Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

770. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032), stran 2261.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US RS, 76/14 – odločba US RS in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 21. seji, dne 16. 3. 2017, sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet OPPN) 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu OPPN) za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032).
II. VSEBINA OPPN 
2. člen 
(sestavni deli OPPN) 
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
1.2 Območje OPPN
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.2 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
3.2 Prometna infrastruktura
3.3 Elektroenergetsko omrežje
3.4 Plinovodno omrežje
3.5 Oskrba z vodo
3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
3.7 Odpadki
3.8 Elektronske komunikacije
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1 Izsek iz grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
M 1:5 000
B2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:2 000
B3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:2 500
B4 Ureditvena situacija s prerezom skozi območje OPPN
M 1:1 000
B5 Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro
M 1:1 000
B6 Načrt parcelacije 
M 1:1 000
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
D) PRILOGE OPPN
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
D2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
D3 Seznam strokovnih podlag
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, postopek CPVO
D5 Obrazložitev in utemeljitev
D6 Povzetek za javnost
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
3. člen 
(1) Z OPPN se načrtuje razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica. Načrtovana je gradnja stavb za opravljanje dejavnosti, ureditev površin za nemoteno funkcioniranje stavb ter gradnja gospodarske javne infrastrukture oz. priključkov nanjo. V sklopu OPPN je načrtovana tudi rekonstrukcija dela lokalne ceste Koprivnica–Leskovce.
(2) Z OPPN se na obravnavanem območju določijo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji za njihovi izvedbo.
1.2 Območje OPPN
4. člen 
(1) Območje OPPN se nahaja v južnem delu naselja Koprivnica, zahodno od Koprivniškega potoka.
(2) Območje OPPN je velikosti ca. 1,44 ha. Zajema zemljišče s parcelno številko 85, k.o. Veliki Dol in dele zemljišč s parcelnimi številkami: 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 92, 93/1, 93/2, 529/3, 98/1, 98/2, 528, vse k.o. Veliki Dol.
(3) Območje OPPN z natančnim potekom meje je prikazano na grafičnih načrtih.
(4) Izven območja OPPN se za namen funkcioniranja objektov in površin na območju OPPN načrtujejo priključki na vodovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje ter elektronske komunikacije ter morebitne prometne ureditve.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Rešitve načrtovanih objektov in površin
5. člen 
(funkcionalna zasnova) 
(1) Na območju OPPN sta načrtovani dve nestanovanjski stavbi (objekta A in B) za opravljanje oskrbnih, storitvenih, poslovnih in drugih dejavnosti.
(2) Zaradi umestitve novih dejavnosti na območju OPPN, se pričakuje povečanje prometa, zato se načrtuje rekonstrukcija dela lokalne ceste Koprivnica–Leskovce, tako da se zagotavlja njena prevoznost.
(3) Za dostop do območja za opravljanje dejavnosti se uredi skupna dostopna cesta na lokalno cesto Koprivnica–Leskovce z ustreznim obračališčem. Pred načrtovanima stavbama se na območju OPPN uredijo parkirišča za potrebe opravljanja dejavnosti. Ob Koprivniškem potoku se ohranja obvodno vegetacijo ter nezazidane zelene površine.
2.2 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.2.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostoru 
6. člen 
(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen) 
(1) V skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) je na območju OPPN dopustna gradnja naslednjih objektov:
1 STAVBE, od teh: 
12 Nestanovanjske stavbe, od teh: 
121 Gostinske stavbe, od teh: 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
122 Poslovne in upravne stavbe, od teh: 
12203 Druge poslovne stavbe, 
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, od teh: 
12301 Trgovske stavbe, 
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajane komunikacij, od teh: 
12420 Garažne stavbe, 
125 Industrijske stavbe in skladišča
126 Stavbe splošnega družbenega pomena, od teh: 
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh: 
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh: 
211 Ceste, od teh: 
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, 
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi. 
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh: 
242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh: 
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega: 
 oporni zid, škarpa, stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov.
Dopustna je tudi namestitev naprav za izkoriščanje sončne energije (sončnih kolektorjev in sončnih elektrarn) ter gradnja nadstreškov.
7. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 
V osnovnih objektih je dopustno opravljati dejavnosti, ki so skladne vrstami dopustnih objektov glede na namen iz prejšnjega člena tega odloka.
8. člen 
(vrste gradenj in drugih posegov) 
V območju OPPN so dopustne naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– gradnje novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave) in naprav,
– rekonstrukcije objektov in naprav,
– odstranitve objektov in naprav ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov po tem odloku,
– vzdrževanje objektov in naprav.
9. člen 
(vrste dopustnih dopolnilnih – nezahtevnih in enostavnih objektov, vključno z njihovo lego, velikostjo in oblikovanjem)
(1) Glede na Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13 in 24/13) so na celotnem območju OPPN dopustni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
– nadstreški površine do 50 m2, ki jih je dopustno umestiti kot samostojne objekte nad parkirišči ter nad zabojniki za odpadke ali pa so prislonjeni k osnovni stavbi. V primeru, da se uporabljajo za druge namene, se locirajo v ozadje parcele namenjene gradnji, vendar ne na območje zelenih površin. Izvedejo se v pritlični, enoetažni izvedbi in niso namenjeni prebivanju ali izvajanju dejavnosti. Nadstreški se medsebojno lahko stikajo. Izvedejo se kot jekleni. Streha je ravna, enokapna ali dvokapna z nakloni do 15 stopinj. Enokapna ali dvokapna streha morata biti skriti za masko. Kritina je pločevinasta ali PVC,
– pomožni objekti v javni rabi (samo objekt za razsvetljavo, drog višine do 10 m, pomožni cestni objekti),
– ograja višine do 3 m se izvede kot žična barvana (zelena),
– podporni zid višine do 1,5 m se izvede kot betonski. Dopustna je zazelenitev betonskih zidov ter oblaganje s kamnom,
– rezervoar prostornine do vključno 100 m3,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– samostojno parkirišče površine do 200 m2,
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
– pomožni komunalni objekt,
– pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
(2) Odmiki nadstreškov od sosednjih zemljišč so najmanj 1,5 m. Dopusten je tudi manjši odmik pod pogojem, da mejaš ne ugovarja načrtovani gradnji, da so upoštevani veljavni požarno-varnostni ter sanitarno-tehnični predpisi. Ograja se lahko zgradi 0,5 m od sosednje parcele; v primeru, da mejaš ne ugovarja načrtovani gradnji, pa tudi na parcelno mejo.
2.2.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege osnovnih objektov 
2.2.2.1 Regulacijske črte
10. člen 
(regulacijske črte) 
(1) Na območju OPPN so določene naslednje regulacijske črte:
– določeni sta gradbeni meji-črti, ki ju osnovne stavbe ne smejo presegati, lahko pa se jih dotikajo ali pa so od njih odmaknjene v notranjost zemljišča. Izven določenih gradbenih meja lahko segajo napušči, nadstreški, zunanja stopnišča, ipd.,
– določena je gradbena linija-črta, na katero mora biti z enim robom-s fasado (ali njenim delom) postavljena osnovna stavba, ki se gradi na zemljišču ob tej črti,
– za gradnjo ostalih objektov po tem odloku ni posebej določenih regulacijskih črt.
(2) Prikaz gradbene linije in gradbenih mej je razviden iz grafičnih načrtov.
2.2.2.2 Lega osnovnih objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo
11. člen 
(funkcionalna in tehnična zasnova objektov - splošno) 
(1) Upošteva se predpise s področja tehničnih zahtev, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah.
(2) Objekti v javni rabi, določeni v veljavnem predpisu, morajo zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir.
12. člen 
(lega objektov) 
(1) Lega osnovnih stavb je določena z gradbeno mejo in gradbeno linijo. Stavbi se z daljšo stranico orientirata v smeri sever-jug.
(2) Nadstreški, ki niso nezahtevni in enostavni objekti, se locirajo pod pogoji določenimi v 10. členu tega odloka.
(3) Namestitev naprav za izkoriščanje sončne energije je dopustna le na strehah stavb. Naprave za izkoriščanje sončne energije se na strehe postavijo vzporedno s strešino, njihov najvišji del ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. V primeru, da ima del stavbe ravno streho, se postavijo pod optimalnim kotom ter orientacijo in so skriti za fasadnim vencem.
(4) Prikaz oziroma možna postavitev osnovnih objektov je razvidna iz grafičnih načrtov.
13. člen 
(odmiki od parcelnih mej in sosednjih stavb) 
(1) Najbolj izpostavljeni deli osnovnih stavb morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 m. Manjši odmiki so dopustni ob pridobitvi soglasja mejaša.
(2) Gradbeno inženirski objekti morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,5 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča je dopustna gradnja na parcelno mejo.
(3) Odmiki novih osnovnih stavb od sosednjih stavb morajo znašati najmanj toliko, da so zagotovljeni požarno varstveni pogoji.
2.2.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja osnovnih objektov ter ureditve okolice 
14. člen 
(velikost in oblikovanje objektov) 
(1) Zaradi vizualne izpostavljenosti lokacije se pri oblikovanju objektov posebna pozornost posveti izbiri materialov in barv. Fasade in strehe se oblikujejo na način, da čim manj izstopajo iz krajinske slike.
(2) Tlorisna oblika stavb je pravokotna, dopustni so sestavljeni tlorisi. Velikost osnovnih stavb je omejena z gradbeno mejo in ne sme presegati 1600 m2. Do velikosti 1000 m2 je tloris lahko enovit, v primeru večjega tlorisa mora biti ta členjen - sestavljen (osnovni kubus z dodatkom-prizidkom, ki naj bo višinsko in tlorisno podrejen osnovnemu kubusu).
(3) Etažnost osnovnih stavb je do največ P+1+M. Višina do 15 m, merjeno od kote urejenega terena do najvišje točke stavbe.
(4) Konstrukcija stavb je klasično zidana, betonska ali montažna. Fasade so iz ometa, pločevinaste ali steklene (delno ali v celoti), dopustna je kombinacija z lesom. Fasade so bele in pastelnih barv, v primeru pločevinaste so dopustni odtenki v sivi barvi. Fluorescentne barve na fasadni površini niso dopustne.
(5) Strehe osnovne stavbe so dvokapne (tudi kot sestavljene dvokapnice), na dodatnih volumnih je lahko streha ravna. Naklon dvokapnih streh je med 15 in 25 stopinj. Smer slemena je vzporedna z daljšo stranico stavbe. Barva kritine je v sivih odtenkih.
15. člen 
(ureditev zelenih površin ter posegi na vodnem in priobalnem zemljišču) 
(1) Prometne in manipulativne površine ob stavbah se asfaltira, tlakuje ali izvede v peščeni izvedbi.
(2) Ohranja se obvodna vegetacija ob potoku ter zelene površine v jugovzhodnem delu OPPN.
(3) Posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na Koprivniškem potoku 5 m od meje vodnega zemljišča so dopustni v skladu z določili zakona o vodah.
2.2.4 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo 
16. člen 
(1) Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji, oziroma razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele namenjene gradnji je do 60 %. V zazidano površino se šteje tudi površina nadstrešnic, ne upoštevajo pa se prometne in manipulativne površine.
(2) Na parceli namenjeni gradnji se uredi vsaj 10 % zelenih površin.
2.2.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo 
17. člen 
(1) Parceli namenjeni gradnji se določita stavbam za opravljanje dejavnosti (GP1 in GP2).
(2) Parcela namenjena gradnji se določi tudi lokalni cesti Koprivnica–Leskovce (GPc) ter na območju vodnega zemljišča (GPv).
(3) Predlog parcelacije je razviden iz načrta parcelacije.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
18. člen 
(1) Dopustne so odstranitve, rekonstrukcije in vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI), priključkov na GJI, grajeno javno dobro ter gradnja nove infrastrukture. Pri tem se upošteva funkcionalno zasnovo območja OPPN, predvidenih objektov v območju ter možnost njihovega razvoja. Infrastrukturo se v čim večji možni meri gradi izven vozišča. Gradnja novih omrežij GJI, njihovo obratovanje in vzdrževanje ter priključevanje na omrežja se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s teh področij in pod pogoji upravljavcev, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN. Okviren potek omrežij je razviden iz grafičnega načrta.
(2) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.
(3) Za priključitev objektov na objekte GJI oziroma, če se bo zaradi gradnje spremenila kapaciteta obstoječih priključkov, se pridobi soglasje za priključitev skladno s predpisi o graditvi objektov in sektorskimi predpisi.
3.2 Prometna infrastruktura
19. člen 
(1) Načrtovana je rekonstrukcija lokalne ceste LC 191281 Koprivnica–Leskovce. Vozišče lokalne ceste se rekonstruira na 5,5 m, vključno z razširitvami vozišča v krivinah za merodajno vozilo sedlasti vlačilec ter obojestransko bankino širine 0,5 m.
(2) Dostop do severne in južne parcele namenjene gradnji (GP 1 in GP2) se načrtuje preko skupnega uvoza oz. dostopne ceste v širini 5 m in z uvoznimi radiji R = 12–15 m, upoštevajoč merodajno vozilo.
(3) Parkirne površine za zaposlene in obiskovalce se zagotavljajo vzdolž lokalne ceste in znotraj posamezne parcele namenjene gradnji.
(4) V varovalnem pasu državne ceste je treba upoštevati omejeno rabo prostora v skladu z zakonodajo s področja cest.
3.3 Elektroenergetsko omrežje
20. člen 
Na območju OPPN ni zgrajenih objektov elektroenergetskega omrežja. Priključitev načrtovanih objektov se izvede iz transformatorske postaje na parcelni številki 97/1, k.o. Veliki Dol, v skladu s pogoji upravljavca.
3.4 Plinovodno omrežje
21. člen 
Priključitev na plinovodno omrežje ni predvidena saj v bližini ni zgrajeno plinovodno omrežje.
3.5 Oskrba z vodo
22. člen 
(oskrba s pitno vodo) 
(1) V naselju Koprivnica je zgrajeno vodovodno omrežje.
(2) Priključitev stavb na javno vodovodno omrežje je načrtovana vodovod PE 63, ki se nahaja na parceli št. 94/1, k. o. Veliki Dol, v skladu s pogoji upravljavca.
(3) Vodomerni jaški se izvedejo izven stavb na parceli namenjeni gradnji in tako, da stalno dostopni upravljavcu javnega vodovoda. Izvedba vodomernega jaška na prometnih, parkirnih in ostalih utrjenih površinah ni dopustna.
3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
23. člen 
(komunalne in padavinske odpadne vode) 
(1) Na obravnavanem območju ni zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Na območju OPPN se zagotavlja individualno čiščenje komunalnih odpadnih voda (s posamičnima čistilnima napravama ali eno skupno do katere mora biti omogočen dostop izvajalcu javne službe).Padavinske odpadne vode se odvajajo v Koprivniški potok, saj je ponikanje zaradi zamočvirjenosti terena manj primerno.
(2)  Onesnaženo padavinsko vodo z betonskih in asfaltiranih površin-parkirišč površin se pred izpustom prečisti v lovilcih olj. Čiste padavinske vode s streh se preko peskolovov in revizijskih jaškov vodijo direktno v vodotok.
3.7 Odpadki
24. člen 
(1) Površina za zbiranje odpadkov in odjem se zagotavlja znotraj posamezne parcele namenjene gradnji in mora biti izvajalcu javne službe dostopna.
(2) Z odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.
(3) Zbiranje, odvoz, predelava, obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov se na območju OPPN izvaja skladno z veljavnim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki na območju občine Krško. Z gradbenimi odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih.
3.8 Elektronske komunikacije
25. člen 
(1) Gradnja telekomunikacijskega omrežja (TK) je načrtovana vzdolž lokalne ceste LC 191281 Koprivnica–Leskovce. Izhodiščna točka navezave na obstoječe telekomunikacijsko omrežje je TK kabelski jašek KJ7 (parcelna št. 103/11, k.o. Veliki Dol) na trasi kabelske kanalizacije ob regionalni cesti R2 422/1333 Podsreda–Brestanica.
(2) Priključitev načrtovanih stavb je možna tudi na obstoječe širokopasovno optično omrežje elektronskih komunikacij (ŠOEK), ki se nahaja v severnem delu OPPN. Obstoječi optični vod se ustrezno zaščiti oz. prestavi v skladu s pogoji upravljavca. Točka navezave na obstoječe optično omrežje je kabelski jašek J363-4.1 (parcelna št. 97/1, k.o. Veliki Dol), od koder se zgradi nova cevna kanalizacija do načrtovanih stavb, ki se na omrežje priključujejo v skladu s pogoji upravljavca.
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
26. člen 
Na območju OPPN ni evidentiranih enot kulturne dediščine, zato posebni ukrepi niso potrebni.
5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
27. člen 
(ohranjanje narave) 
Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000 ali EPO. Skrajno vzhodni del območja OPPN, kjer ni načrtovanih posegov, sega v zavarovano območje državnega pomena-Kozjanski park. Posebni ukrepi niso potrebni.
28. člen 
(varstvo voda in tal) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov.
(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih voda, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja.
(3) Možnost razlitja nevarnih snovi obstaja v primeru izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev in naprav na gradbišču v času gradnje. Vsako razlitje nevarnih snovi je treba sanirati.
29. člen 
(varstvo zraka) 
Na območju ni predvidenih dejavnosti, ki bi predstavljale nevarnost glede varstva zraka. V času gradnje se upoštevajo ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih morajo upoštevati investitorji in izvajalci del.
30. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, se območje območja OPPN, kjer je načrtovan razvoj dejavnosti, uvršča v tretjo stopnjo varstva pred hrupom, del območja OPPN-na območju lokalne ceste, pa v četrto.
(2) Hrup na območju ne sme presegati z uredbo predpisanih vrednosti.
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
31. člen 
(varstvo pred poplavami, plazljivost, erozija) 
(1) Za območje OPPN je bila izdelana Hidrološko Hidravlična presoja Koprivniškega potoka (št. proj. 3688/16, januar 2017), ki se upošteva pri projektiranju in izvedbi. Iz hidrološko hidravlične presoje izhaja, da del območja OPPN sega v poplavno območje, vendar vpliv načrtovanih ureditev na obstoječo poplavno nevarnost ni bistven.
(2) V skladu s podatki Karte verjetnosti pojavljanja plazov je na območju majhna verjetnost pojavljanja plazov.
32. člen 
(seizmološke zahteve) 
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oz. EC8 (SIST EN-1998).
(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek tal 0,175 g.
33. člen 
(požarno varstvo) 
(1) Območje se ureja skladno s predpisom, ki ureja sistem varstva pred požarom. Pri gradnji objektov se izpolnjuje zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov.
(2) Upošteva se pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja, zagotavlja potrebne odmike med objekti oz. ustrezno protipožarno ločitev, dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila. V primeru potreb po požarni vodi se voda zagotavlja v zbiralnikih.
(3) Dostop za intervencijska vozila se zagotavlja preko lokalne ceste Koprivnica - Leskovce. Delovne površine za intervencijo se zagotovijo v sklopu parkirišč in drugih utrjenih površin na območju OPPN.
(4) Za objekte, ki jih določa veljavni predpis, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz študije požarne varnosti in drugih zakonsko določenih dokumentov z zvezi z varstvom pred požarom. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«, če tako določa veljavni predpis.
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN 
34. člen 
(etapnost in drugi pogoji) 
(1) Gradnjo na območju OPPN je dopustno izvajati etapno, pri čemer posamezne etape predstavljajo funkcionalno zaključene celote. V prvi etapi je načrtovana gradnja objekta A in v drugi etapi objekta B. Rekonstrukcija lokalne ceste ni predpogoj za gradnjo v prvi etapi. Za gradnjo v drugi etapi se glede na program dejavnosti izvede presoja v zvezi z obveznostjo izvedbe rekonstrukcije ceste.
(2) Pred gradnjo objekta B (druga etapa) in širitvijo območja za razvoj dejavnosti je, v skladu s pogoji upravljavca državne ceste, na regionalni cesti R2 422/1333 Podsreda–Brestanica in na priključku lokalne ceste LC 191281 Koprivnica–Leskovce nanjo, treba izvesti ukrepe za izboljšanje prometnih razmer.
(3) Pred gradnjo stavb je treba izvesti sanacijo temeljnih tal ter upoštevati ostala priporočila Geološko-geomehanskega poročila o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih pogojih za pripravo dokumentacije »OPPN za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032)«, št. proj. 20G/2016, april 2016.
35. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje) 
(1) Gradbišče se načrtuje in uredi skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Zagotovi se vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja.
(2) Investitor je dolžan zunanjo in prometno ureditev prilagoditi obstoječi cesti na lastne stroške v okviru parcele namenjene gradnji.
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
36. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Dopustno je odstopanje od kote pritličja, določene v grafičnem delu OPPN, in sicer za ± 80 cm.
(2) Na podlagi soglasja upravljavca so dopustna odstopanja od določenih tehničnih parametrov in poteka lokalne ceste ter odstopanja glede ureditve dostopa do načrtovanih stavb in glede ureditve obračališča, ki se zagotavlja na parceli namenjeni gradnji. Parkirišča se lahko uredijo tudi severno, južno in vzhodno od načrtovanih objektov, vhodi v stavbe pa načrtujejo tudi s severne, južne in vzhodne smeri. Dopustne so tudi druge spremembe pri prometnem in komunalnem urejanju, v kolikor to zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev ter če te spremembe ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega koncepta OPPN.
(3) Dopustna so odstopanja od zakoličbenih točk parcel namenjenih gradnji v smislu prilagoditve bodočim ureditvam, obstoječi parcelaciji in stanju v prostoru, pod pogojem, da so omogočene vse ureditve, predvidene s tem odlokom.
(4)  Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.
(5) Vsa odstopanja se lahko izvedejo le v primeru, da se z njimi ne poslabšujejo prostorske in okoljske zahteve po tem odloku.
III. KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
38. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini ter na sedežu Krajevne skupnosti Koprivnica.
39. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2015-O502
Krško, dne 16. marca 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.