Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2009 z dne 20. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2009 z dne 20. 4. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1380. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški
1381. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1382. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija
1383. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija

MINISTRSTVA

1384. Pravilnik o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil
1385. Pravilnik o monitoringu podzemnih voda
1386. Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini
1387. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici in znački inšpektorja ter izkaznici inšpektorja za sistem javnih uslužbencev
1388. Sklep o veljavnosti revidiranih monografij Evropske farmakopeje Natrijev heparinat (0333) in Kalcijev heparinat (0332)

USTAVNO SODIŠČE

1389. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o revidiranju ni bil v neskladju z Ustavo- Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1390. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1391. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1392. Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem

OBČINE

Bovec

1393. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1394. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju april–maj 2009

Črnomelj

1395. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1396. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

1397. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta S3/c – Kojina

Koper

1398. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper

Križevci

1399. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2009
1400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Križevci
1401. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Križevci
1402. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Križevci

Metlika

1403. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
1404. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih

Mislinja

1405. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec

Pivka

1406. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vrtec Pivka

Podlehnik

1407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
1408. Sklep o datumu občinskega praznika Občine Podlehnik

Šmarješke Toplice

1409. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto za območje Občine Šmarješke Toplice
1410. Sklep št. 263 o ukinitvi statusa javnega dobra
1411. Sklep, št. 264 o ukinitvi statusa javnega dobra
1412. Sklep, št. 265 o ukinitvi statusa javnega dobra

Zreče

1413. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrava in Zazidalnega načrta centra Zreč »ZN center Zreč – C5« – spremembe 2009

Žalec

1414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«

POPRAVKI

1415. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-B)
1416. Popravek Ugotovitvenega sklepa

Razglasni del

Javni razpisi

Druge objave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti