Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 433-03 Ob-2883/09 , Stran 843
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) odprodaja delov nepremičnin v naslednjih krajih: – Naklo pri Kranju vrsta nepremičnine: 6/27 delež parc. št. 60/1, dvorišče 5852 m2, poslovna stavba 449 m2, funkcionalni objekt 31 m2, parc. št. 61/1, poslovna stavba 5140 m2, parc. št. 61/3, njiva 223 m2, vl. št. 271, k.o. Pivka, v naravi 1500 m2 skladišča. Izhodiščna cena je 215.000,00 EUR. – Novo mesto – Bršljin vrsta nepremičnine: 1/6 delež parc. št. 578/39, poslovna stavba 1547 m2, parc. št. 578/38, poslovna stavba 829 m2, parc. št. 578/37, poslovna stavba 831 m2, vse vl. št. 1452, k.o. Bršljin, v naravi 1000 m2 skladišča. Izhodiščna cena je 145.000,00 EUR. – Šempeter pri Novi Gorici vrsta nepremičnine: 63/100 delež parc. št. 3240/3, poslovna stavba 650 m2, vl. št. 2338, k.o. Šempeter, v naravi 532 m2 skladišča. Izhodiščna cena je 75.000,00 EUR. – Most na Soči vrsta nepremičnine: 7/100 delež parc. št. 918, poslovna stavba 1913 m2, vl. št. 725, k.o. Most na Soči, v naravi 140 m2 skladišča. Izhodiščna cena je 14.000,00 EUR. – Rogaška Slatina vrsta nepremičnine: 75/1000 delež parc. št. 843/4, poslovna stavba 642 m2, vl. št. 1190, k.o. Rogaška Slatina v naravi 158,90 m2 skladišča. Izhodiščna cena je 25.000, EUR. b) nepremičnine se prodajajo, po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec. Deleži podnih skladišč predstavljajo idealne solastniške deleže, na katerih obstaja predkupna pravica solastnika. 3. Nepremičnine bodo prodane ponudnikom, ki bodo ponudili najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudniki ne sklenejo pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da odstopajo od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača. 5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri BACA, št. 29000-0055148819. Položena kavcija se všteva v kupnino. 6. Višina kavcije Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri BACA, št. 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel. 01/589-73-17. 8. Predložitev ponudb. a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 24. 4. 2009, do 12. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup dela podnih skladišč – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani kavciji, – izjavo, da so plačani vsi davki in prispevki, – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa, – pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe, – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 24. 4. 2009 ob 13. uri, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost