Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1187. Zakon o dopolnitvi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-G)
1188. Zakon o spremembah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1B)
1189. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1261. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o trajanju in izvedbi pripravništva
1262. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009

MINISTRSTVA

1190. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin
1191. Pravilnik o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju
1192. Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
1193. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1194. Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev
1195. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1263. Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov
1264. Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
1265. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2009

USTAVNO SODIŠČE

1196. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
1197. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju
1198. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

SODNI SVET

1199. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev Sodnega sveta RS v plačne razrede
1200. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1266. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1201. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o napredovanju javnih uslužbencev v višji plačni razred
1202. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu
1203. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe
1204. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada
1205. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
1206. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1207. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Železniki
1208. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Železniki

OBČINE

Benedikt

1209. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah (kot nosilka in prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: soinvestitorke)

Brežice

1210. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Cankova

1211. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
1212. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč v Občini Cankova

Celje

1213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Mestne občine Celje
1214. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje
1215. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja – OPPN Zgornja Hudinja
1216. Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Simonič)

Dobje

1217. Sklep o sprejemu Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Dobje
1218. Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti Občine Dobje

Kostanjevica na Krki

1219. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1220. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2009
1221. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2009

Kranj

1222. Sklep o dopolnitvi Sklepa o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti

Križevci

1223. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Križevci

Litija

1224. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Ljubljana

1225. Odlok o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup

Luče

1226. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2008
1227. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2009
1228. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave ´medobčinski inšpektorat´

Majšperk

1229. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Majšperk

Metlika

1230. Sklep o določitvi plakatnih mest ob izvedbi volitev in referendumov

Mežica

1231. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2008

Murska Sobota

1232. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

1233. Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov
1234. Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov

Odranci

1235. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2008
1236. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2009

Poljčane

1237. Odlok o priznanjih Občine Poljčane
1238. Odlok o grbu in zastavi Občine Poljčane
1239. Odlok o občinskem prazniku Občine Poljčane
1240. Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra

Sežana

1241. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v Občini Sežana
1242. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani
1243. Pogoji za uporabo plakatnih mest

Straža

1244. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Straža
1245. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije v Občini Straža
1246. Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Drganjih selih v Občini Straža

Šempeter-Vrtojba

1247. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1248. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter - Vrtojba
1249. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu
1250. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2009
1251. Letni program kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2009

Šentrupert

1252. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentrupert za leto 2008

Škofljica

1253. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2008

Šmartno pri Litiji

1254. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

Vojnik

1255. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2008
1256. Sklep o cenah najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini Vojnik
1257. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Vrhnika

1258. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Bevke

Zagorje ob Savi

1259. Ugotovitev Občinske volilne komisije, da je mandat člana občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata

Žiri

1260. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

POPRAVKI

1267. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
1268. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – prostorski plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003
1269. Popravek Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti