Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1226. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2008, stran 4016.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 OUS:U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče na 13. redni seji dne 26. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2008 (v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2008 v naslednji višini:
------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV                 v EUR
   IN ODHODKOV:
   I. SKUPAJ PRIHODKI             2.213.770,49
   II. SKUPAJ ODHODKI             2.314.986,67
   III. PRORAČUNSKI              –101.216,18
   PRESEŽEK/PRIMANJKLAJ (I-II)
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB:
------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČ. DANIH                0
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
   KAPITAL. DELEŽEV
   VI. PREJETA MINUS DANA                0
   POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA:
------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE                   0
   VIII. ODPLAČILA DOLGA                 0
   IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
   RAČUNIH                   –101.216,18
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0
   XI. NETO FINANCIRANJE            –101.216,18
   (VI.+VII.-VIII.-IX= -III.)
------------------------------------------------------------
   XII. STANJE SREDSTEV             646.119,24
   NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2008 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2009
Luče, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost