Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Št. 478-1/2017 Ob-1869/17, Stran 838
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženje Občine Sodražica za leto 2017, objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Nepremičnine parc. št. 2087/180, v izmeri 784 m2 in parc. št. 2087/110, v izmeri 222 m2, obe k.o. 1619 – Sodražica in se prodajata kot zaključeni celoti.
Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica, na skrajnem zahodnem robu naselja, med mestnima ulicama Na Pesek in Hosta, katerega obdajata s treh strani; na vzhodni strani mejita na nezazidano stavbno zemljišče. Območje, kjer se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltirana javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje. Na zemljišču parc. št. 2087/180 k.o. 1619 – Sodražica je vknjižena služnostna pravica položitve in vzdrževanja NN in VN kablovoda, ki poteka po predmetni parceli vzdolž južne parcelne meje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/17, z dne 27. 3. 2017, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 24.144,00 EUR oziroma 29.455,68 EUR z DDV.
Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnini se prodajata po načelu videno – kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
3.2 Nepremičnini bosta prodani ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico zadržati vplačano varščino.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bosta kupcu nepremičnini izročili v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica št.: 01379-0100005681, obvezno je potrebno navesti namen nakazila: varščina, sklic na št. 208719. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko),
– davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine,
– navedbo nepremičnin, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami v zaprti kuverti najkasneje do srede, 19. aprila 2017, do 11. ure, na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
4.4 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe), vendar ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 15. 5. 2017.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičninah, dobijo interesenti na Občini Sodražica, pri Petri Marn, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani župana imenovana komisija.
6.2 Komisija bo odprla prispele ponudbe 20. 4. 2017, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih Občine Sodražica. Odpiranje ponudb je javno.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
Občina Sodražica