Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1219. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, stran 4010.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08) na predlog Sveta Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki z dne 28. 5. 2008 in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki, (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevca na Krki na 24. redni seji dne 31. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke, ki so dopolnili starost enega leta, oziroma, ko so dopolnili starost enajst mesecev.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto. Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši na sedežu vrtca. Obrazec prijave za vpis otrok v vrtec dobijo starši na upravi vrtca, lahko tudi po pošti ali pa spletnih straneh vrtca.
4. člen
Če je število prijav za sprejem otroka v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj/ica vrtca.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok.
Ne glede na določilo predhodnega odstavka tega člena ravnatelj/ica odloči o prednostnem sprejemu otroka, za katerega starši predložijo potrdilo pristojne institucije o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ali če gre za otroka s posebnimi potrebami.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija), določi občina ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
Komisijo za sprejem otrok sestavljajo: predstavnik sveta staršev (na predlog staršev), predstavnik ustanovitelja (strokovni delavec s področja družbenih dejavnosti) in predstavnik strokovnih delavcev vrtca (določi ravnatelj).
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika sveta staršev je povezan s statusom otroka v vrtcu.
6. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji.
7. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Postopek dela komisije vodi pooblaščena oseba vrtca oziroma šole, ki ima opravljen preizkus znanja iz splošnega upravnega postopka.
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– podatke o času in kraju zasedanja komisije,
– podatke o udeležbi na seji,
– ugotovitev o številu prostih mest v vrtcu in številu prijavljenih otrok,
– sprejete sklepe.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji vrtca, v skladu z veljavnimi predpisi.
8. člen
Komisija odloča o tem, kateri otroci so sprejeti v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih v skladu s podatki iz vloge. Otroke, ki niso sprejeti, uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu.
Za otroke, ki so sprejeti v vrtec, se sklene posebna pogodba med vrtcem in starši, s katero se določijo medsebojne obveznosti in uredijo ostala pomembna vprašanja v zvezi z bivanjem otroka v vrtcu.
8.a člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno. Prvič se sestane najkasneje 5. delovni dan po poteku razpisa za vpis otrok v vrtec.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do datuma zasedanja komisije.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
9. člen
Vrsta in teža kriterijev za sprejem otrok v vrtec:
+--------------------------------------------------+-----------+
|1. otrok, ki ima skupaj s staršema stalno     |   9 točk|
|bivališče v Občini Kostanjevica          |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|2. otrok, ki mu je bil odložen vpis v osnovno   |   8 točk|
|šolo                       |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|3. otrok obeh zaposlenih staršev, aktivnih    |   7 točk|
|iskalcev zaposlitev in študentov         |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|4. otrok, uvrščen v prednostni vrstni red iz   |   6 točk|
|preteklega leta                  |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|5. družina z več kot dvema otrokoma do desetega  |   5 točk|
|leta starosti                   |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami ter otroci, za katere starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije:
– starost otroka – prednost ima starejši otrok,
– datum oddaje vloge v vrtec.
V. VKLJUČITEV OTROKA IN IZPIS OTROKA
10. člen
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in ostala pomembna vprašanja glede vključitve ter rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
11. člen
Starši otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec, lahko v roku 15 dni od dneva prejema odločbe vložijo pritožbo na svet zavoda. Ta mora o pritožbi odločati v 30 dneh.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok.
12. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
Komisija je dolžna v odločbi starše poučiti o posledicah, ki nastanejo, kolikor ne podpišejo pogodbe v določenem roku.
13. člen
Vrtec zapolni med letom izpraznjena mesta s sprejemom otrok iz prednostnega vrstnega reda.
14. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem oddaje pisne odpovedi na sedežu (upravi) šole. Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec v tekočem šolskem letu.
15. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
VI. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa, ki ga je svet šole sprejel 30. 6. 2004.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 609-7/2009
Kostanjevica na Krki, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost