Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Ob-2916/09 , Stran 847
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina. Opis predmeta prodaje: a) parc. št. 3204/5, k.o. Hrpelje, 745 m2, b) parc. št. 2947, k.o. Hrpelje, 636 m2. 2. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja: prodaja nepremičnin. Izklicna cena: a) za nepremičnino parc. št. 3204/5 je izklicna cena 50.000,00 EUR, b) za nepremičnino parc. št. 2947 je izklicna cena 72.000,00 EUR. Izklicna cena je določena v skladu z Oceno vrednosti nepremičnine, ki jo je v januarju 2009 izdelal zapriseženi sodni cenilec Drago Dujmovič, univ. dipl. inž. grad. in ne vključuje pripadajočega davka. 3. Ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke: – naziv kupca in njegov naslov, – navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke, – ponujeno ceno, – kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe, oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – dokazilo o plačilu varščine. 4. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje - Kozina št. 01235-0100006141, znaša 10% od izklicne cene v točki 2 ter se uspelim ponudnikom vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti. 5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. 6. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 17. 4. 2009, do 12. ure. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe komisija ne bo upoštevala pri izbiri. 7. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 30 dni od oddaje ponudbe. 8. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, reška cesta 14, 6240 Kozina, z oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«. 9. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija prodajalca. 10. O izbiri najustreznejših ponudnikov za prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri. 11. Pogodbo o prodaji nepremičnine mora ponudnik skleniti najpozneje v roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Hrpelje - Kozina. 12. Prehod lastništva: po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vknjižbe lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo. Do poplačila celotne kupnine ostane posestnik in lastnik prodajalec ter obdrži v svoji posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo, ki jo kupcu izroči, ko mu ta predloži potrdilo o plačilu celotne kupnine. 13. Ustavitev postopka: komisija oziroma prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se ponudniku povrne vplačana varščina ter izkazani stroški prevzema razpisne dokumentacije brez obresti v roku 10 dni. 14. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 15. Vse informacije v zvezi s tem javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, tel. 05/680-01-50, od ponedeljka do petka, v času od 9. do 11. ure (Andrej Bolčič).

AAA Zlata odličnost