Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Ob-2870/09 , Stran 846
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00, faks 07/499-00-52, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si. Postopek javnih ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brežice (v nadaljevanju: pristojna komisija). 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stvarnega premoženja: 2.1. Nepremičnine parc. št. 337/9, travnik v izmeri 327 m2, 337/14, travnik v izmeri 54 m2, 337/15, travnik v izmeri 41 m2 in 337/16, travnik v izmeri 6 m2, vse vpisane pri vložni št. 216, k.o. Zakot, ki so po osnovni namenski rabi stavbna zemljišča in skladno z Odlokom o ureditvenem načrtu »Poslovni center Brežice« (Uradni list RS, št. 43/00, 4/02 in 83/05), tvorijo eno gradbeno parcelo, kjer je predvidena individualna stanovanjska gradnja (P+1+M), z možnostjo opravljanja nemoteče poslovne dejavnosti. Nepremičnine pod to točko se prodajajo skupaj. Izhodiščna cena: 34.200,00 EUR. Nepremičnine so proste vseh bremen. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.2 Nepremičnina parc. št. 337/10, travnik v izmeri 491 m2, vpisana pri vl. št. 216, k.o. Zakot. Predmetna parcela je po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče, kjer je skladno z Odlokom o ureditvenem načrtu »Poslovni center Brežice« (Uradni list RS, št. 43/00, 4/02 in 83/05) predvidena individualna stanovanjska gradnja (P+1+M), z možnostjo opravljanja nemoteče poslovne dejavnosti. Izhodiščna cena je 39.220,00 EUR. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Navedena cena je izklicna cena in ne vključujejo 20% davka na dodano vrednost, katerega plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno. 3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. 3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino. 4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe 4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% ponujene cene, posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-0100008385, z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb« z navedbo zaporedne številke nepremičnine. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino. 4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo in ponujeno kupnino. 4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še: – originalno potrdilo o vplačani kavciji in priloženo številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe in s.p.), – originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.), staro največ 30 dni, – potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – pravne osebe in s.p. (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR). 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do 20. 4. 2009, do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnin št. 478-20/2008, Ne odpiraj« Na hrbtni strani mora bit označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. 5.4 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo pristojna komisija kot kriterij upoštevala višino ponujene kupnine, kot bistvene sestavine ponudbe. 5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega kriterija izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. 5.6 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine. 5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Brežice pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. 8. Drugo Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/49-91-530 (Branko Musar) ali e-pošti: obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si.

AAA Zlata odličnost