Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1312. Sklep o imenovanju volilne komisije za volitve članov uradniškega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1313. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
1372. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
1373. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
1374. Uredba o spremembah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009

Sklepi

1314. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Limi
1315. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Limi
1376. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

Drugi akti

1375. Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

MINISTRSTVA

1316. Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
1317. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa
1318. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa
1319. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa
1320. Pravilnik o pogojih za uporabo in skladiščenje ribje moke, mlečnih nadomestkov z ribjo moko, dikalcijevega fosfata in trikalcijevega fosfata živalskega izvora, krvne moke, krvnih proizvodov in njihovih krmnih mešanic na kmetijskem gospodarstvu
1321. Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini
1322. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
1323. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
1324. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2009
1325. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

1326. Odločba o ugotovitvi, da 1. in 3. člen Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika nista v neskladju z Ustavo
1327. Odločba o ugotovitvi, da je 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/07), kolikor pod zaporedno številko 12 kategorizira javno pot Konjice: odsek Režabek, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1449, 1418 in 1419, k. o. Slovenske Konjice, v neskladju z Ustavo
1328. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe ter zavrženju in zavrnitvi pobude

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1377. Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije

OBČINE

Brezovica

1329. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V24 Rakitna

Celje

1330. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črna na Koroškem

1331. Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem

Črnomelj

1332. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2008
1333. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2009
1334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
1335. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
1336. Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj
1337. Sklep o višini parkirnine za leto 2009

Divača

1338. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2009

Dolenjske Toplice

1339. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2007–2013
1340. Sklep o fleksibilnem normativu števila otrok v oddelkih vrtca Gumbek pri OŠ Dolenjske Toplice

Gorje

1341. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorje
1342. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah

Jesenice

1343. Odlok o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice

Kuzma

1344. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
1345. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljubljana

1346. Obvezna razlaga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO1/2 Šiška (vzhodni del)
1347. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko sosesko Gmajna v Črnučah
1348. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskega naselja Hiše Stožice v Tomačevem
1349. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 3274/4 k.o. Ajdovščina

Metlika

1350. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika
1351. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika

Mokronog-Trebelno

1369. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno
1370. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno v 5. volilni enoti

Moravske Toplice

1352. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2008

Murska Sobota

1353. Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Novo mesto

1354. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Postojna

1355. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2008
1356. Odlok o priznanjih in nazivih Občine Postojna
1357. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna
1358. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin

Puconci

1359. Sklep o ceni najemnine za najete grobove za leto 2009

Rogaška Slatina

1360. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo)

Slovenj Gradec

1361. Sklep o javni razgrnitvi variantnih predlogov umestitve stanovanjskega bloka na parcelah s parc. št. 106/8 in 107/2 obe k.o. Slovenj Gradec – ponovitev javne razgrnitve v okviru izdelave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec

Sveti Jurij ob Ščavnici

1371. Odlok o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Škocjan

1362. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke vrtca pri OŠ Frana Metelka Škocjan

Škofljica

1363. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Škofljica
1364. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Šmartno pri Litiji

1365. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1 (del)

Turnišče

1366. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2008

Vojnik

1367. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – spremembe in dopolnitve LN za območje nove stanovanjske soseske Vojnik cona 7a

Žalec

1368. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

POPRAVKI

1378. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče
1379. Popravek Soglasja k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2009

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost