Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Ob-2867/09 , Stran 820
1. Predmet razpisa 1.1. Občina Zagorje ob Savi razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na področju Občine Zagorje ob Savi. Predmet razpisa so prazna oziroma eventuelno v prihodnosti izpraznjena neprofitna stanovanja oziroma na novo pridobljena v obdobju od julija 2009 do predvidoma decembra 2010, oziroma do novega razpisa. Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja na področju Občine Zagorje ob Savi Od razpisanega števila stanovanj jih bo predvidoma 40% s plačilom varščine. 1.2. Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08). Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina v mesecu januarju 2009 180,52 €. Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku določenim s pravilnikom. 1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. 2. Razpisni pogoji 2.1. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Zagorje ob Savi. 2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2008 ne presegajo v točki 2.4. določene zgornje meje dohodkov glede na povprečno neto plačo v državi v odvisnosti od števila družinskih članov. Povprečna neto plača v državi je v letu 2008 znašala 899,80 €/mesec. 2.3. Skladno s 9. členom pravilnika prosilci, katerih skupni mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v letu dni pred razpisom ne presegajo zneskov opredeljenih v tabeli, niso zavezanci za plačilo varščine. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2.4. Skladno z 10. členom pravilnika so zavezanci za plačilo varščine prosilci, katerih skupni mesečni dohodki njihovih gospodinjstev ustrezajo spodnji tabeli. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo. 2.5. Splošni pogoji Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – da imajo državljanstvo Republike Slovenije – da imajo stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi; – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino; – da imajo poravnane vse obveznosti iz naslova dosedanje uporabe stanovanja; – da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2008 ne presegajo gornje meje določene v točki 2.3 in 2.4; – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja. Drugo premoženje je vse premično ali nepremično premoženje v državi in v tujini. 2.6. Glede na število članov gospodinjstva, vrednost drugega premoženja (vse premično ali nepremično premoženje v državi in v tujini) v lasti prosilca ali drugih družinskih članov ne sme presegati naslednjih zneskov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini gornjih razponov. 2.7. Na razpisu ne morejo sodelovati: – tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili, – tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov, – tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti Občine Zagorje ob Savi in jim je sodno naložena izselitev iz njih, – tisti, ki so po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 uveljavljali 30% odpravnino za izpraznitev stanovanja. 2.8. Dodatni pogoji Občina Zagorje ob Savi določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev še dodatni pogoj stalnosti bivanja v Občini Zagorje. Prosilci so upravičeni do pridobitve dodatnih točk glede na čas stalnega bivanja v Občini Zagorje, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Doba stalnega bivanja se točkuje od vključno leta 1965 dalje, ker za obdobje pred tem letom ni mogoče dobiti potrdila o stalnem prebivanju na območju Občine Zagorje. Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo. 3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev 3.1. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost: 1. mlade družine, 2. mladi prosilci brez družine, 3. družine z večjim številom otrok, 4. invalidi in družine z invalidnim članom, 5. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, 6. prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, 7. prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih razpisih in se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj. 3.2. V primeru, da prosilci dosežejo enako število točk, imajo prednost prosilci prednostnih kategorij po vrstnem redu, opredeljenem v točki 3.1. 3.3. 3.3.1. Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1. in 3.2. se točkujejo z naslednjo višino točk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Varščino so dolžni plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo določeno v 9. členu pravilnika, pred oddajo stanovanja v najem v enkratnem znesku. 4. Razpisni postopek Državljani Republike Slovenije, ki se bodo prijavili na razpis bodo morali prošnjo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem oddati na posebnem obrazcu, ki bo na voljo v vložišču Občine Zagorje ob Savi, tajništvu Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi d.o.o., Cesta zmage 16b, Zagorje ob Savi ter na spletni strani Občine Zagorje ob Savi – www.zagorje.si od dneva objave razpisa dalje. Razpisnik bo prošnje sprejemal do 15. 5. 2009 na vložišču Občine Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi in na sedežu Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi d.o.o. Cesta zmage 16b, 1410 Zagorje ob Savi. Udeleženci razpisa bodo morali predpisan obrazec pravilno izpolniti ter priložiti dokumentacijo razvidno iz predpisanega obrazca vloge. Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 24/06 UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08), kar znaša 17,73 EUR. Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili. Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v 8 dneh dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2., 3. in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke: 1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer; 2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljalcih zbirk podatkov; 3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2008 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina, itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd; 4. potrdilo o zaposlitvi; 5. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje); 6. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba; 7. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini; 8. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost z opisom posameznih prostorov in navedbo površin; 9. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske skupnosti; 10. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka; 11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let; 12. zdravniško potrdilo o nosečnosti; 13. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere); 14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada; 15. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala, drugo; listine izdane v tujini morajo biti nostrificirane); 16. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe; 17. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, gluhost (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS); 18. izvid, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, izda osebni zdravnik; 19. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe; 20. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 45 dni od objave razpisa. Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa. Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. 5. Splošne določbe Komisija razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bodo proučile utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih. Komisije si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano. Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bo javno objavljen na enak način kot razpis v roku 2 mesecev po zaključku razpisa. Seznam upravičencev po posameznih kategorijah prosilcev, ki niso zavezanci za plačilo varščine bo objavljen ločeno od seznama ostalih upravičencev. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu sklepa pritoži županu Občine Zagorje ob Savi, ki o pritožbi odloči s sklepom. Sklep je dokončen. Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki so se uvrstili na prednostno listo. Z upravičencem iz prednostne liste za dodelitev praznega oziroma izpraznjenega stanovanja, bo sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in neprofitno najemnino, glede na število praznih stanovanj. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev. Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev. Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu razpisnika Občine Zagorje ob Savi, v sobi št. 218 ali po tel. 03/56-55-704 ter na sedežu Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi d.o.o., Cesta zmage 16b, Zagorje ob Savi v času uradnih ur ali po tel. 03/56-55-504.

AAA Zlata odličnost