Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 54451-4/2008 Ob-2925/09 , Stran 810
Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, 2. razvojne prioritete Gospodarska razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve 2.1. Gospodarsko razvojna logistična središča 1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma agenta, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvedbo investicij in nakupa tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v okviru medpodjetniških izobraževalnih centrov. Ti centri predstavljajo podporno okolje za razvoj konkurenčnosti gospodarskih subjektov. Z ustrezno kritično maso znanja, strokovnih kompetenc in tehnološko opremljenostjo zagotavljajo optimalne pogoje za usposabljanje strokovne delovne sile. Ti centri imajo tudi razvojno funkcijo, saj predstavljajo gibalo inovativnosti in tehnološkega razvoja v lokalnem in širšem slovenskem okolju. Cilji omenjenega razpisa so zlasti: – Posodobiti medpodjetniške izobraževalne centre, ki bodo izboljšali kakovost in učinkovitost izvajanja izobraževanj in usposabljanj za učence, dijake, študente, zaposlene, brezposelne, občane ter drugo zainteresirano javnost. – Ustvariti pogoje za nove zaposlitve strokovnjakov različnih profilov v subjektih podpornega okolja za usposabljanje strokovne in kompetentne delovne sile. – Izvajanje skupnih razvojnih projektov, pri katerih bodo sodelovali strokovnjaki iz podjetij in izobraževalne sfere. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1. Splošni pogoji za kandidiranje – Na javnem razpisu lahko kandidirajo: javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center, ki opravlja dejavnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in drugih komplementarnih dejavnosti v sodelovanju z vsemi socialnimi partnerji. 3.2. Finančni pogoji za kandidiranje – Vrednost projekta brez DDV mora presegati 500.000,00 EUR. – Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena finančna sredstva za pokritje projekta, tudi za plačilo DDV, ki je neupravičen strošek. 3.3. Ostali pogoji za kandidiranje Predlagani projekti se morajo izvajati v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje: – Skladnost projekta s predmetom in namenom razpisa, skladnost vloge z razpisno dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo. – Projekt mora biti zaključen oziroma tehnično prevzet najkasneje v roku 36 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju, vendar najkasneje 15. 9. 2013. – Prijavitelj mora pridobiti vsa predpisana upravna dovoljenja za začetek izvedbe del. – Prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in zaznamek na investicijskem dokumentu, ki je predmet sklepa. – Ustvarjanje prihodkov na projektu mora biti prikazano v investicijskem dokumentu, ki mora upoštevati določila 1. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1341/2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 ter iz tega izhajajočih obvez za pripravo analize stroškov in koristi skladno z Delovnim dokumentom št. 4 Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi ter s dokumentom Evropske Komisije »Guide to cost – benefit analysis of investment projects« z dne 16. 6. 2008. – Prijavitelj mora predložiti izjavo, da se projekt še ni pričel izvajati (javno naročilo za nakup opreme ali izvedbenih del se lahko prične šele po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna). – Prijavitelj se zavezuje, da so v projektu upoštevani horizontalni omilitveni ukrepi OP RR: učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna dostopnost, zmanjševanje vplivov na okolje. – Prijavitelj se zavezuje, da vsaj v obdobju 5 let po zaključku projekta ne bo prišlo do spremembe namembnosti ali lastništva objekta, ki bi vplivale na cilje tega razpisa oziroma bi predstavljalo pridobitev neutemeljene prednosti za tržne subjekte na enotnem evropskem trgu. – Prijavitelj mora zagotavljati, da bo imela do sofinancirane infrastrukture dostop širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu. – Prijavitelj mora s projektom zagotoviti boljšo tehnološko opremljenost prostorov za izvajanje praktičnega usposabljanja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, praktičnega izobraževanja odraslih in usposabljanja za potrebe podjetij kot so na primer: kvalifikacije, prekvalifikacije, izpopolnjevanje in specializacija ter certificiranje in potrjevanje znanj, spretnosti in sposobnosti že zaposlenih in nezaposlenih. Poleg tega mora zagotoviti, da bo s projektom razširil oziroma se specializiral za izobraževalne programe, s katerimi bo prispeval k razvoju stroke in ustvaril pogoje za nove zaposlitve strokovnjakov, ki bodo zadolženi za usposabljanje strokovne in kompetentne delovne sile ter načrtovanje in izvajanje razvojnih projektov. – Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje in ki niso skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku se zavržejo. 4. Merila za izbor vlog Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupno število točk je 100. Izbrani bodo projekti ki bodo dosegli največ točk. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 50 točk, s tem, da mora znašati minimalno število doseženih točk pri vsakem sklopu meril najmanj 50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril, sicer ne bo vključen v nadaljnji izbor. Na podlagi izvedenega ocenjevanja projektov, se bo pripravila prioritetna lista prijav. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo najprej upoštevalo doseženo število točk pri merilu »Kakovost projekta«. Če bo ocena enaka, se bo nadalje upoštevalo še doseženo število točk pri merilu: Kakovost partnerstva med izobraževalnimi ustanovami in gospodarskimi subjekti. Naslednji kriterij, ki se bo upošteval v primeru enakega števila točk bo datum prispetja vlog na razpis. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. V primeru, da po odobritvi sofinanciranja vsem pozitivno ocenjenim projektom v okviru določenega odpiranja ostane na razpolago za naslednje odpiranja manj kot 200.000,00 EUR, se razpis zapre. 5. Višina sredstev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarsko razvojna logistična središča. Okvirna višina razpisanih sredstev je 22.853.692,00 EUR od tega je: – 19.425.638,00 EUR namenskih sredstev EU – ESRR: – 3.428.054,00 EUR slovenska udeležba – ESRR, – za proračunsko leto 2009 je namenjenih 6.853.692,00 EUR od tega: – 5.825.638,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 1.028.054,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR-07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2010 je namenjenih 2.000.000,00 EUR od tega: – 1.700.000,00 EUR s PP 6876 –– Medpodjetniški izobraževalni centri ESRR – 07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 300.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2011 je namenjenih 6.000.000,00 EUR od tega: – 5.100.000,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR - 07-13 – EU udeležba (85,00%), – 900.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR - 07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2012 je namenjenih 4.000.000,00 EUR od tega: – 3.400.000,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR - 07-13 – EU udeležba (85,00%), – 600.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR - 07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2013 je namenjenih 4.000.000,00 EUR od tega: – 3.400.000,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR - 07-13 – EU udeležba (85,00%), – 600.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR - 07-13 – slovenska udeležba (15,00%), Sredstva bremenijo proračunski postavki: 6876 –Medpodjetniški izobraževalni centri ESRR – 07-13 – EU udeležba (85,00%), 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri ESRR – 07 -13 – slovenska udeležba (15,00%) 6. Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva Sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od podpisa pogodbe naprej. Sredstva bodo prejemniku izplačana na osnovi zahtevka za izplačilo in prejete dokumentacije o izvedbi projekta, kot je določena v Navodilih MŠŠ za izvajanje operacij ESRR ter opravljeni kontroli s strani ministrstva, skladno s terminskim planom v pogodbi o sofinanciranju. Posamezna investicija sofinancirana iz naslova tega razpisa mora biti zaključena najkasneje v roku 36 mesecev po podpisu pogodbe, vendar najkasneje do 15. 9. 2013. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike. Izbrani projekti se bodo sofinancirali iz proračunskih postavk: Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko – PP – ESRR - 07-13: 85,00%, Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike PP – ESRR - 07-13: 15,00%. 8. Delež sofinanciranja Delež sofinanciranja, je lahko 100% upravičenih izdatkov, vendar največ do višine 2.500.000,00 EUR. Skupni delež sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in namenskih sredstev slovenske udeležbe se določi v skladu s 1. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1341/2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 ter v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi ter dokumentom Evropske Komisije » Guide to cost – benefit analysis of investment projects« z dne 16. 6. 2008. Za izračun donacije EU pri operacijah, ki ustvarjajo prihodek, se uporablja metoda primanjkljaja v financiranju, pri čemer ta metoda določa, da upravičeni stroški ne smejo preseči sedanje vrednosti stroškov naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe v določenem referenčnem obdobju. Višina zneska sofinanciranja upravičenih stroškov se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo neto prihodke v ekonomski dobi investicij (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi ter dokumentom Evropske Komisije »Guide to cost – benefit analysis of investment projects« z dne 16. 6. 2008). Preostali del sredstev je dolžan zagotoviti predlagatelj, ki mora ministrstvu ob prijavi predložiti izdelano finančno konstrukcijo z opredeljenimi vsemi viri financiranja ter ustreznimi dokazili za vsak vir financiranja. 9. Vsebina vloge Popolna vloga mora vsebovati: 1.1. Obrazec MŠŠ-ESRR-JR s podatki o projektu, ki vsebuje sledeče dele (odda se natisnjen, podpisan in ožigosan dokument ter na CD): 1.1.1. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji 1.1.2. Podatki o projektu 1.1.3. Terminski in finančni načrt za izvajanje projekta 1.1.4. Finančni načrt projekta po stroških 1.1.5. Utemeljitev projekta z vidika prispevka razvojnim ciljem 1.1.6. Stopnja pripravljenosti projekta 1.1.7. Časovni načrt izvajanja projekta 1.1.8. Organizacija izvajanja projekta 1.1.9. Analiza stroškov in koristi v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske komisije Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi ter s dokumentom Evropske Komisije » Guide to cost – benefit analysis of investment projects« z dne 16. 6. 2008 1.2.10. Naslovnica – ne odpiraj vloga za razpis 1.2. Obvezne priloge: 1.2.1. Izjavo o bremena prostem lastništvu, ali dokazilo/pogodba o ustanovitvi stavbne pravice; 1.2.2. Zadnji potrjen investicijski dokument (najmanj Dokument identifikacije investicijskega projekta), izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06); 1.2.3. Finančni izračun investicije, ki ne sme biti starejši kot eno leto in je narejen v skladu s 1. členom uredbe Sveta(ES) št. 1341/2008 o spremembi Uredbe 1083/2006 ter Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi ter s dokumentom Evropske Komisije »Guide to cost – benefit analysis of investment projects« z dne 16. 6. 2008 1.2.4. Projektno dokumentacijo in sicer vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter tehnični opis; 1.2.5. Fotokopija lokacijske informacije, oziroma do prijave pridobljena druga upravna dovoljenja za poseg v prostor; 1.2.6. Dokazila o ostalih virih financiranja; 1.2.7. Statut oziroma sklep javnega zavoda iz katerega je razvidna dejavnost medpodjetniškega izobraževalnega centra; 1.2.8. Program dela oziroma razvojni načrt medpodjetniškega izobraževalnega centra; 1.2.9. Slika sedanjega stanja lokacije (15 x 20 cm) na kateri se bo izvajala investicija z obveznim digitalnim datumom, ki je lahko največ tri dni pred oddajo vloge na razpis. 1.2.10. Pregled izobrazbene strukture zaposlenih pri prijavitelju,vključno s podatkom o številu pedagoško andragoško izobraženih izvajalcih; 1.2.11. Pregled izobraževalnih programov, ki se že izvajajo pri prijavitelju; 1.2.12. Pregled izobraževanj in usposabljanj, ki se izvajajo pri prijavitelju, vključno s programi usposabljanj za gospodarske subjekte; 1.2.13. Dokazila, da je tehnološka oprema energetsko učinkovita ter da vključuje uporabo čistih tehnologij; 1.2.14. Seznam skupnih že izvedenih oziroma načrtovanih projektov s gospodarskimi subjekti; 1.2.15. Pregled oblik sodelovanja s gospodarskimi subjekti; 1.2.16. Seznam strokovnjakov iz podjetij, ki sodelujejo pri usposabljanjih, izobraževanjih in skupnih projektih vključno z njihovimi referencami. Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomembni podatki, prijavitelj v obdobju nadaljnjih 5 let ne more pridobiti sredstev za medpodjetniške izobraževalne centre in sredstev Evropske Unije, prav tako pa bo moral ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. 10. Način prijave in razpisni rok Celoten postopek prijave je opisan v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani http://www.mss.gov.si. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana do 12. ure, in sicer dva delovna dneva pred datumom odpiranja prispelih vlog. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo ne glede na način dostave v zaprti ovojnici, na kateri mora biti prilepljen obrazec 10 (MŠŠ ESRR-JR), prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje dva delovna dneva pred datumom odpiranja vlog do 12. ure. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo neustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in se vrnejo prijavitelju. 11. Datum odpiranja vlog Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje vlog bo v sredo 3. junija. 2009, naslednja odpiranja pa so predvidena: v sredo, 14. 10. 2009, v sredo, 10. 3. 2010, v sredo, 16. 6. 2010, v sredo, 16. 2. 2011, na lokaciji Ministrstva za šolstvo in šport Masarykova 16, Ljubljana in ne bo javno. Komisija za javni razpis bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 12. Obveščanje o izboru Prijavitelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, na naslovu: www.mss.gov.si 13. Pritožba Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko v roku osmih dni od prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji (oz. upravičenci). Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom. 14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu http://www.mss.gov.si in na Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, pri Mateji Tilia, vsak delovnik od 12. do 15. ure. 15. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem razpisu bodo prijavitelji pridobili na informativnem dnevu dne 21. 4. 2009, ki bo potekal v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16. Prav tako so informacije na voljo tudi po e-pošti na naslovu mateja.tilia@gov.si. 16. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in veljavna Navodila o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 17. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES, ni predvideno. 18. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun: v okviru razpisa se sofinancirajo stroški prenove, obnove, izgradnje, posodobitve infrastrukture, nakupa ter montaže tehnološke in druge opreme za medpodjetniške izobraževalne centre. 18.1. Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: Upravičene aktivnosti: – prenova, obnova, izgradnja, posodobitev infrastrukture, nakup in montaža tehnološke in druge opreme. Upravičeni stroški: 1. Investicije: – stroški priprave predinvesticijske dokumentacije; – stroški svetovalnega inženiringa za gradnje in pripravo gradenj; – stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, strojne in elektro instalacije, požarna varnost, varstvo pri delu); – stroški revizije projektne dokumentacije; – stroški izvedenskih mnenj; – stroški pripravljanja javnih razpisov in javnih arhitekturnih natečajev; – stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno obrtniških instalacijskih del; – stroški zunanjega urejanja objektov; – stroški nadzora nad gradnjo objektov; – stroški izdelave tehnične dokumentacije za obratovanje objekta; – stroški pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov za obratovanje objekta; – stroški nakupa in montaže tehnološke opreme; – stroški nakupa in montaže opreme objekta, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja (investicijska oprema); – stroški nakupa in montaže opreme objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta (interier, pohištvo, inventar); – stroški nakupa in montaže opreme objekta z vizualnimi komunikacijami; – stroški nakupa in montaže opreme za varovanje objekta; – stroški nakupa in montaže opreme objekta z IKT. 2. Izdelava študij, vrednotenj, raziskav, ocen strokovnih mnenj in poročil: – stroški storitev zunanjega izvajalca Ta strošek mora biti v neposredni povezavi s projektom,ki ustreza predmetu razpisa in ga prijavitelj prijavi kot vlogo na razpis. Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost, stroški najemanja kreditov in stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke. Začetek nastanka upravičenih izdatkov: – za projektno dokumentacijo, pripravljalna dela in tehniške storitve je od 1. 1. 2007. Prijavitelj lahko pred izdajo sklepa o potrditvi operacije prične z aktivnostmi za pripravo projektne dokumentacije, raznimi tehniškimi storitvami ter pripravljalnimi deli, ki so nujni za začetek del. – za prenovo, obnovo, posodobitev, izgradnjo, nakup opreme in montažo opreme od podpisa pogodbe o sofinanciranju dalje. Zaključek nastanka upravičenih izdatkov je najkasneje 36 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju, vendar najkasneje 15. 9. 2013. Stroški se dokazujejo s predložitvijo dokazil in izračunavajo na način kot je navedeno v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013. 19. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu; Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo do 31. 12. 2020. Zelo pomembno je, da ima upravičenec dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki dokazujejo upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti mora: – vse originalne račune, – vsa dokazila o plačilu, – vsa dokazila o upravičenosti stroška, skupaj z metodologijo izračuna. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za posamezne aktivnosti v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Enako je potrebno spremljati tudi morebitne prihodke projekta. 20. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec mora nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe. V primeru nadzora na kraju samem bo prijavitelj omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo prijavitelju predhodno naznanilo izvedbo kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar je prijavitelj, v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti. 21. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES Prijavitelj mora zagotoviti, da v roku petih letih od zaključka projekta, ne pride do bistvenih sprememb projekta oziroma operacije, in sicer: – ki vpliva na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost; in – je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja dejavnosti. 22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, prijavitelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če ministrstvo ugotovi, da je prijavitelj prejel sredstva za stroške projekta, tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, prijavitelj pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. 23. Javnost podatkov Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni. Sprejem financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financirane operacije in bo objavljen na spletnih straneh ministrstva v treh dneh od dneva dokončnosti odločitve o dodelitvi sredstev. 24. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 25. Trajnostni razvoj: skladno s 17. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES se cilji skladov uresničujejo v okviru trajnostnega razvoja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti