Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1250. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2009, stran 4052.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/08) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 25. seji dne 26. marca 2009 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2009
1.
Letni program športa predstavlja dokument s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva.
Občina Šempeter - Vrtojba bo za izvajanje letnega programa športa v letu 2009 zagotavljala proračunska sredstva tistim športnim društvom, klubom in športnemu zavodu, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z merili in kriteriji iz nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, s Pravilnikom o sofinanciranju letnih programov športa in v interesu Občine. Sredstva iz občinskega proračuna namenjena za sofinanciranje programov športa, vzdrževanja in investicij v športne objekte so v višini 53.714,17 EUR, sredstva namenjena za programe športa, ki bodo v letu 2009 razdeljena preko javnega razpisa pa od tega znašajo 45.500,00 EUR.
2.
V letu 2009 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi športa:
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za:
– predšolske otroke,
– šoloobvezne otroke (od 6. do 15. leta),
– mladine.
Predšolski otroci
Programi interesne športne vzgoje predšolskih otrok so; Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni programi (športna šola).
Šoloobvezni otroci
Programi interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok so: Zlati sonček, Krpan, drugi 80-urni programi (športna šola) ter Šolska športna tekmovanja.
Interesna športna vzgoja mladine in študentov
Namen programa je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT TER KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT ODRASLIH
Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se ukvarjajo otroci, mladina in odrasli, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka, mednarodnih tekmovanjih, evropskih in svetovnih prvenstvih.
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
V dani sklop spadajo programi v katere so uvrščeni otroci in mladi, ki imajo sposobnosti in interes, da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost, rezultat le eno od meril uspešnega dela s športniki.
Kakovostni in vrhunski šport
V kakovostni šport sodijo priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih programi športne rekreacije ne zadovoljujejo, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Vrhunski šport pa je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Za ohranitev oziroma zagotavljanje dosežkov, je v tem segmentu potrebna podpora občine.
Kvaliteta programov je povezana tudi s sofinanciranjem stroškov dela profesionalnih trenerjev iz proračuna občine.
3. PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa odraslih.
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje in merila, ki so določena v pravilniku. To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športne aktivnosti pa se iz občinskega proračuna sofinancira tudi te programe.
4. DRUGI PROGRAMI V ŠPORTU
Drugi programi v športu zajemajo udeležbo in organizacijo športnih prireditev, sofinanciranje strokovnih kadrov v ekipnem kakovostnem in vrhunskem športu ter delovanje društev.
5. ZAVOD ZA ŠPORT
Temeljna naloga zavoda za šport je vzdrževanje športnih objektov ter vodenje, usklajevanje in promocija športnih programov v občini.
Javni zavod za šport Nova Gorica skrbi za:
– organiziranje športno-rekreativnih akcij in prireditev,
– urejanje informatike in evidenc na področju športa,
– izvajanje dela skupnih programov na področju šolskega športa,
– pripravo strokovnih podlag za potrebe občine,
– koordinacijo delovanja skupnega programa v sodelovanju z društvi in povezovanje s sorodnimi organizacijami.
Programi zavoda v povezavi z vrtcem, šolo in drugimi športnimi organizacijami:
– športna značka – za predšolske in šoloobvezne otroke,
– program plavalnega opismenjevanja,
– organizacija večjih športno rekreativnih prireditev in akcij,
– prireditev ''športnik goriške'',
– šolska športna tekmovanja na občinski, medobčinski, področni in državni ravni,
– drugi dogovorjeni skupni programi na nivoju Občine Šempeter – Vrtojba.
6. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V ŠPORTU
Namen vzdrževanja in investicij v športne objekte je povečanje kapacitet in izboljšanje ponudbe za potrebe športnih klubov in društev ter drugih uporabnikov športnih površin v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
3.
Občina Šempeter - Vrtojba bo v letu 2009 za sofinanciranje programov izvajalcev Letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba zagotovila:
– za sofinanciranje športnih društev po razpisu proračunska sredstva v višini 39.500,00 EUR; od tega 15.000,00 EUR za sofinanciranje plač strokovnim delavcem v športu.
– za sofinanciranje športnega fizioterapevta proračunska sredstva v višini 1.400,00 EUR,
– za sofinanciranje programov športa v vrtcih in šolah proračunska sredstva v višini 4.000,00 EUR,
– za sofinanciranje investicij v športne objekte proračunska sredstva v višini 53.714,17 EUR.
4.
Sofinancirane bodo tudi športne prireditve, ki jih bodo na območju občine organizirala društva s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba.
5.
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa.
Športna društva in klubi s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
6.
Program, ki ga ne določa Letni program športa se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben za občino in njeno promocijo.
Št. 01101-3/2009-7
Šempeter pri Gorici, dne 30. marca 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost