Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

789. Sklep o določitvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper, stran 2301.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), prvega odstavka 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. (Uradne objave, št. 53/02, Uradni list RS, št. 74/05, 84/06, 39/12, 103/12, 17/13, 40/15 in 24/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in na podlagi pozitivnega mnenja Nadzornega sveta Marjetice Koper d.o.o.-s.r.l., št. 16/002-17, z dne 22. 3. 2017 izdajam
S K L E P 
o določitvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper 
1. 
Cene za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki«, ki jih izvaja javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. na območju Mestne občine Koper se določijo na naslednji način:
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
1.1. Zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
0,0055 EUR/kg
Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov
0,1563 EUR/kg
1.2. Zbiranje bioloških odpadkov:
Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov
0,0040 EUR/kg
Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov
0,2263 EUR/kg
2. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV
Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov
0,0000 EUR/kg
Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov
0,1056 EUR/kg
3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov
0,0000 EUR/kg
Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov
0,2486 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
2. 
Cene za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki« so določene na podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cene storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2017–2019, št. 28/001-1.
3. 
Izvajalec gospodarske javne službe »ravnanje s komunalnimi odpadki« v Mestni občini Koper, javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., bo na osnovi tega sklepa in uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno.
4. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki« (Uradni list RS, št. 95/14).
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2017.
Št. 354-66/2017
Koper, dne 30. marca 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'Ordinanza sulla metodologia di determinazione dei prezzi dei servizi pubblici economici obbligatori di tutela dell'ambiente (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 87/12 e 109/12), in virtù del primo comma dell’articolo 13 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. (Bollettino ufficiale, n. 53/2002, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 74/05, 84/06, 39/12, 103/12, 17/13, 40/15 e 24/16), per effetto dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e visto il parere positivo del Consiglio di controllo della Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l., n. 16/002-17 del 22 marzo 2017, promulgo la seguente
D E L I B E R A 
sulla determinazione dei prezzi della gestione dei rifiuti urbani nel Comune città di Capodistria 
I prezzi dei servizi pubblici “gestione dei rifiuti urbani”, forniti sul territorio del Comune città di Capodistria dall’azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o. s.r.l., sono determinati come segue:
1. RACCOLTA DI DETERMINATI TIPI DI RIFIUTI URBANI
1.1. Raccolta dei rifiuti urbani:
Prezzo dell'infrastruttura pubblica della raccolta dei rifiuti urbani
0,0055 EUR/kg
Prezzo del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
0,1563 EUR/kg
1.2. La raccolta dei rifiuti organici:
Prezzo dell'infrastruttura pubblica della raccolta dei rifiuti organici
0,0040 EUR/kg
Prezzo del servizio di raccolta dei rifiuti organici
0,2263 EUR/kg
2. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Prezzo dell'infrastruttura pubblica del trattamento dei rifiuti urbani
0,0000 EUR/kg
Prezzo del servizio di trattamento dei rifiuti urbani
0,1056 EUR/kg
3. DEPOSITO DEI RIFIUTI URBANI:
Prezzo dell'infrastruttura pubblica del deposito dei rifiuti urbani
0,0000 EUR/kg
Prezzo del servizio di deposito dei rifiuti urbani
0,2486 EUR/kg
Tutti i prezzi indicati sono espressi in EUR senza IVA, che viene computata agli utenti in base al valore dell’aliquota prescritta.
II 
I prezzi dei servizi pubblici “gestione dei rifiuti urbani” sono determinati in base all’elaborato riguardante la definizione dei prezzi dei servizi pubblici economici di gestione dei rifiuti urbani nel Comune citta di Capodistria e del Comune di Ancarano per il periodo 2017–2019, n. 28/001-1.
III 
Il fornitore del servizio pubblico economico “gestione dei rifiuti urbani”, nel Comune città di Capodistria, l’azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l., provvederà in conformità a questa Delibera e all’Ordinanza, all’elaborazione e alla pubblicazione, sul suo sito internet e secondo le modalità localmente in uso, del tariffario con le tariffe approvate.
IV 
Con l’entrata in vigore della presente delibera cessa di avere efficacia la Delibera sui prezzi dei servizi pubblici “gestione dei rifiuti urbani” (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 95/14).
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, inizia ad essere applicato invece con il giorno 1° aprile 2017.
N. 354-66/2017
Capodistria, 30 marzo 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.