Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

790. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017, stran 2303.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UPB-1, Uradno glasilo slovenskih občin št. 43/2014 in 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 16. seji dne 29. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.013.000
konto 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.143.243
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.804.223
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.451.953
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.496.260
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
856.010
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.339.020
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
2.015.780
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
31.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.000
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
280.240
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
215.000
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
40.000
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
175.000
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
5.000
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
5.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
649.757
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
580.801
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
68.956
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.096.631
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.599.690
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
397.613
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
59.650
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.039.972
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
102.455
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.410.244
410
 
SUBVENCIJE
160.500
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.231.386
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
508.102
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.510.256
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.608.017
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.608.017
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
478.680
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
280.356
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
198.324
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.083.631
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
190.000
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
190.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–190.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.273.631
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.083.631
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.273.631
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2016-5
Kranjska Gora, dne 29. marca 2017
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.