Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 4111-1/2009 Ob-2882/09 , Stran 801
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov ali njihovi pooblaščenci, za sofinanciranje športne opreme pa tudi nacionalne panožne športne zveze v skladu z 2. točko prvega odstavka in drugim odstavkom 19. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 6/07 in 86/08). 3. Predmet, namen in cilj razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2010, 2011 in 2012, katerih izvajanje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Proračun Republike Slovenije za leto 2010. Namen razpisa je zgraditi mrežo javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), sofinancirali pa se bodo naslednji projekti: a) Izgradnja in tehnološka posodobitev pokritih športnih objektov; b) Izgradnja in tehnološka posodobitev nepokritih športnih objektov; c) Športna oprema. Cilj razpisa je zagotoviti prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov. 4. Upravičeni stroški za sofinanciranje V okviru razpisa se sofinancirajo stroški izgradnje in posodobitve športnega objekta od začetka izvedbe del na gradbišču do predaje v uporabo. Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najemanja kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso predmet sofinanciranja. 5. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2010, 2011 in 2012 je 5.630.000 EUR (na postavki 2220 – Športna infrastruktura, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dokončni prevzem obveznosti s strani ministrstva za sredstva, razpisana s tem javnim razpisom, je vezan na sprejem Proračuna Republike Slovenije za leto 2010. Delež sofinanciranja je opredeljen z Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 6/07 in 86/08). 6. Obdobje za porabo sredstev Sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012. Sredstva bodo prejemniku izplačana na osnovi zahtevka za izplačilo, kateremu mora biti priloženo dokazilo o realizaciji del – izstavljena mesečna situacija oziroma račun za opravljena dela, in opravljeni kontroli s strani ministrstva. Ministrstvo bo iz sredstev posameznega proračunskega leta sofinanciralo upravičene stroške posamezne investicije na podlagi zahtevka za sofinanciranje, prejetega najkasneje do 31. 10. posameznega proračunskega leta. Sredstva med posameznimi proračunskimi leti niso prenosljiva. 7. Pogoji in merila sofinanciranja Predlagane investicije se morajo izvajati v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje. 7.1. Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo. 7.2. Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih vsaj 80% sredstev za objekt oziroma 50% sredstev za opremo. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o zaprtju finančne konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa. 7.3. Investicijski projekt se ne sme pričeti pred uvrstitvijo projekta v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu. Začetek izvedbe investicijskega projekta je najkasneje 1. 7. 2010, zaključek pa 31. 12. 2012. 7.4. Do podpisa pogodbe mora biti na upravno enoto vložena ustrezna dokumentacija, do začetka gradnje pa pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor. 7.5. Kolikor gre za objekte, ki so namenjeni obveznim vsebinam v osnovnih šolah, je potrebno: – upoštevati Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – Prostori za športno vzgojo za osnovno šolo (junij 1999), – investicija mora biti vključena v plan financiranja Ministrstva za šolstvo in šport na področju investicij v osnovne šole. Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku pa se zavržejo. Vloge bodo ocenjene skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 6/07 in 86/08). Ministrstvo za šolstvo in šport izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu. Ministrstvo za šolstvo in šport z izbranim prejemnikom sklene pogodbo o sofinanciranju pod pogojem, da bo le-ta izpolnil vse zahteve, določene v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev, najkasneje v 4 mesecih od obvestila o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu. 8. Vloga mora vsebovati: 8.1. Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja; 8.2. Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji; 8.3. Dokazilo, da se investicija še ni pričela izvajati (investicija se lahko prične šele po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna). Predlagatelj kot dokazilo predloži fotografije lokacije, terena oziroma objektov, ki so predmet predlagane investicije (lahko na CD); 8.4. Sprejet odlok o proračunu občine in veljavni načrt razvojnih programov – Obrazec 3; 8.5. Dokazilo o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije; 8.6. Parafiran vzorec pogodbe; 8.7. Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 20/06), kolikor je izdelana druga investicijska dokumentacija (PIZ ali IP), se jo lahko priloži; 8.8. Prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in zaznamek na investicijskem dokumentu, ki je predmet sklepa; 8.9. Dokazilo o lastništvu oziroma o pravici za graditev; 8.10. Fotokopija lokacijske informacije oziroma izjava, da upravno dovoljenje za poseg v prostor ni potrebno; 8.11. Potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne zveze ali občine, sprejeto s strani pristojnega organa, iz katerega bo razviden pomen investicije v športni objekt oziroma opremo; 8.12. Projektno dokumentacijo, in sicer za: – novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo – vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter tehnični opis; – za opremo – specifikacijo opreme na osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev. 9. Način prijave in razpisni rok Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 22. 5. 2009 na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – Športna infrastruktura 2009 (4111-1/2009). Na ovitku mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču ministrstva na naslovu Masarykova 16, Ljubljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici. 10. Odpiranje vlog se bo pričelo 26. 5. 2009 in ne bo javno. 11. Ministrstvo za šolstvo in šport si pridržuje pravico, da po svoji presoji in na stroške prijavitelja naroči revizijo tehnično-tehnološke projektne dokumentacije, o čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne strinja z naročilom revizije, se šteje, da je odstopil od prijave na razpis. Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni. 12. Obveščanje o izboru: rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa je 90 dni od datuma odpiranja vlog. 13. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu http://www.mss.gov.si, kjer je tudi podrobneje opisan postopek elektronskega izpolnjevanja obrazcev. Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu mojca.plestenjak@gov.si. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se prijavitelji lahko obrnejo na Saša Grujiča (01/400-52-51). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 8. točko razpisa.

AAA Zlata odličnost