Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Ob-1872/17, Stran 788
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori neposredni potrditvi operacije, št. 10-1/3/MIZŠ/0, št. zadeve 3032-12/2017/5, z dne 23. 3. 2017, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja
javni razpis 
Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 
1. Ime oziroma naziv posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Izvajalec javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: sklad).
Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot neposredna potrditev operacije – programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Javni razpis ima zaradi sistemske narave predvidenih ukrepov vpliv na celotno državo (tako na Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija kot na Kohezijsko regijo zahodna Slovenija). Skladno z navedbo v OP2014–2020 in v skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013 in 13. členom Uredbe 1304/2013 se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi števila visokošolskih zavodov po regijah, ki znaša 67 % za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija (KRZS) in 33 % za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (KRVS).
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja.1 V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.
Ciljna skupina: učitelji, študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji.
Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem (sektorjem negospodarstva, NVO,2 raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in drugimi deležniki), s čimer se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela.
S programom se bo preko vzpostavljenih aktivnosti spodbujalo reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in družbenega okolja, tudi preko usposabljanja študentov in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti, s čimer bo zagotovljen prispevek h krepitvi dolgoročnega sodelovanja in povezovanja visokošolskih zavodov z negospodarstvom (lokalnim/regionalnim okoljem). Mladim bo zagotovljeno pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem (razvoj ustvarjalnosti, kreativnosti, podjetnosti, ozaveščanje in senzibiliziranje študentov za probleme lokalne/regionalne skupnosti ipd.), strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja v prihodnje. Zastavljene aktivnosti posledično vplivajo na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega okolja oziroma družbe nasploh.
V skladu z Operativnim programom se v okviru specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema zasledujejo cilji predmetnega javnega razpisa:
– z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se bo študentom (dodiplomskim in podiplomskim) z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju, omogočiti podporo oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;
– s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja in razvijanjem predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju ter kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest v lokalnem/regionalnem okolju;
– s povezovanjem visokošolskih zavodov z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju vzpostaviti možnosti dolgoročnega sodelovanja, ki bo prinašalo družbeno korist.
V okviru projektov je predvideno spremljanje naslednjih kazalnikov programa, ki jih bodo morali zagotavljali izvajalci projekta:
– število vključitev dodiplomskih in podiplomskih študentov,
– število vključitev pedagoških mentorjev,
– število vključitev strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja,
– število vključitev predstavnikov podpornega strokovnega osebja na visokošolskih zavodih,
– število projektov, ki se bodo izvajali v okviru visokošolskih zavodov.
Rezultat bo okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z lokalnim/regionalnim okoljem, praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študenti pridobijo z vključitvijo v projekte, povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih, strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa se usposobijo za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja, pri čemer se zagotavljajo pogoji za trajnostni razvoj na različnih področjih družbenega delovanja.
Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4).3 Med njimi so posebej opredeljeni tudi človeški viri in znotraj teh področje »Mlada in ustvarjalna Slovenija«, kjer je ena od prioritet spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, razvijanje nadarjenosti in izboljšanje njihovih ključnih kompetenc v vseh fazah izobraževalnega procesa, znotraj česar je eden od konkretnih primerov opredeljeno tudi spodbujanje možnosti preizkušanja in izvedbe konkretnih zamisli študentov v praksi ter povezovanje z gospodarstvom.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in izvajanje
4.1 Pogoji za kandidiranje
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki se na dan roka za oddajo vloge vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (nadaljnjem besedilu: eVŠ), izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo v študijskem letu 2016/2017 (prvo odpiranje) in v študijskem letu 2017/2018 (drugo odpiranje) vpisane študente.
Posamezni prijavitelj (samostojni visokošolski zavod ali univerza) lahko odda le eno vlogo na javni razpis. V vlogi lahko prijavitelj (univerza) predloži predlog za do največ 3 projektne predloge za vsako članico univerze. Samostojni visokošolski zavod lahko odda predlog za do največ 3 projektne predloge. Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v 9.1 točki javnega razpisa.
4.2 Pogoji in zahteve za izvajanje projektov
Vsak projekt mora vključevati sodelovanje z eno negospodarsko ali neprofitno organizacijo iz lokalnega/regionalnega okolja, kjer je nastal izziv (v nadaljnjem besedilu: prvi partner).
V kolikor narava projekta to zahteva, se lahko v projekt dodatno vključi(jo) tudi druga(e) organizacija(e) z družbenega področja in/ali organizacija(e) z gospodarskega področja (v nadaljnjem besedilu: drugi partner(ji)), ki na inovativen način pristopi(jo) k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja. Doprinos drugega(ih) partnerja(ev) v projektu mora biti jasno in smiselno opredeljen.
Posamezni partner lahko sodeluje pri izvajanju največ enega projekta, ki se izvaja v posameznem obdobju, vezanem na prijavni rok po tem razpisu. Sodelovanje v projektu se potrdi z Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev za vsak predlog projekta (Obrazec št. 1). Prijavitelj je dolžan za vsak projektni predlog pridobiti in predložiti podpisano Izjavo organizacije iz lokalnega/regionalnega okolja oziroma organizacije z družbenega ali gospodarskega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa (Obrazec št. 2).
Del projektnih aktivnosti se mora izvajati neposredno v lokalnem/regionalnem okolju. Projekt mora vključevati najmanj 6 in največ 10 študentov dodiplomskega in/ali podiplomskega študija, pri čemer morajo biti vsaj 3 študenti vpisani pri prijavitelju projekta.4 V obdobju študija se lahko posamezen študent vključi le dvakrat, in sicer enkrat v času dodiplomskega študija in enkrat v času podiplomskega študija (ne glede na to, v kateri letnik je vpisan) ter dvakrat v času enovitega magistrskega študija, pri čemer se pri vključitvah upošteva tako JR Po kreativni poti do znanja (v obdobju 2014–2020) ter JR Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018.
Prijavitelj je odgovoren za izbor sodelujočih v projektu v skladu z načeli transparentnosti in zagotavljanja enakopravne obravnave, pri čemer je potrebno upoštevati vidik nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti (npr. dostopnost za invalide) ter enakost moških in žensk.
Javni razpis se izvaja v študijskem letu 2016/2017 (prvo odpiranje) in v študijskem letu 2017/2018 (drugo odpiranje). Projekt, ki bo izbran, lahko traja od treh mesecev do največ štiri mesece, z zaključkom najkasneje do 30. 9. 2017 (prvo odpiranje) oziroma do 31. 7. 2018 (drugo odpiranje).
Projekt mora vključevati:
Dokazilo5
1.
sodelovanje vsaj enega pedagoškega mentorja, ob pogoju:
Obrazec št. 1
– da je pedagoški mentor najkasneje na zadnji dan roka za oddajo vloge že izvoljen v naziv visokošolskega učitelja ali v naziv asistenta, ob pogoju da ima slednji pridobljen tudi doktorat znanosti (v nadaljnjem besedilu: asistent), 
 
 
 
 
 
 
– da v primeru, da v projektu sodeluje več pedagoških mentorjev, ti ne smejo prihajati iz istega študijskega področja po KLASIUS-u P (vključno tretja klasifikacijska raven Klasius – P),
 
– da je pedagoški mentor najkasneje na zadnji dan roka za oddajo vloge zaposlen na visokošolskem zavodu prijavitelja.
Fotokopija dokazila o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja oziroma asistenta (sklep oziroma odločba oziroma druga ustrezna listina), dokazilo 
o pridobljenem znanstvenem naslovu doktor znanosti 
(le v primeru asistenta) 
 
Pogoj se preverja na podlagi podatkov v vlogi 
 
 
Pogoj se preverja na podlagi zavarovalnih podlag ZZZS
4
2
sodelovanje strokovnega sodelavca pri prvem partnerju, ob pogoju:
Obrazec št. 2
– da je strokovni sodelavec zaposlen pri prvem partnerju,
 
 
– oziroma sodeluje s prvim partnerjem vsaj eno leto,6
 
 
 
 
– oziroma se kot strokovni sodelavec vključi posameznik, ki je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd., in dokazuje ustrezno sodelovanje s prvim partnerjem vsaj eno leto.
Pogoj se preverja na podlagi zavarovalnih podlag ZZZS 
 
Dokazilo je fotokopija dokumenta o sodelovanju oziroma izpolnjen 
Obrazec št. 3 
 
Pogoj se preverja v uradnih evidencah in 
dokazilo je fotokopija dokumenta o sodelovanju oziroma izpolnjen 
Obrazec št. 3
3.
sodelovanje strokovnega sodelavca pri drugem(ih) partnerju(ih), 
ob pogoju
Obrazec št. 2
– da je strokovni sodelavec zaposlen pri drugem partnerju,
 
 
– oziroma sodeluje z drugim partnerjem vsaj eno leto,7
 
 
 
– oziroma je kot strokovni sodelavec vključen posameznik, ki je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd. in dokazuje ustrezno sodelovanje z drugim partnerjem vsaj eno leto.
Pogoj se preverja na podlagi zavarovalnih podlag ZZZS 
 
Dokazilo je fotokopija dokumenta o sodelovanju oziroma obrazec št. 3 
 
Pogoj se preverja v uradnih evidencah in dokazilo 
je fotokopija dokumenta 
o sodelovanju oziroma obrazec št. 3 
4.
sodelovanje najmanj 6 in največ 10 dodiplomskih in/ali podiplomskih visokošolskih študentov, ob pogoju, da:
Priloga k prijavnemu obrazcu
– vsaj en študent prihaja iz drugega (različnega) študijskega področja po Klasius – P (vključno tretja klasifikacijska raven), 
 
– je vsak v projekt vključen študent v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljaven študijski program v Republiki Sloveniji ter ne sme biti v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda. V primeru kršitve navedenega pogoja, stroški študentu ne bodo povrnjeni. Če študent v obdobju trajanja projekta izgubi status študenta ali iz kakršnegakoli drugega razloga ne more sodelovati v projektnih aktivnostih, ni več upravičen do sofinanciranja v okviru projekta; 
 
– študenti, ki so v obdobju trajanja projekta vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji, vendar so za isti namen že sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada ali so
v delovnem razmerju, registrirani kot samostojni podjetnik posameznik, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb, kot mladi raziskovalci ipd., so lahko vključeni v projekte, vendar niso upravičeni do sofinanciranja in se ne upoštevajo pri številu vključenih študentov.
Pogoj se preverja se na podlagi podatkov v vlogi 
 
Pogoj se bo naknadno (v fazi izvajanja projektov) preverjal 
v uradnih evidencah 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogoj se bo naknadno (v fazi izvajanja projektov) preverjal 
v uradnih evidencah 
 
56
Pogoji za partnerje v projektu:
1.
Pogoji za prvega partnerja:
Obrazec št. 2
– prihaja iz lokalnega/regionalnega okolja – ima sedež8 registriran
v statistični regiji,9 v kateri se rešuje izziv, ki je opredeljen v projektu;
 
– je organizacija iz negospodarskega področja; 
 
 
 
– ni registriran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1); 
 
 
– ne posluje v katerem izmed navedenih podsektorjev po SKIS10: neposredni proračunski uporabniki (šifra S.13111) in državni skladi (šifra S.13112), neposredni uporabniki proračunov občin (šifra S.13131) in skladi lokalne države (šifra S.13132), regionalna država (šifra S.1312);
 
– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko izobraževanje (šifra 85.422 po SKD 2008); 
 
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno pravno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) oziroma v katerikoli podobni okoliščini;
 
– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz drugih javnih virov za stroške, ki jih bodo uveljavljali po tem razpisu (državnega ali lokalnega proračuna, iz sredstev EU, donacije 
iz Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega 
prispevka itd).
Pogoj se preverja v uradnih evidencah 
 
Pogoj se preverja na podlagi podatkov v vlogi in v uradnih evidencah 
 
Pogoj se preverja v uradnih evidencah 
 
 
Pogoj se preverja v uradnih evidencah 
 
 
 
Pogoj se preverja v uradnih evidencah 
 
Pogoj se preverja v uradnih evidencah 
 
 
 
 
 
 
Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
2.
Pogoji za drugega partnerja:
Obrazec št. 2
– organizacija iz gospodarskega ali iz družbenega področja; 
 
 
– delovno področje drugega partnerja se navezuje na vsebinsko zasnovo projektnega predloga, iz katerega je razviden doprinos drugega partnerja v projektu;
 
– ne posluje v sektorju S. 13 – država,11 in sicer v okviru
podsektorjev centralna država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje dodatne podsektorje: neposredni proračunski uporabniki (šifra S.13111) in državni skladi (šifra S.13112);
 
– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko 
izobraževanje (šifra 85.422 po SKD 2008); 
 
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno pravno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) oziroma v katerikoli podobni okoliščini;
Pogoj se preverja v uradnih evidencah 
 
Pogoj se preverja v vlogi na javni razpis 
 
 
Pogoj se preverja v uradnih evidencah 
 
 
 
Pogoj se preverja v uradnih evidencah 
 
Pogoj se preverja v uradnih evidencah 
 
 
 
 
 
7  8
– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz drugih javnih virov za stroške, ki jih bodo uveljavljali po tem razpisu (državnega ali lokalnega proračuna, iz sredstev EU, donacije iz Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega
prispevka itd.)
Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
5. Merila za izbor projektov, ki izpolnjujejo pogoje, skladno z merili za izbor operacije v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
5.1. Izločitvena merila
Strokovna komisija v vsebinskem ocenjevanju preveri, ali je projekt skladen s cilji prednostne osi in prednostne naložbe ter predmetom, namenom in cilji javnega razpisa. Če bo vsaj eno izmed meril ovrednoteno z NE, bo vloga izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.
1.
Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa ter prednostne osi in prednostne naložbe 
Priloga k prijavnemu obrazcu
□ DA □ NE
(izločitveno merilo)
2.
Predlog projekta je izvedljiv, upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno dokumentacijo. 
Priloga k prijavnemu obrazcu
□ DA □ NE
(izločitveno merilo)
5.2. Merila za izbor:
Projekti v okviru oddanih vlog, ki bodo zadostili obema izločitvenima meriloma iz točke 5.1 in pogoje za kandidiranje iz točke 4, bodo ocenjeni na osnovi naslednjih meril:
MERILO
OPIS
TOČKE 
MOŽNO ŠTEVILO TOČK
I. Vsebinska zasnova projekta
1.1
Predlog projekta ima jasno vsebinsko zasnovo (opredeljen cilj, ki ga želi projekt doseči) 
V predlogu projekta je jasno opredeljen in utemeljen cilj, ki ga želi projekt doseči. 
10
10
V predlogu projekta je cilj, ki ga želi projekt doseči, nakazan, vendar je slabo opredeljen in utemeljen.
0
1.2
Načrtovana izvedba projekta je skladna z vsebinsko zasnovo projekta
Načrtovana izvedba projekta (vključenost študentov, pedagoških mentorjev in strokovnih sodelavcev prvega in drugega partnerja) je skladna z vsebinsko zasnovo projekta.
5
5
Načrtovana izvedba projekta (vključenost študentov, pedagoških mentorjev in strokovnih sodelavcev prvega in drugega partnerja) je delno skladna z vsebinsko zasnovo projekta.
0
1.3
Navedba kompetenc, ki jih bo študent pridobil z vključevanjem 
v projekt 
Za vse študente, ki se bodo vključili v projekt, so opredeljene kompetence, ki jih bodo študenti pridobili z vključevanjem v projekt.
5
5
Pri najmanj 75 % študentov, ki se bodo vključili v projekt, so opredeljene kompetence, ki jih bodo študenti pridobili z vključevanjem v projekt.
3
Pri manj kot 75 % študentov, ki bodo vključili v projekt, so opredeljene kompetence, ki jih bodo študenti pridobili z vključevanjem v projekt.
0
1.4
Načini pridobivanja kompetenc, 
ki jih bo študent pridobil 
z vključevanjem v projekt
Za vse študente, ki se bodo vključili 
v projekt, so opredeljeni načini pridobivanja kompetenc.
5
5
Pri najmanj 75 % študentov, ki se bodo vključili v projekt, so opredeljeni načini pridobivanja kompetenc.
3
Pri manj kot 75 % študentov, ki bodo vključili v projekt, so opredeljeni načini pridobivanja kompetenc.
0
1.5
Doprinos pedagoškega mentorja* 
k uspešni izvedbi projekta 
 
*v primeru, da v projektu sodeluje več pedagoških mentorjev, je potrebno opredeliti naloge za vsakega od sodelujočih pedagoških mentorjev in njegov doprinos k projektu (s poudarkom na prenosu znanja oziroma doprinosu glede na študijsko področje, iz katerega prihaja posamezni pedagoški mentor). 
Naloge pedagoškega mentorja so ustrezne in ustrezno utemeljene glede na vsebinsko zasnovo projekta. Procesi oziroma pristopi, k bodo prispevali k uspešnemu zaključku projekta so navedeni. 
5
5
Naloge pedagoškega mentorja so delno ustrezno utemeljene glede na vsebinsko zasnovo projekta. Procesi oziroma pristopi, ki bodo prispevali k uspešnemu zaključku projekta so delno navedeni.
3
Naloge pedagoškega mentorja niso ustrezno utemeljene glede na vsebinsko zasnovo projekta. Procesi oziroma pristopi, ki bodo prispevali k uspešnemu zaključku projekta niso ustrezno navedeni.
0
1.6
Doprinos strokovnega sodelavca* 
k uspešni izvedbi projekta 
 
*v primeru, da v projektu sodeluje več strokovnih sodelavcev, je potrebno opredeliti naloge za vsakega od sodelujočih strokovnih sodelavcev in njegov doprinos k projektu 
(s poudarkom na prenosu znanja oziroma doprinosu glede na področje dela, iz katerega prihaja posamezni strokovni sodelavec). 
Naloge strokovnega sodelavca so ustrezno utemeljene glede na vsebinsko zasnovo projekta, prav tako so navedeni procesi oziroma pristopi, ki bodo prispevali 
k uspešnem zaključku projekta.
5
Naloge strokovnega sodelavca so delno ustrezno utemeljene glede na vsebinsko zasnovo projekta, procesi oziroma pristopi, ki bodo prispevali k uspešnem zaključku projekta so delno navedeni.
3
Naloge strokovnega sodelavca niso ustrezno utemeljene oziroma so neutemeljene glede na vsebinsko zasnovo projekta, procesi oziroma pristopi, ki bodo prispevali k uspešnem zaključku projekta niso ustrezno navedeni.
0
1.7
Projektne aktivnosti se bodo izvajale neposredno v lokalnem/regionalnem okolju
Večina projektnih aktivnosti se bo izvajala neposredno v lokalnem/regionalnem okolju (več kot polovica ur vseh študentov bo opravljena v lokalnem/regionalnem okolju).
5
5
Del projektnih aktivnosti se bo izvajal neposredno v lokalnem/regionalnem okolju (vsaj 10 % do vključno 50 % ur vseh študentov bo opravljenih
v lokalnem/regionalnem okolju).
3
Projektne aktivnosti se bodo izvajale v lokalnem/regionalnem okolju obsegu manj kot 10 % ur vseh študentov.
0
1.8
Opis predvidenih rezultatov projekta izkazuje družbene koristi v lokalnem/regionalnem okolju
Opis predvidenih rezultatov projekta jasno izkazuje družbene koristi.
5
5
Opis predvidenih rezultatov projekta delno izkazuje družbene koristi. Ni jasno navedeno kako oziroma na kakšen način rezultati projekta prinašajo družbene koristi.
0
2.
Interdisciplinarnost projekta 
Štirje (4) ali več študentov prihaja iz drugega (različnega) študijskega področja po Klasius – P (vključno tretja klasifikacijska raven);
15
15
Trije (3) študenti prihajajo iz drugega (različnega) študijskega področja po Klasius – P (vključno tretja klasifikacijska raven);
10
Dva (2) študenta prihajata iz drugega (različnega) študijskega področja po Klasius – P (vključno tretja klasifikacijska raven).
5
En (1) študent prihaja iz drugega (različnega) študijskega področja po Klasius – P (vključno tretja klasifikacijska raven).
0
3.
Binarnost
Med vsemi vključenimi študenti vsaj 
dva (2) študenta prihajata iz univerzitetnega programa in vsaj dva (2) študenta iz visokošolskega strokovnega programa (1. bolonjska stopnja).
10
10
Med vsemi vključenimi študenti vsaj 
en (1) študent prihaja iz univerzitetnega programa in vsaj en (1) študent iz visokošolskega strokovnega programa 
(1. bolonjska stopnja).
5
Med vsemi vključenimi ni nobenega študenta, ki prihaja iz univerzitetnega programa (1. bolonjska stopnja) oziroma ni nobenega študenta, ki prihaja iz visokošolskega strokovnega programa 
(1. bolonjska stopnja).
0
4.
Zagotavljanje potenciala nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku sofinanciranja projekta (trajnost)
Predvideni rezultati projekta izkazujejo potencial nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku sofinanciranja projekta.
10
10
Predvideni rezultati projekta delno izkazujejo potencial nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku sofinanciranja projekta.
5
Predvideni rezultati projekta ne izkazujejo potenciala nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku sofinanciranja projekta.
0
5. 
Prispevek projekta k širši lokalni/regionalni skupnosti, enakim možnostim
Prispevek projekta bo imel učinek na širšo lokalno skupnost.
DA = 5 točk 
NE = 0 točk 
10
Projekt prispeva k zagotavljanju enakih možnosti prikrajšanih skupin.
DA = 5 točk 
NE = 0 točk
Skupaj možnih točk:
90 točk
Merila so podrobneje obrazložena v V. točki Navodil za prijavo na javni razpis.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezni projekt, je 90 točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj 60 % od vseh možnih (90) točk oziroma, ki doseže najmanj 54 točk.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 2.116.114,00 EUR.
Za izbrane prijavitelje bodo upravičeni stroški iz potrjenih zahtevkov za sofinanciranje izplačani glede na razpoložljiva sredstva v proračunu (v letu 2017 do največ 1.068.987,50 EUR in v letu 2018 do največ 1.047.126,50 EUR).
Od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in za proračunsko leto 2017 naslednja:
– za vzhodno kohezijsko regijo 352.765,87 EUR, od tega:
– 282.212,70 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 70.553,17 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 716.221,63 EUR, od tega:
– 572.977,30 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 143.244,33 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in za proračunsko leto 2018 je naslednja:
– za vzhodno kohezijsko regijo 345.551,75 EUR, od tega:
– 276.441,40 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 69.110,35 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 701.574,75 EUR, od tega:
– 561.259,80 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 140.314,95 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko predstavljajo 80,00 % sredstev celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike predstavljajo 20,00 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem razpisu je od 1. 4. 2017 do vključno 31. 7. 2018, obdobje upravičenosti izdatkov pa od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2018.
Sklad si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezna na proračunske zmogljivosti ministrstva.
Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v 9.1 točki javnega razpisa in II. poglavju Navodil za prijavo na javni razpis.
7. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na osnovi standardne lestvice stroškov na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter dokumentacijo javnega razpisa.
Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni v okviru naslednjih standardnih stroškov na enoto:
– standardni strošek na enoto za vodenje in koordiniranje projekta s strani pedagoškega mentorja iz visokošolskega zavoda (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za podporno strokovno osebje za sodelovanje pri projektu na visokošolskem zavodu (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja pri prvem ali pri drugem(ih) partnerju(jih) (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 27. 1. 2017 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto za izvajanje programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« – (ŠIPK), št. 5440-13/2016-18. Na podlagi te metodologije so bili izračunani pavšalni zneski na programu, in sicer:
– za vodenje in koordiniranje na projektu s strani pedagoškega mentorja se visokošolskemu zavodu povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 20,00 EUR/uro; vendar največ do 40 ur na mesec oziroma največ 800,00 EUR na mesec za posamezen projekt;
– za podporno strokovno osebje za sodelovanje na projektu pri visokošolskem zavodu se povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 12,00 EUR/uro, vendar največ 8 ur na mesec oziroma največ 96,00 EUR na mesec za posamezen projekt;
– za sodelovanje strokovnih sodelavcev na projektu iz lokalnega/regionalnega okolja pri prvem ali pri drugem(ih) partnerju(jih) se povrnejo stroški 15,00 eur/uro, vendar največ v obsegu 10 ur na mesec oziroma največ 150,00 EUR na mesec za prvega partnerja in za drugega(e) partnerja(e) skupaj. V primeru, da na projektu sodeluje samo prvi partner iz negospodarske organizacije iz lokalnega/regionalnega okolja, se prvemu partnerju povrnejo stroški v višini največ 10 ur na mesec oziroma največ 150,00 EUR na mesec v okviru posameznega projekta. V primeru, da na projektu sodeluje(jo) tudi strokovni sodelavec(ci) drugega(ih) partnerja(ev) organizacij(e) z družbenega področja in/ali organizacija(e) z gospodarskega področja, se prvemu partnerju povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), vendar največ 7 ur na mesec oziroma največ 105,00 EUR na mesec, za vključene(ga) strokovne(ga) sodelavca(e) drugega(ih) partnerja(ev) pa največ 3 ure na mesec oziroma največ 45,00 EUR na mesec;
– za vključitev posameznega študenta v projektne aktivnosti se izplača denarna spodbuda na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 9,00 EUR/uro, vendar največ 40 ur na mesec oziroma največ 360,00 EUR na mesec.
Upravičene stroške se uveljavlja z zahtevkom za sofinanciranje na podlagi poročil, iz katerih so razvidne izvedene aktivnosti vključenih v projekt. Ob zaključku projekta je visokošolski zavod dolžan predložiti končno poročilo, ki bo vsebovalo poročilo o doseženih ciljih, skladno s projektnim predlogom v vlogi. Podrobnejšo vsebino poročanja in zahteve v zvezi z uveljavljanjem upravičenih stroškov predpiše sklad v Navodilih sklada o izvajanju projektov.
Dokazila za upravičenost stroškov operacije so:
– pogodba o zaposlitvi ali drug pravni akt;
– poročilo o izvedenih aktivnostih (študent, podporno strokovno osebje, pedagoški mentorji in strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja);
– končno poročilo o doseženih ciljih;
– partnerski sporazum o sodelovanju pri izvajanju projekta (v nadaljnjem besedilu: partnerski sporazum).
Sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja projektnih aktivnosti (v nadaljnjem besedilu: pogodba). Na podlagi podpisane pogodbe prijavitelj sklene partnerske sporazume, s katerimi se urejajo medsebojni odnosi, pravice in obveznosti med partnerji v zvezi z izvajanjem in sofinanciranjem projektnih aktivnosti. Prijavitelj mora skladu predložiti partnerske sporazume predvidoma v roku enega meseca od prejema sklepa o izboru.
Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov so naslednje:
– izvedene aktivnosti pred začetkom obdobja upravičenosti stroškov;
– izvedene aktivnosti v okviru rednih študijskih obveznosti (npr. opravljanje študijske prakse, opravljanje aktivnosti v okviru rednega študijskega procesa ipd.);
– opravljanje rednih delovnih nalog oziroma prevzemanje delovnih nalog;
– izvedene aktivnosti, ki niso v skladu z namenom javnega razpisa;
– izvedene aktivnosti, ki se neposredno nanašajo na projekt in za katere je visokošolski zavod že prejel sredstva iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega financiranja).
Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov bodo natančneje obrazložene v Navodilih sklada o izvajanju projektov.
8. Način predložitve vloge in rok za oddajo
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na obrazcih, ki se nahajajo na spletni strani sklada, in mora vsebovati:
– Prijavni obrazec: Podatki o prijavitelju in skupnem številu prijavljenih projektov
– Priloga k prijavnemu obrazcu: Podatki o projektu/ih na ravni samostojnega visokošolskega zavoda oziroma posameznega visokošolskega zavoda
– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 2: Izjava organizacije iz negospodarstva oziroma organizacije z družbenega ali gospodarskega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa
– Obrazec št. 3: Izjava zakonitega zastopnika o sodelovanju strokovnega sodelavca s prvim/drugim partnerjem
– Obrazec št. 4: Oprema prijave
Vsebina razpisne dokumentacije in podrobnejši opis načina prijave in postopka oddaje vloge je opredeljen v I. in II. točki Navodil za prijavo na javni razpis.
Prijavitelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali pa jo odda osebno v vložišču sklada, in sicer v poslovnem času (vsak dan od 9. do 14.30, v sredo do 16. ure in v petek do 13. ure), najpozneje na zadnji dan roka za oddajo vloge.
Roki za oddajo vlog so najkasneje do:
za prvi rok: od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno 4. 5. 2017 do 14.30,
za drugi rok: od 1. 10. 2017 do vključno 25. 10. 2017 do 16. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča sklada prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete.
Vloga je objavljena na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si. Prijavitelj mora vlogo izpolniti elektronsko. Pri izpolnjevanju mora prijavitelj slediti sprotnim navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je treba poslati na sklad v tiskani obliki ter elektronsko na naslov: sipk@sklad-kadri.si in s klikom na gumb »Pošlji po e-pošti«. Če prijavitelj vloge ne pošlje elektronsko, mora vlogi, ki jo odda v papirni obliki, priložiti obrazec tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM, DVD-ROM ali USB-ključ). Podrobneje je način predložitve vloge opredeljen v Navodilih za prijavo na javni razpis v II. točki.
V primeru neskladja podatkov med prejeto vlogo v tiskani obliki in prejeto vlogo v elektronski obliki, bo sklad upošteval kot relevantno vlogo v tiskani obliki, ki je podpisana in žigosana s strani odgovorne osebe prijavitelja.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga za JR ŠIPK 2016-2018 – 1./2. odpiranje«. Vloge morajo biti označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo predložene v roku ali ne bodo ustrezno označene, bodo s sklepom zavržene.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani k dopolnitvi. Zaradi lažje obravnave dopolnitev vlog priporočamo, da je dopolnitev vloge oddana v zaprti ovojnici z vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev za JR ŠIPK 2016-2018 – 1./2. odpiranje« ter označena z nazivom prijavitelja.
9. Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti in postopek izbora
Odpiranje vlog bo dne 5. 5. 2017 ob 10. uri (1. odpiranje) oziroma dne 27. 10. 2017 ob 10. uri (2. odpiranje) v prostorih Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada. Odpiranje vlog je praviloma javno. Ne glede na to lahko komisija odloči, da odpiranje ne bo javno, če bo število prejetih vlog veliko.
Strokovna komisija bo odprla samo v razpisanem roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer po vrstnem redu, kot so prispele. Podrobneje je postopek ugotavljanja popolnosti vlog (formalna popolnost) opredeljen v Navodilih za prijavo na javni razpis v II./2. točki.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo formalno popolne. V postopku dopolnjevanja vloge ni dovoljeno dopolnjevati in spreminjati tistih elementov vloge, ki bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale vloge, ki jih je sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji skladno s pozivom ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti prijavitelja pozove tudi k dodatnim pojasnilom. Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v vlogi prijavitelja, se prijavitelja pozove k posredovanju pojasnila. Vloga, ki vsebuje nejasne oziroma nepopolne podatke, in jih prijavitelj tudi na poziv strokovne komisije ustrezno ne pojasni, se zavrne. Zavrne se tudi prijava, ki vsebuje lažne informacije.
Strokovna komisija bo nato opravila strokovni pregled projektov v formalno popolnih vlogah, ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu oziroma Navodilih za prijavo na javni razpis. Vsak projekt bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Če se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo projekt ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen.
Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo z vlogo zbrali višje število točk, pri čemer mora projekt doseči vsaj 54 točk. V kolikor bo višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, bodo izbrane tiste vloge z najvišjim številom točk, in sicer do porabe razpoložljivih sredstev.
9.1 Vrstni red izbora prijaviteljev
V primeru, da razpoložljiva sredstva, ki so določena v 6. točki tega razpisa, ne omogočajo sprejetja vseh projektnih predlogov posameznih prijaviteljev, se obravnavajo in sprejmejo projektni predlogi po vrstnem redu glede na skupno število doseženih točk pri merilih od 1 do 5 (točka 5. 2 javnega razpisa) in nato glede na zaporedje, kot sledi:
1. v primeru, da bo predloženih več projektnih predlogov z enakim številom točk, se izberejo tisti, ki so pri merilu št. 3 »Interdisciplinarnost projekta« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje število točk;
2. v primeru, da bo ob upoštevanju 1. točke še vedno več projektnih predlogov z enakim številom točk, se izberejo projektni predlogi, ki so pri merilu št. 4 »Zagotavljanje potenciala nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku sofinanciranja projekta (trajnost)« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje število točk;
3. v primeru, da je ob upoštevanju 1. in 2. točke še vedno več projektnih predlogov z enakim število točk, se izberejo projektni predlogi, ki so pri merilu št. 1.7 »Projektne aktivnosti se bodo izvajale neposredno v lokalnem/regionalnem okolju« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje število točk.
V primeru, da bo po izvedbi zgornjih razvrstitvenih kriterijev (od točke 1 do točke 3) še vedno več projektnih predlogov z enakim številom doseženim točk, bo sklad o izbiri projektnih predlogov odločil z žrebom.
V primeru, da preostanek sredstev v izbornem postopku (pred žrebom in/ali po žrebu) ne bo zadostoval za naslednje razvrščeni projekt, se le-temu ponudijo sredstva, v kolikor zadostujejo za vsaj 70 % načrtovane vrednosti projekta. Prijavitelj, ki sprejme ponudbo, se zaveže, da bo aktivnosti v okviru načrtovanega projekta izvedel v celoti. V primeru, da prijavitelj za projekt ponujenih razpoložljivih sredstev ne sprejme oziroma je preostanek razpoložljivih sredstev nižji od 70 % vrednosti projekta bodo sredstva ostala nerazdeljena.
Vse informacije, navedene v vlogi, s katero se prijavitelj javlja na razpis, morajo biti resnične in morajo ustrezati dejanskemu stanju. Če se izkaže, da je prijavitelj v predloženi vlogi navajal neresnične podatke, posredoval lažne, napačne ali netočne podatke v zvezi z izvajanjem po pogodbi določenih obveznosti ter podpis lažne izjave o izpolnjevanju pogojev, je to lahko razlog, da sklad delno ali v celoti prekine pogodbo. Prijavitelju se lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih sklada za obdobje 5 let.
O dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil predstojnik sklada na osnovi predloga komisije, ki vlogo oceni po merilih, določenih s tem javnim razpisom.
Prijavitelji bodo s sklepom predstojnika sklada oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Sklad bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo. V primeru, da se prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se le-ta ponudijo prijaviteljem za naslednje najvišje uvrščene projekte, ki so ostali neizbrani pri dodeljevanju sredstev, glede na doseženo število točk.
10. Pritožba
Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne smejo biti predmet pritožbe.
O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
11. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo z Navodili za prijavo na javni razpis lahko prijavitelj dobi na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si.
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na elektronskem naslovu sipk@sklad-kadri.si najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu
Prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekte ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije.
Prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev (prihodke oziroma prilive) za program računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za prihodke oziroma prilive v zvezi s programom in za vsak program posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Prijavitelj in partnerji v projektu so dolžni omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem programa, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani sklada, s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Prijavitelj in partnerji v projektu so nadzornim organom dolžni predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih projektov. V primeru preverjanja na kraju samem, bo prijavitelj omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projektov ter rezultate projektov. Prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati sklad o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, prijavitelji pa bodo dolžni neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Odprti dostop do rezultatov projektov ŠIPK
Prijavitelj se zavezuje, da stvaritve, ki imajo značaj avtorskega dela in morebitne podobne stvaritve, ki nastanejo pri izvajanju projekta, ne bodo uporabljene v tržne namene.
Avtorska dela, študije, navodila, priporočila ter smernice in morebitne podobne stvaritve, nastale pri izvajanju projekta, morajo biti prosto dostopne širši javnosti z objavo na spletni strani upravičenca in na spletnih straneh ministrstva. V ta namen je prijavitelj dolžan skladu poleg zahtevka predložiti tudi navedene stvaritve na elektronskem mediju v sistematičnem in uporabniku prijaznem načinu, skladno z navodili sklada.
15. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je prijavitelj dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (VI. točka Navodil za prijavo na javni razpis).
17. Zahteve glede informiranja in obveščanja
Prijavitelj je pri izvajanju projektov dolžan izpolnjevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani prijavitelja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Prijavitelj je dolžan zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma ki bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Prijavitelj bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo sklad lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja posameznega programa: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za prijavitelja izgubljeni.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije