Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Št. 28-110/2017 Ob-1825/17, Stran 830
Svet zavoda Ljudske univerze Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka, v skladu s sklepom sveta zavoda Ljudske univerze Škofja Loka, št. 40 z dne 24. 2. 2017razpisuje delovno mesto
direktorice/direktorja
Kandidat-ka mora za imenovanje na funkcijo direktorice/direktorja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu direktorice/direktorja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu direktorice/direktorja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Ljudske univerze Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka, z oznako »Prijava na razpis za direktorico/direktorja«.
Kandidat-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Škofja Loka