Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Št. 47802-2/2017-1 Ob-1873/17, Stran 839
Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 14/15 in 76/15, v nadaljevanju ZSPDSLS), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017, objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnine 
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost
2.1 Predmet prodaje:
Stanovanje št. 1
– Tri in pol sobno stanovanje na naslovu Goriška ulica 3, Šempeter pri Gorici, št. 6, označeno z ID znakom 2315–605-6, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na parc. št. 2953 k.o. 2315 Šempeter, v površini 80,85 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih in napravah stavbe št. 605.
Izhodiščna vrednost za stanovanje znaša 69.715,00 EUR.
V izhodiščni vrednosti ni zajet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Stanovanje št. 2
– Dvo sobno stanovanje na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 3, Šempeter pri Gorici, št. 3, označeno z ID znakom 2315–693-3, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega bloka, na parc. št. 3052/15, v površini 48,20 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih in napravah stavbe št. 693.
Izhodiščna vrednost za stanovanje znaša 45.500,00 EUR.
V izhodiščni vrednosti ni zajet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Varščina
Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5 % izhodiščne vrednosti stanovanja. Ponudbi za nakup stanovanja je potrebno priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša za stanovanje št. 1 v višini 3.486,00 EUR in stanovanje št. 2 v višini 2.275,00 EUR.
Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na račun Občine Šempeter - Vrtojba, št. SI56 013830100014409, odprt pri Banki Slovenije, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, z navedbo namena: »varščina – prodaja stanovanja št. ___«, referenca: SI00 47802-2/2017.
Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno priložiti dokazilo.
V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina Šempeter - Vrtojba varščino zadrži. Prav tako Občina Šempeter - Vrtojba obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup stanovanja umakne.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača celotne kupnine, Občina Šempeter - Vrtojba obdrži varščino.
Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) pa se varščina vračuna v kupnino.
4. Prodajni pogoji in merila
Stanovanje se prodaja za najmanj izhodiščno vrednost.
Nakup poteka po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nakup stanovanja ponudijo isto ceno, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja.
5. Pogoji sodelovanja
Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu z veljavnim pravnim redom v Republiki Sloveniji lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku pravilno oddajo popolne ponudbe.
5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec 1 Podatki o ponudniku s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– izpolnjen obrazec 2 Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 5 % od izhodiščne cene,
– fotokopijo matične številke za fizične osebe, izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike in izpis iz sodnega registra za pravne osebe. Izpisi iz registra ne smejo biti starejši od 3 mesecev.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
6. Drugi pogoji:
– ponudnik lahko ponudbo za nakup stanovanja dopolni do izteka roka za sprejem ponudbe, ki je določen v tem zbiranju ponudb;
– če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine od izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja;
– izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, notarske stroške overitve podpisov in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo;
– kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se prodajna pogodba šteje za razdrto, varščino pa obdrži Občina Šempeter - Vrtojba;
– ponudnika veže ponudba 3 mesece od roka za predložitev ponudb.
7. Obvestilo o izbiri ponudnika
Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 30 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi tega zbiranja ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji stanovanja z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje stanovanja vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve, brez povračila stroškov in brez odškodninske odgovornosti.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni od dneva prejema obvestila o ustavitvi postopka brez obresti.
V primeru neuspelega zbiranja ponudb bo Občina Šempeter - Vrtojba obvestila ponudnika v 30 dneh od odpiranja prispelih ponudb.
8. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Občina Šempeter - Vrtojba obdržala plačano varščino.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (2 % davek na promet nepremičnin) in stroške notarskih storitev. Za zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na stanovanju je dolžan poskrbeti kupec. Prodajalec po prejemu celotne kupnine izroči kupcu ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na stanovanju.
9. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme do vključno 20. 4. 2017 do 9. ure.
Popolne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo ponudniki po pošti v zaprti kuverti na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba.
Na sprednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis: »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja št. ___«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine ali na spletni strani: www.sempeter-vrtojba.si.
Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
10. Javno odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija, dne 20. 4. 2017 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba.
Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom ponudnika.
11. Informacije in ogled
Podrobnejše informacije v zvezi s to objavo lahko vsi zainteresirani dobijo na tel. 05/335-10-00. Ogled stanovanja je mogoče v času poslovnih ur Občine Šempeter - Vrtojba, po predhodnem dogovoru.
To javno zbiranje se objavi na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba: www.sempeter-vrtojba.si.
Občina Šempeter - Vrtojba