Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1237. Odlok o priznanjih Občine Poljčane, stran 4028.

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 20. redni seji dne 24. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Poljčane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Poljčane, pogoje, postopek, način podeljevanja, njihovo obliko, višino nagrad ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Občina Poljčane podeljuje priznanja zaslužnim občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim, zavodom in društvom, ki imajo bivališče in sedež v Občini Poljčane, za njihove dosežke, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, turističnem, ekološkem, humanitarnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih.
Občina Poljčane lahko izjemoma podeljuje priznanja tudi drugim državljanom Slovenije in tujim državljanom.
3. člen
Priznanja Občine Poljčane so posebne listine in drugi predmeti, ki so opremljeni z občinskim simbolom – grbom Občine Poljčane.
Priznanja vsebujejo splošne podatke o podelitvi in prejemniku, simbol – grb ter podpis župana Občine Poljčane.
4. člen
Priznanja Občine Poljčane so:
– Častni občan Občine Poljčane,
– Zahvalna listina Občine Poljčane,
– Priznanje Občine Poljčane in
– Spominska plaketa z grbom Občine Poljčane.
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo in se praviloma podeljujejo ob občinskem prazniku.
5. člen
Višina denarne nagrade je določena za vsako vrsto priznanja posebej.
Sredstva za priznanja Občine Poljčane se zagotovijo v občinskem proračunu.
6. člen
O podelitvi priznanja Častni občan Občine Poljčane, Zahvalne listine Občine Poljčane in Priznanja Občine Poljčane odloča občinski svet s sklepom na predlog Komisije za priznanja in odlikovanja (v nadaljevanju: komisija).
Spominsko plaketo z grbom Občine Poljčane podeljuje župan na podlagi svoje odločitve. Prejem priznanja župana ne izključuje morebitnega prejema kateregakoli drugega priznanja občine.
7. člen
Strokovna in administrativno tehnična dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava.
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj občine je javno in je na vpogled v prostorih občinske uprave.
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– številko sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sklep o podelitvi priznanja sprejet,
– kraj in datum vročitve priznanja.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
1. Častni občan Občine Poljčane
8. člen
Priznanje Častni občan Občine Poljčane se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem področju, ki je s svojim delovanjem izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Poljčane v državi ali na mednarodnem področju.
Priznanje Častni občan Občine Poljčane se lahko podeli tudi drugemu občanu ali tujcu.
Priznanje Častni občan Občine Poljčane obsega posebno umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in umetniško delo v vrednosti do maksimalno 3-kratne zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v RS.
Priznanje Častni občan Občine Poljčane se podeli izjemoma.
2. Zahvalna listina Občine Poljčane
9. člen
Zahvalna listina se podeljuje kot znak priznanja in zahvale za dolgoletno izjemno uspešno delo, ki ima poseben pomen za razvoj, napredek in ugled Občine Poljčane.
Vsako leto se lahko podeli največ ena zahvalna listina Občine Poljčane.
Zahvalno listino Občine Poljčane lahko prejmejo posamezniki, društva, skupine občanov in pravne osebe oziroma organizacije.
Zahvalna listina Občine Poljčane obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in denarno nagrado.
Denarna nagrada je v višini 2 – kratne zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v RS.
3. Priznanje Občine Poljčane
10. člen
Priznanje Občine Poljčane se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju ali za enkratno izjemno dejanje.
Vsako leto se lahko podelita največ dve Priznanji Občine Poljčane.
Priznanje Občine Poljčane lahko prejmejo posamezniki, društva, skupine občanov in pravne osebe oziroma organizacije.
Priznanje Občine Poljčane obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in denarno nagrado.
Denarna nagrada je v višini zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v RS.
4. Spominska plaketa z grbom Občine Poljčane
11. člen
Spominska plaketa z grbom se podeljuje za pomembne enkratne dosežke in požrtvovalna ter humana dejanja.
Odločitev o dodelitvi tega priznanja sprejme župan in jih podeljuje med letom.
Število priznanj v letu ni omejeno.
Spominsko plaketo z grbom Občine Poljčane lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, pravne osebe in organizacije.
Spominska plaketa z grbom Občine Poljčane obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno in plaketo z grbom Občine Poljčane.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
12. člen
Komisija praviloma 60 dni pred podelitvijo priznanj objavi javni razpis v ustreznem javnem glasilu. Razpis vsebuje:
– navedbo predlagatelja,
– kriterije za podelitev priznanj,
– vrste in število priznanj,
– podatke, ki jih mora vsebovati predlog,
– rok za vložitev predlogov,
– naslov, na katerega se predlogi naslavljajo.
13. člen
Predloge za priznanja lahko podajo občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
Predlagatelj ne more predlagati podelitve posmrtnega priznanja, razen izjemoma na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
14. člen
Predlog za občinska priznanja mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju,
– vrsto predlaganega priznanja občine,
– podatke o kandidatu za priznanje, za katerega mora predlagatelj pridobiti pisno privolitev posameznika, na katerega se predlog nanaša,
– obrazložitev k predlogu ter dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
– datum predloga.
15. člen
Komisija obravnava le v roku prispele ter v skladu z razpisom opremljene vloge. Neustrezne vloge komisija s sklepom in utemeljitvijo zavrže.
Če je potrebno, lahko komisija v postopku:
– od predlagatelja zahteva dopolnitev vloge,
– zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
16. člen
Po obravnavi predlogov komisija sprejme sklep o predlogu za podelitev priznanj, ki vsebuje podatke o kandidatih z utemeljitvami in ga posreduje občinskemu svetu.
O predlogu sklepa komisije odloča Občinski svet Občine Poljčane, ki sprejme sklep o dobitnikih priznanj.
17. člen
Priznanja po tem odloku se lahko prejemniku podelijo le enkrat, vendar se med seboj ne izključujejo.
Praviloma se priznanja podeljujejo na svečanosti ob praznovanju občinskega praznika. Priznanja se lahko podelijo tudi ob drugih posebnih slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj.
Priznanja podeli – izroči prejemniku župan ali od njega pooblaščena oseba.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Višina denarne nagrade, ki pripada posamezni vrsti priznanja, se določi v bruto znesku tako, da se kot osnova upošteva zadnja objavljena povprečna bruto plača v RS.
19. člen
Podeljena priznanja občine, ki niso bila vročena v času prejemnikovega življenja, se lahko izročijo posmrtno družinskemu članu po vrstnem redu: zakonec, potomci, posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0003/2009-8-401
Poljčane, dne 24. marca 2009
Župan
Občina Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost