Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 430-41/2009-1 Ob-2977/09 , Stran 816
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in indijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2010–2012 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih: – Zdravje in biomedicinske znanosti, – Metalurgija in novi materiali, – Kemija polimerov, – Matematika, – Elektronika, – Obnovljivi viri energije, vključno s sončno energijo, – Živilska tehnologija. Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Indija. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki – so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Indijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa 29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 8. oziroma 9. člen Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07). Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in indijski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji (v Republiki Indiji: International Division, Department of Science and Technology). Kontaktna oseba na indijski strani je dr. Jagdish Chander, e-pošta: jchander@nic.in. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3. 2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA z dne 16. 3. 2009. Navedeno vrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – izvedljivost projekta. Predlog izbora prijav za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupna slovensko-indijska delovna skupina za znanstveno in tehnološko sodelovanje), v nadaljnjem besedilu: mešana komisija). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire mešane komisije, na katero je agencija vezana. Slovenski raziskovalci bodo ob obiskih v Indiji prejeli 1000 indijskih rupij (v nadaljevanju: INR) za povračilo stroškov na dan v primeru krajših obiskov (do 21 dni) oziroma 25.000 INR za cel mesec in plačano namestitev. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2010–2012 znaša okvirno 165.000 EUR. Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo oktobra 2009. Sofinanciranje v letih 2010–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Indiji; – stroške bivanja za indijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti domov največ do 1.252 EUR mesečno; – dnevnice v višini 21,93 EUR za indijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/06 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba). Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije indijskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2012. 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2010–2012« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do 29. maja 2009, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 29. maja 2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-IN-04-A/2009) in B (ARRS-MS-IN-04-B/2009). Obrazca A in B morata najkasneje 29. maja 2009 do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov: razpis-indija10-12@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca A so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila prijavitelju. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 3. junija 2009 ob 10. uri v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca novembra 2009. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.

AAA Zlata odličnost