Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Ob-2917/09 , Stran 806
Namen razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti društev, ustanov in zasebnih zavodov in razvojnih programov nepridobitnih organizacij na področju varovanja in krepitve zdravja s ključnim ciljem izboljšanja zdravja prebivalce Republike Slovenije. Ministrstvo za zdravje bo izbrane vlagatelje sofinanciralo za leti 2009 in 2010. Vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje bodo ocenjene skladno z merili javnega razpisa za izbor. I. Predmet razpisa je A) Redna dejavnost društev, ustanov in zasebnih zavodov, na področju varovanja in krepitve zdravja s poudarkom na zdravem življenjskem slogu (v nadaljevanju: redna dejavnost). Za redno dejavnost pod točko A se lahko prijavijo: društva in ustanove, zasebni zavodi. in B) Razvojni programi, ki v slovenski prostor uvajajo nove pristope in bistvena izboljšanja na področju varovanja in krepitve zdravja (v nadaljevanju: razvojni programi). Za razvojne programe pod točko B se lahko prijavijo: društva, ustanove, javni zavodi in zasebni zavodi. II. Skupna okvirna višina sredstev razpisa in način razdelitve sredstev Skupna predvidena višina sredstev razpisa je do največ 775.000,00 EUR. Predvidena višina sredstev po posameznem predmetu razpisa je: Za redno dejavnost pod točko A – 585.000,00 EUR. Za razvojne programe pod točko B – 190.000,00 EUR. Redna dejavnost društev, ustanov in zasebnih zavodov oziroma razvojni program, ki bo skladno z merili prejel vse možne točke, prejme sredstva v višini največ 80% vrednosti prijavljene redne dejavnosti oziroma razvojnega programa, vendar največ v višini do: Za redno dejavnost pod točko A – 40.000,00 EUR. Za razvojne programe pod točko B – 35.000,00 EUR. Ministrstvo bo sofinanciralo najbolje ocenjene vloge redne dejavnosti in razvojnih programov do porabe razpoložljivih sredstev v okviru posameznega predmeta javnega razpisa. V primeru, da po ocenjevanju prispelih vlog rednih dejavnosti oziroma razvojnih programov ostane določen del sredstev pri posameznem predmetu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti ta nerazdeljena sredstva na drug predmet razpisa. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, specificirane pod točko 5.2 v obrazcu PZ 2009/10, ki je del razpisne dokumentacije. III. Financiranje izbranih vlog Izbrani vlagatelji za predmet javnega razpisa redna dejavnost bodo sofinancirani na naslednji način: – 30% sredstev ob podpisu pogodbe in prejemu delnega poročila za leto 2009 in zahtevka za izplačilo skladno z določili pogodbe; – 20% sredstev ob prejemu končnega poročila za leto 2009 in zahtevka za izplačilo skladno z določili pogodbe; – 20% sredstev ob prejemu delnega poročila za leto 2010 in zahtevka za izplačilo skladno z določili pogodbe; – 30% ob prejemu zaključnega poročila za leto 2010 in zahtevka za izplačilo skladno z določili pogodbe. Izbrani vlagatelji za predmet javnega razpisa razvojni programi bodo sofinancirani na naslednji način: – 30% sredstev po prejemu delnega poročila za leto 2009 in zahtevka za izplačilo skladno z določili pogodbe; – 20% sredstev po prejemu končnega poročila za leto 2009 in zahtevka za izplačilo skladno z določili pogodbe; – 20% sredstev po prejemu delnega poročila za leto 2010 in zahtevka za izplačilo skladno z določili pogodbe; – 30% ob prejemu zaključnega poročila razvojnega programa in zahtevka za izplačilo skladno z določili pogodbe. Sredstva za leto 2009 morajo izbrani vlagatelji porabiti do 15. novembra 2009, sredstva za leto 2010 pa do 15. novembra 2010. IV. Splošni pogoji za vse vlagatelje: 1. vloga je skladna s predmetom javnega razpisa, 2. vlagatelj se je z isto dejavnostjo oziroma razvojnim programom prijavil le na en predmet javnega razpisa (predmet A ali B), 3. vlagatelj ima status nepridobitne organizacije, 4. redna dejavnost oziroma razvojni program se izvaja na območju Republike Slovenije, 5. redna dejavnost oziroma razvojni program je nacionalnega pomena, 6. vlagatelj je registriran skladno s predpisi, 7. vloga je oddana na v celoti in pravilno izpolnjenem predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (PZ – 2009/10), 8. vlagatelj je predložil zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu organizacije, ki ga je potrdil ustrezen organ društva, ustanove, javnega ali zasebnega zavoda, 9. predmet razpisa niso srečanja, seminarji, konference in založniška dejavnost, lahko pa so sestavni del redne dejavnosti oziroma razvojnega programa, 10. vlagatelj ne prijavlja redne dejavnosti oziroma razvojnega programa, ki je v celoti financiran iz drugih virov javnih sredstev, 11. vloga ne vključuje zahtev po sofinanciranju investicijskih projektov in projektov, ki jih izvajalci v celoti tržijo, 12. vlagatelj, ki je bil pogodbena stranka ministrstva v preteklih letih, ima v celoti izpolnjene obveznosti do ministrstva. Redna dejavnost oziroma razvojni programi, ki ne bodo izpolnjevali vseh zgoraj navedenih splošnih pogojev, ne bodo vključeni v ocenjevalni postopek. V. Izhodišča, specifični pogoji ter merila javnega razpisa, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji po posameznem predmetu razpisa: A) Redna dejavnost društev, ustanov in zasebnih zavodov, na področju varovanja in krepitve zdravja s poudarkom na zdravem življenjskem slogu 1. Izhodišča za pripravo in izvedbo redne dejavnosti Namen sofinanciranja redne dejavnosti društev, ustanov in zasebnih zavodov je krepitev usposobljenosti nevladnega sektorja za kakovostno izvajanje aktivnosti na področju javno zdravstvenih politik in programov (zmanjševanje škode zaradi rabe alkohola, nadzor nad tobakom, preprečevanje povpraševanja po prepovedanih drogah in programi zmanjševanja škode zaradi prepovedanih drog, zagotavljanje varnosti hrane, spodbujanje uravnoteženega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje); na področju preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni; ter na področju preprečevanja okužbe s HIV/AIDS med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Redna dejavnost je v skladu s cilji in prednostnimi nalogami Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 »zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (ReNPZV) (Uradni list RS, št. 72/08) in z drugimi ustreznimi veljavnimi nacionalnimi strategijami in akcijskimi načrti. Prijavijo se lahko društva, ustanove in zasebni zavodi, ki kot svojo osnovno redno dejavnost izvajajo različne programe na področju varovanja in krepitve zdravja. V tem predmetu javnega razpisa vlagatelji prijavijo redno dejavnost društva, ustanove in zasebnega zavoda in ne posameznega programa. Vlagatelj pri izvajanju redne dejavnosti posebno pozornost posveča spodbujanju zdravega življenjskega sloga (informiranju, ozaveščanju in izobraževanju o zdravih izbirah; privzemanje zdravih vedenjski navad; učenje veščin za prevzemanje zdravega življenjskega sloga; spodbujanje k prevzemanju odgovornosti in skrbi za lastno zdravje), ciljano v različnih starostnih skupinah in okoljih. 2. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji a) društvo, ustanova ali zasebni zavod deluje na nacionalni ravni; b) namen delovanja društva, ustanove ali zasebnega zavoda presega interese članstva; c) predložen srednjeročni (3–5 let) vsebinski in finančni program dela izvajalca, ki ga je potrdil ustrezen organ društva, ustanove ali zasebnega zavoda. 3. Merila za izbor 1. Ustreznost redne dejavnosti – usklajenost redne dejavnosti s prednostnimi nalogami Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 »zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (ReNPZV) (Uradni list RS, 72/08) in z drugimi veljavnimi nacionalnimi strategijami in akcijskimi načrti; – ustreznost dejavnosti glede na obseg in trend javnozdravstvenega problema, ki ga ta obravnava. 2. Celovitost predloženega srednjeročnega (3–5 let) vsebinskega programa dela izvajalca: – temelji na oceni stanja, podatkih študij in raziskav, – program je dolgoročno naravnan. 3. Učinkovitost in uspešnost redne dejavnosti, ki je predmet razpisa: – aktivnosti so dokazano učinkovite, – metode dela so jasno opredeljene in omogočajo doseganje zastavljenih ciljev. 4. Uporabniki in prostovoljci: – uporabniki so opredeljeni, – uporabniki so vključeni v načrtovanje in izvedbo aktivnosti, – prostovoljci so vključeni med izvajalce aktivnosti. 5. Prepoznavnost dejavnosti društva, ustanove ali zasebnega zavoda med uporabniki, laično in strokovno javnostjo (ustrezna dokazila): – vlagatelj je prepoznan in uveljavljen med uporabniki in laično javnostjo, – vlagatelj je prepoznan in uveljavljen med strokovno javnostjo. 6. Povezovanje s sorodnimi društvi ali ustanovami na nacionalni in mednarodni ravni (ustrezna izjava ali dokazilo): – povezovanje na mednarodni ravni, – povezovanje na nacionalni ravni. 7. Vrednotenje (evalvacija) redne dejavnosti: – vrsta in primernost uporabljenih evalvacijskih metod, – vrsta in primernost izbranih merljivih kazalcev kakovosti in učinkovitosti izvajanih aktivnosti, – partnerji in uporabniki so vključeni v proces vrednotenja učinkov programa. 8. Vpliv na zmanjševanje razlik v zdravju: – redna dejavnost upošteva vidik zmanjševanja regionalnih razlik, – redna dejavnost upošteva vidik zmanjševanja razlik med spoloma oziroma pri ranljivih skupinah prebivalstva. 9. Status društva v javnem interesu in sodelovanje z Ministrstvom za zdravje: – izvajalec programa ima status društva v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, – društvo, ustanova ali zasebni zavod že vsaj dve leti sodeluje z Ministrstvom za zdravje, – društvo, ustanova ali zasebni zavod je bil v preteklem obdobju že sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje. 10. Finančna konstrukcija projekta: – jasna finančna konstrukcija, – jasna opredeljenost prihodkov ostalih sofinancerjev (dokazila), – stroški dela na projektu po posameznih aktivnostih so jasno opredeljeni: število opravljenih ur/izvajalca, urna postavka/izvajalca, itd., – materialni stroški (specifikacija količin in cen). Redna dejavnost bo ocenjena v skladu z zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ocenjeno z največ 10 točkami, kar pomeni, da je program lahko ocenjen z največ 100 točkami. B) Razvojni programi, ki v slovenski prostor uvajajo nove pristope in bistvena izboljšanja na področju varovanja in krepitve zdravja 1. Izhodišča za pripravo in izvedbo programa Namen Ministrstva za zdravje je vzpodbuditi razvojne programe, ki uvajajo nove pristope in bistvena izboljšanja na področju javno-zdravstvenih politik in programov. Poseben poudarek naj bo na zagotavljanju zdravega življenjskega sloga (zmanjševanje škode zaradi rabe alkohola, nadzor nad tobakom, preprečevanje povpraševanja po prepovedanih drogah in programi zmanjševanja škode zaradi prepovedanih drog, zagotavljanje varnosti hrane, spodbujanje uravnoteženega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje); ter na področju duševnega zdravja, preprečevanja poškodb ter varne in zdrave spolnosti. Razvojni programi so usmerjeni v zmanjševanje razlik v zdravju v luči širših socialnih, ekonomskih in okoljskih determinant zdravja. Oblikovani so na način, ki omogoča izvajanje v posameznih institucionalnih okoljih, kot so vzgojno-izobraževalne in zdravstvene ustanove ter lokalna skupnost. Predlog razvojnega programa upošteva delovanje med različnimi sistemi in ravnmi (npr. zdravstva, šolstva, lokalne skupnosti) ter odnose med njimi. Na izviren način povečuje doseganje sinergij med sistemi ter predlaga morebitne prilagoditve s ciljem boljšega medsebojnega sodelovanja pri izboljšanju znanj, veščin in usposobljenosti uporabnikov (npr. učencev, učiteljev, staršev, zdravstvenih delavcev, prostovoljcev...). Razvojni program upošteva tudi znanstvene dokaze o učinkovitosti in cenovni učinkovitosti predlaganih ukrepov in aktivnosti. 2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vloga: – posnetek stanja na področju obravnavanega javno zdravstvenega problema; – predlog pilotne izvedbe razvojnega programa, ki zajema seznam konkretnih aktivnosti, nosilcev, kazalcev ter časovno izvedbo; – projekcija izvajanja programa po zaključku pilotnega projekta. 3. Merila za izbor 1. Ustreznost razvojnega programa: – usklajenost razvojnega programa s prednostnimi nalogami Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 »zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (ReNPZV) (Uradni list RS, št. 72/08) in z drugimi veljavnimi nacionalnimi strategijami in akcijskimi načrti; – ustreznost dejavnosti glede na obseg in trend javnozdravstvenega problema, ki ga ta obravnava. 2. Dodana vrednost in izvirnost v pristopih razvojnega programa: – uvaja nov pristop in bistveno izboljšanje na področju varovanja in krepitve zdravja, – uvaja nova orodja, – nadgrajuje že doseženo na obravnavanem področju. 3. Celovitost predloženega razvojnega programa: – kakovost in celovitost posnetka stanja na področju obravnavanega javno zdravstvenega problema, – kakovost in celovitost predloga pilotne izvedbe razvojnega programa vključno s projekcijo izvajanja programa po zaključku pilotnega projekta, – učinkovitost in cenovna učinkovitost predlaganih metod. 4. Mreženje in partnerstvo: – program povezuje različne ustanove, – program povezuje strokovnjake različnih strok in zagotavlja izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks med partnerji, – program omogoča vključevanje in sodelovanje različnih partnerjev z regionalne in lokalne ravni. 5. Uporabniki: – uporabniki so opredeljeni, – uporabniki so vključeni v načrtovanje in izvedbo pilotnega projekta. 6. Vrednotenje (evalvacija) razvojnega programa: – vrsta in primernost uporabljenih evalvacijskih metod, – vrsta in primernost izbranih merljivih kazalcev kakovosti in učinkovitosti izvajanih aktivnosti, – partnerji in uporabniki so vključeni v proces vrednotenja učinkov programa. 7. Vpliv na zmanjševanje razlik v zdravju: – razvojni program upošteva vidik zmanjševanja regionalnih razlik, – redna dejavnost upošteva tudi vidik zmanjševanja razlik med spoloma oziroma ranljivimi skupinami prebivalstva. 8. Strokovne in druge reference vlagatelja: – v pripravo in izvajanje razvojnega programa so vključeni strokovnjaki iz ustreznega področja, – dokazila o prejšnjih uspešno izvedenih projektih, – status društva v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. 9. Finančna konstrukcija projekta: – jasna finančna konstrukcija, – jasna opredeljenost prihodkov ostalih sofinancerjev (dokazila), – stroški dela na projektu po posameznih aktivnostih so jasno opredeljeni: število opravljenih ur/izvajalca, urna postavka/izvajalca, itd., – materialni stroški (specifikacija količin in cen). Razvojni program bo ocenjen v skladu z zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno z 10 točkami, razen merila 2 in 3, ki je vsako lahko ocenjeno z največ 15 točkami. Program je lahko ovrednoten z največ 100 točkami. VI. Obvezna oblika in vsebina vloge 1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PZ 2009/10 » Prijava na javni razpis za sofinanciranje redne dejavnosti in razvojnih programov na področju varovanja in krepitve zdravja v letih 2009/10. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delavnik med 9. in 12. uro oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javne objave. 2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente: a) izpolnjena obrazca PZ 2009/10, b) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo, ki ga je potrdil ustrezni organ društva, ustanove, javnega zavoda ali zasebnega zavoda, c) predložen srednjeročni (3–5 let) vsebinski in finančni program dela izvajalca, ki ga je potrdil ustrezen organ društva, ustanove ali zasebnega zavoda (velja za vlagatelje pod predmetom razpisa A – redna dejavnost), d) podpisan in ožigosan vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi podatki vlagatelja. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo popolne po pozivu Ministrstva za zdravje o dopolnitvi vloge. 3. Za informacije v zvezi z razpisom so vlagateljem med 10. in 11. uro vsak dan na voljo, tel. 01/400-69-64 (Nina Krtelj) in elektronski naslov: nina.krtelj@gov.si; 01/400-68-55 (Rok Poličnik) in elektronski naslov: rok.policnik@gov.si; ter tel. 01/400-60-38 (Lea Peternel) in elektronski naslov: leopoldina.peternel@gov.si. VII. Predložitev vlog 1. Vlogo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeno z oznako »Ne odpiraj – javni razpis PZ 2009/10«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan naslov vlagatelja. Če vlagatelj prijavlja več programov mora biti vsak posamezni program skupaj z zahtevano dokumentacijo predložen v ločeni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki. 2. Rok za oddajo vlog je do 4. 5. 2009. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure dne, 4. 5. 2009, v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Nepravočasno prispelih ali nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala, in jih bo neodprte vrnila vlagateljem. VIII. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 4. 5. 2009, in ne bo javno. IX. Izid razpisa Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 60 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog. Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.

AAA Zlata odličnost