Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Mestne občine Celje, stran 4006.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1-A, 70/08), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08), 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) ter skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08), je Mestni svet Mestne občine Celje na 24. seji dne 7. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Mestne občine Celje
1. člen
23. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 67/99) se spremeni in glasi:
»23. člen
(obračun čiščenja odpadnih vod)
Stroške čiščenja odpadnih voda plačujejo uporabniki takrat, kadar se te čistijo na čistilni napravi.
Čiščenje odpadne vode se plačuje po kubičnih metrih (m3) porabljene pitne oziroma zajete vode.
Cena čiščenja kubičnega metra vode, ko gre za komunalne odpadne vode, se določi skladno z veljavno zakonodajo.
Cena čiščenja kubičnega metra vode, ko gre za tehnološke odpadne vode, je enaka ceni za čiščenje komunalne odpadne vode v primeru, da onesnaženje tehnološke odpadne vode izražene v enoti obremenitve (v nadaljevanju: EO) ni večje od povprečnega onesnaženja komunalne odpadne vode. Kolikor je onesnaženje tehnološke odpadne vode izraženo v EO večje od povprečnega onesnaženja komunalne odpadne vode, se ustrezno poveča tudi cena čiščenja tehnološke odpadne vode.
Z velikimi uporabniki storitve lahko upravljalec sklene posebno pogodbo o meritvah odvedene vode in njeni onesnaženosti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-00003/2008-4000
Celje, dne 7. aprila 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost