Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

771. Odlok o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško, stran 2266.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 21. seji, dne 16. 3. 2017, sprejel
O D L O K 
o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško 
I. UVODNI DOLOČBI 
1. člen
(1) Poklicna gasilska enota Krško je organizirana kot javni zavod (v nadaljevanju: zavod).
(2) Zavod opravlja naloge gasilstva, ki je obvezna lokalna javna služba.
2. člen
Ustanoviteljica zavoda je Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
II. STATUSNE DOLOČBE 
3. člen
(1) Ime zavoda je: Poklicna gasilska enota Krško.
(2) Skrajšano ime je PGE Krško.
(3) Sedež zavoda je: Tovarniška ulica 19, 8270 Krško.
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike. Na obodu pečata je izpisano Poklicna enota Krško, v sredini je gasilska čelada s plamenico in cepinom.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen
Osnovne dejavnosti zavoda, ki jih ta opravlja kot obvezno lokalno javno službo so:
1. naloge zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, kot so:
a. gašenje in reševanje ob požarih,
b. pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,
c. reševanje izpod ruševin in zemeljskih plazov,
d. reševanje ob poplavah, neurjih in drugih vremenskih nesrečah,
e. reševanje z višin in globin,
f. reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na vodotokih, podtalnicah in jezerih,
g. izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob nesrečah z nevarnimi snovmi ali ob uporabi jedrskega, kemičnega in biološkega orožja,
h. reševanje ob vojaških in terorističnih napadih ali drugih oblikah množičnega nasilja,
i. prva medicinska pomoč v sodelovanju z ustrezno zdravstveno organizacijo,
2. naloge odkrivanja in spremljanja nevarnosti, obveščanja in alarmiranja organiziranih sil zaščite in reševanja na območju občine Krško,
3. strokovne naloge, ki so v funkciji preprečevanja naravnih ali drugih nesreč,
4. naloge po določilih letnih načrtov in naročilih pristojne organizacijske enote občinske uprave.
6. člen
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja kot gospodarsko dejavnost so:
1. vzdrževanje, polnjenje in testiranje gasilnikov in izolirnih dihalnih aparatov,
2. preizkušanje gasilsko tehničnih sredstev,
3. servisiranje gasilne opreme tretjih oseb,
4. prodaja gasilske opreme,
5. požarna pripravljenost in opravljanje požarne straže,
6. specializirano čiščenje stavb, rušenje objektov, podiranje dreves, čiščenje snega, strokovno odpiranje vrat s tehničnim posegom,
7. specialno reševanje in varovanje ob izvajanju raznih dela na vodi, ob vodi in požarnem varovanju na javnih prireditvah,
8. oddajanje v najem prostorov v objektih, ki so v upravljanju PGE Krško (učilnica, fitnes, počitniški objekti).
7. člen
(1) Osnovne dejavnosti zavoda iz 5. člena tega odloka so v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti klasificirane kot:
O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
– Gašenje in omejevanje širjenja požarov
– Reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
– Reševanje ob nesrečah v cestnem prometu
– Tehnično reševanje ljudi in živali
– Tehnično reševanje premoženja ob požarih in drugih nezgodah
– Tehnično pomoč ob nezgodah
– Začetno omejevanje škode ob ekoloških nezgodah
– Reševanje ob nesrečah na vodotokih
– Uporaba gasilske opreme v druge namene
– Požarno preventivno dejavnost
– Požarno varovanje
– Pomoč pri požarnovarnostnem usposabljanju
– Opravljanje požarne straže
– Izdelava ocene požarne ogroženosti
– Svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja
– Vzdrževanje svojih objektov in opreme
– Stalno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje svojih delavcev.
(2) Osnovne dejavnosti zavoda iz 6. člena tega odloka so v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti klasificirane kot:
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
– Vzdrževanje in polnjenje gasilnikov in izolirnih dihalnih aparatov
– Servisiranje gasilske opreme drugim
– Meritve in redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja
– Preizkušanje gasilno-tehničnih sredstev
G47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– Prodaja specializirane gasilske opreme
P85.590 Drugo izobraževanje
– Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom in varstvo pri delu
– Usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in varstva pri delu.
M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
G68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin.
(3) Zavod lahko brez vpisa v sodni register opravlja v manjšem obsegu tudi druga dela, ki so namenjena v podporo oziroma dopolnitev dejavnostim, vpisanim v sodni register ali če prispevajo k boljšemu izkoriščanju zmogljivosti zavoda.
8. člen
(1) Zavod je skupna poklicna gasilska enota za občino in eno ali več podjetij.
(2) Zavod sklene s podjetji pogodbo o medsebojnih obveznostih, pravicah in odgovornosti za delovanje in razvoj zavoda.
(3) Zavod lahko opravlja dejavnosti iz 6. in 7. člena tudi za druge občine in državne organe pod pogoji in na način, ki se določijo s posebno pogodbo. Zavod ustanoviteljici poroča o sklepanju takšne pogodbe.
9. člen
(1) Ustanoviteljica svoje pravice in obveznosti do zavoda izvršuje preko občinskega sveta in župana.
(2) Občinski svet :
– imenuje tri člane v svet zavoda,
– odloča o prenehanju zavoda, spremembi in dopolnitvi dejavnosti ter o drugih statusnih spremembah,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda.
(3) Župan:
– spremlja realizacijo porabe sredstev skladno s finančnimi načrti zavoda,
– daje soglasje k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji del,
– daje soglasje zavodu za opravljanje operativnih nalog gasilstva izven območja ustanoviteljice,
– potrjuje letni plan dela in finančni načrt zavoda s sprejetjem proračuna.
10. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljici:
– predložiti letni program dela, finančni načrt in program razvoja in
– poročati o izvrševanju letnega programa dela, finančnega načrta in razvoja zavoda.
IV. ORGANI ZAVODA 
11. člen
Organa zavoda sta:
1. Svet zavoda,
2. direktor zavoda.
Svet zavoda 
12. člen
(1) Organ upravljanja javnega zavoda je Svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima osem članov, od katerih imenuje tri predstavnike ustanoviteljica, dva predstavnika izvolijo delavci PGE Krško, po enega predstavnika pa imenuje vsak od treh največjih uporabnikov storitev PGE Krško.
(3) Predsednik Sveta zavoda je eden od članov, ki jih imenuje ustanoviteljica.
(4) Za uporabnika iz predhodnega odstavka tega člena se šteje uporabnik, ki ima sklenjeno pogodbo s PGE Krško o rednem zagotavljanju javne gasilske službe.
(5) Člani Sveta zavoda se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
(6) Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov vseh članov, v primeru neodločenega glasovanja, je odločilen glas predsednika Sveta zavoda.
(7) Direktor zavoda ne more biti član Sveta zavoda.
13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– obravnava in sprejema statut zavoda,
– obravnava in sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– imenuje direktorja zavoda ob predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljice in na podlagi javnega razpisa,
– razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljico pod pogoji in postopki, ki jih določa zakon in statut zavoda,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor zavoda 
14. člen
(1) Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor zavoda je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanoviteljici.
(2) Direktor zavoda mora imeti visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) in sedem let delovnih izkušenj oziroma mora imeti specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ali magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) in pet let delovnih izkušenj.
(3) Direktorja zavoda imenuje svet zavoda ob predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljice in na podlagi javnega razpisa.
(4) Direktorja zavoda razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljico pod pogoji in postopki, ki jih določa zakon in statut zavoda.
15. člen
(1) Mandat direktorja zavoda je štiri (4) leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(2) Direktor za opravljanje operativnih nalog v gasilstvu pooblasti enega izmed zaposlenih javnih uslužbencev. Pooblastilo mora biti izdano v pisni obliki in za celoten čas mandata direktorja.
V. SREDSTVA ZA DELO 
16. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za redno dejavnost zavoda na podlagi letnih finančno ovrednotenih programov dela iz:
– proračuna ustanoviteljice,
– izvrševanjem pogodb iz 8. člena tega odloka,
– plačila za storitve in prodajo gasilskih in zaščitnih reševalnih sredstev in opreme,
– iz naslova gospodarske dejavnosti in
– drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(2) Premoženje, ki je bilo družbena lastnina v upravljanju nekdanje delovne organizacije Poklicna gasilska enota Krško, je lastnina ustanoviteljice, s katero upravlja zavod in jo uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen.
(3) Sredstva za delo zavoda, s katerim upravlja zavod, so razen premoženja ustanoviteljice in sredstev iz drugega odstavka tega člena še:
– druga sredstva ustanoviteljice in
– drugi viri.
17. člen
(1) Morebitni presežek prihodkov nad odhodki zavoda v določenem poslovnem letu se s soglasjem sveta zavoda uporabi za potrebe in namen investicij in širitve dejavnosti opredeljenih v programu dela in planu investicij PGE Krško v naslednjem poslovnem letu.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, na predlog direktorja odloča Svet zavoda.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
18. člen
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register in pooblastil ustanoviteljice.
(2) Za obveznosti, ki jih prevzema v pravnem prometu, odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja (polna odgovornost).
(3) Zavod brez predhodnega soglasja ustanoviteljice ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
(4) Pogodbe za opravljanje operativnih nalog gašenja in reševanja izven območja Občine Krško, za druge občine, zavod sklepa s soglasjem ustanoviteljice.
(5) Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljice predvidena za opravljanje dejavnosti.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
19. člen
(1) Zavod ima statut, s katerim podrobno uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s predhodnim soglasjem ustanoviteljice.
20. člen
(1) V skladu s statutom zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi v statutu zavoda.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen
(1) Do sprejema novega statuta zavoda uporablja zavod statut in druge splošne akte, ki so veljavni na dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju s tem odlokom in veljavnimi zakoni.
(2) Nov statut zavoda sprejme svet zavoda v 60. dneh po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Dosedanji poveljnik-direktor in svet zavoda svoje delo opravljata do poteka mandata.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško (Uradni list RS, št. 24/91, 92/99, 22/00, 75/00, 6/02 in 41/09).
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-1/2017-O113
Krško, dne 16. marca 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.