0, 1910-12/0-0, 1910-13/0-0, 1910-14/0-0, 1910-15/0-0, 1910-16/0-0, 1910-17/0-0, 1910-18/0-0, 1910-19/0-0, 1910-20/0-0, 1910-21/0-0, 1910-22/0-0, 1910-23/1-0, 1910-23/2-0, 1910-23/3-0, 1910-24/0-0, 1910-25/0-0, 1910-26/0-0, 1910-27/1-0, 1910-27/2-0, 1910-27/3-0, 1910-28/0-0, 1910-29/0-0, 1910-30/1-0, 1910-30/2-0, 1910-31/0-0, 1910-32/0-0, 1910-33/0-0, 1910-34/0-0, 1910-35/1-0, 1910-35/2-0, 1910-36/0-0, 1910-698/2-0, 1910-698/8-0, 1910-698/9-0, 1910-698/10-0, 1910-699/1-0, 1910-699/2-0, 1910-699/3-0, 1910-700/1-0, 1910-700/2-0, 1910-701/1-0, 1910-701/2-0, 1910-702/1-0, 1910-702/2-0, 1910-703/0-0, 1910-704/0-0, 1910-705/0-0, 1910-706/0-0, 1910-707/0-0, 1910-708/0-0, 1910-709/0-0, 1910-710/0-0, 1910-711/0-0, 1910-712/0-0, 1910-713/0-0, 1910-714/1-0, 1910-714/2-0, 1910-714/5-0, 1910-714/6-0, 1910-756/1-0, 1910-756/2-0, 1910-756/3-0, 1910-809/1-0, 1910-809/2-0, 1910-809/3-0, 1910-809/4-0, 1910-809/5-0, 1910-809/6-0, 1910-810/0-0, 1910-811/0-0, 1910-812/0-0, 1910-813/0-0, 1910-814/0-0, 1910-819/0-0, 1910-820/0-0, 1910-698/4-0, 1910-698/5-0, 1910-698/6-0;
 s stavbami in deli stavb:
del stavbe 1 v stavbi 372, del stavbe 1 v stavbi 170, del stavbe 1 v stavbi 174, dela stavbe 1 in 2 v stavbi 27, del stavbe 1 v stavbi 313, del stavbe 1 v stavbi 169, del stavbe 2 v stavbi 25, del stavbe 1 v stavbi 363, del stavbe 1 v stavbi 165, del stavbe 1 v stavbi 262, del stavbe 1 v stavbi 263, del stavbe 1 v stavbi 175, del stavbe 1 v stavbi 314, deli stavb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 v stavbi 29, del stavbe 1 v stavbi 97, del stavbe 1 v stavbi 96, dela stavbe 1 in 2 v stavbi 98; 
– v katastrski občini 1936 Radomlje:
 s parcelami z ID znakom:
1936-440/3-0, 1936-440/4-0, 1936-441/3-0, 1936-441/4-0, 1936-445/0-0, 1936-446/4-0, 1936-446/5-0, 1936-447/1-0, 1936-447/2-0, 1936-448/0-0, 1936-449/0-0, 1936-450/0-0, 1936-451/0-0, 1936-452/0-0, 1936-453/0-0, 1936-454/0-0, 1936-455/0-0, 1936-456/0-0, 1936-475/0-0, 1936-476/0-0, 1936-478/0-0, 1936-479/0-0, 1936-480/0-0, 1936-481/0-0, 1936-482/0-0, 1936-483/0-0, 1936-484/0-0, 1936-485/0-0, 1936-486/0-0, 1936-487/0-0, 1936-488/0-0, 1936-489/0-0, 1936-490/0-0, 1936-491/0-0, 1936-492/0-0;
– ter z vso opremo in inventariziranimi zbirkami.«.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-2/2017
Ljubljana, dne 30. marca 2017
EVA 2016-3340-0054
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik