Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Ob-1837/17, Stran 830
Svet javnega zavoda Žalske lekarne Žalec na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi JZ Žalske lekarne Žalec in 26. člena Statuta zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Pogoji za imenovanje:
– izobrazba, pridobljena po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, farmacevtske smeri
– opravljen strokovni izpit
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti
– organizacijske sposobnosti
– znanje slovenskega jezika.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi na razpis z življenjepisom priložiti program vodenja, delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih štirih letih.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila o nekaznovanosti oziroma o dejstvih vpisanih v kazenski evidenci RS ter potrdilo, da v trenutku kandidature niso v kazenskem postopku.
Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo štirih let. Po izteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja/direktorico.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati na naslov Žalske lekarne Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec, s pripisom »za svet zavoda – Ne odpiraj!« najkasneje v 10 dneh od dneva objave.
Kandidati naj prijavi priložijo svojo vizijo in strategijo razvoja zavoda.
Upoštevane bodo le popolne prijave, prispele s priporočeno pošto, vloge prispele po elektronski pošti ne bodo upoštevane.
Direktorja/direktorico bo imenoval Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, to je Občine Žalec. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Svet javnega zavoda Žalske lekarne Žalec