Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1270. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1271. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1272. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1273. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1274. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1275. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

Sklepi

1276. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Mexico Cityju
1277. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Mexico Cityju
1278. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Gvineje Bissau v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

1279. Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2009
1280. Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2009

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1281. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil

OBČINE

Brezovica

1282. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brezovica

Cankova

1283. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2009

Črna na Koroškem

1284. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2008
1285. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2009
1286. Letni program športa Občine Črna na Koroškem za leto 2009

Dobrna

1287. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2008

Dolenjske Toplice

1288. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
1289. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Dolenjske Toplice

Krško

1290. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice)

Metlika

1291. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2008
1292. Odlok o vračilu vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

1293. Pravilnik o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Miren - Kostanjevica
1294. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
1295. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu za leto 2009
1296. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju april–junij 2009

Mokronog-Trebelno

1297. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008
1298. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010

Podčetrtek

1299. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2008
1300. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek
1301. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1302. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
1303. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 666/2, k. o. Nezbiše in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 142/4, k. o. Nezbiše in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini

Slovenj Gradec

1304. Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec

Škofljica

1305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica
1306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica
1307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Gumnišče
1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica
1309. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Želimlje

Tržič

1310. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN
1311. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

26. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju (BMNRS)
27. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BNOIDO)
28. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BALIDO)

Vlada Republike Slovenije

29. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj o denarnem prispevku za program Investment Compact za Jugovzhodno Evropo za leti 2007 in 2008

Ministrstvo za zunanje zadeve

30. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola iz leta 1997 o spremembi Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, kot je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978, ki se nanaša nanjo
31. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri dogodkih onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi, 2000
32. Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije o nadzoru škodljivih sistemov proti obraščanju na ladjah, 2001
33. Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije o reševanju na morju, 1989
34. Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z gorivom, 2001
35. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola iz leta 2003 k Mednarodni konvenciji o ustanovitvi mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1992
36. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola 1996 h Konvenciji o preprečevanju onesnaženja morja z odpadnimi in drugimi snovmi, 1972
37. Obvestilo o začetku veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani
AAA Zlata odličnost