Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1245. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije v Občini Straža, stran 4047.

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08) in 40. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 20/09) je Občinski svet Občine Straža na 18 seji dne 5. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije v Občini Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se podrobneje urejajo osnove, normativi in postopki pri obračunavanju stroškov za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode ter nekaterih stranskih komunalnih storitev uporabnikom na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je v gradnji ali pa je gradnja predvidena.
2. člen
Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode na območju Občine Straža (v nadaljnjem besedilu: odlok) opredeljeni kot uporabniki javne kanalizacije (v nadaljevanju: uporabniki), za lastnike greznic, ki jih je dolžan v skladu z odlokom vzdrževati lastnik in druge pravne in fizične osebe, ki na kakršenkoli način odvajajo odpadne vode v naravo.
3. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določa tarifne postavke, so:
– količina odpadne vode z dopustno stopnjo onesnaženja,
– količina odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženja,
– količina padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
– prispevek za priključitev na javno kanalizacijo.
II. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
5. člen
Količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode se meri z vodomerom, vgrajenim na javnem vodovodu.
Vsi uporabniki z lastnimi viri pitne vode oziroma tehnološke vode sklenejo z izvajalcem javne službe posebno pogodbo o odvajanju odpadne vode in načinu meritev odvedenih količin vode.
V primeru, da količine porabljene pitne oziroma tehnološke vode ni možno ugotavljati z vodomerom in v primeru ugotavljanja porabe pitne vode v kmetijskih gospodinjstvih, se poraba ugotavlja na podlagi povprečno porabljene vode na osebo v skladu z znanim podatkom o povprečni porabi v Republiki Sloveniji.
6. člen
Izvajalec javne službe lahko v soglasju za kanalski priključek določi uporabniku obveznost, da opravlja periodične meritve lastnosti odpadnih voda. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške.
7. člen
Uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega ali lastnega vodovoda oziroma se poleg tega oskrbujejo tudi z vodo iz naravnih ali drugih virov, morajo imeti vgrajeno merilno napravo za merjenje količine načrpane vode iz lastnega vodovoda, naravnega ali drugega vira. Vsota porabljene vode iz prej omenjenih merilnih mest je osnova za obračun stroškov kanalščine in stroškov čiščenja odpadnih voda.
8. člen
Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje meritev s strani pristojnega ministrstva. Izvajalec javne službe predpiše način vzorčenja, pogostost meritev in analizne parametre. Rezultati meritev so tudi del osnove za izračun stroškov čiščenja odpadnih voda.
9. člen
Izvajalec javne službe lahko zmanjša pogostost in obseg meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo ustrezne, vendar ne na manj kot enkrat letno. O rezultatih meritev, ki jih s soglasjem izvaja uporabnik, je uporabnik dolžan obveščati izvajalca javne službe najmanj enkrat letno oziroma do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.
10. člen
Kadar izvajalec javne službe presodi, da uporabnik iz tehničnih razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko izvajalec javne službe predvidi druge načine za določitev količin in kvalitete odpadnih voda.
11. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o vseh spremembah kvalitete in količin odpadne vode.
12. člen
Stroški se obračunavajo z mesečnimi akontacijami. Obračunsko obdobje pa ne sme biti daljše od enega leta. Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev količin gredo v breme uporabnika.
III. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA ODPADNE VODE
13. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja odpadne vode (kanalščina) od dneva, ko se priključijo na javno kanalizacijo.
14. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadno vodo v javno kanalizacijo, ne glede na oskrbovalni vir in ne glede na to, kam se odvaja odpadna voda, ki se zbere v javni kanalizaciji.
15. člen
Osnova za obračun stroškov za odvajanja odpadne vode je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz javnega ali internega vodovoda in količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz naravnih virov.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, krijejo stroške za odvedeno odpadno vodo v m3 v enaki količini in po stopnji onesnaženja ter v enakih razdobjih kot za porabljeno vodo skladno z določili odloka o oskrbi z vodo.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini, kot jo načrpajo. Individualnim uporabnikom, ki se ne oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda, se odpadna voda zaračunava pavšalno v skladu z znanim podatkom o povprečni porabi v Republiki Sloveniji.
16. člen
Višina kanalščine se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode in cene za enoto in se obračunava v EUR/m3.
17. člen
Ceno kanalščine predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika, kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji in drugih predpisov izvajalec javne službe, sprejme pa jo Občinski svet Občine Straža.
18. člen
Če izvajalec javne službe ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba vode, ugotovljena na osnovi odčitkov vodomera v obdobju zadnjih treh mesecev in to le v primeru, da uporabnik ni investiral v nove objekte in druga osnovna sredstva, zaradi katerih se je poraba povečala.
Če še ni bilo nobenega obračuna oziroma vgradnja vodomera ni mogoča, izvajalec javne službe in uporabnik določita s pogodbo pavšalno porabo na podlagi metodologije iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
IV. OBRAČUNAVANJE STORITEV ČIŠČENJA ODPADNE VODE
19. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške čiščenja odpadnih voda, kadar se te čistijo na čistilni napravi.
20. člen
Osnova za obračun stroškov za čiščenje odpadne vode je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz javnega ali internega vodovoda in porabljene vode iz naravnih virov.
21. člen
Delež stroškov posameznega uporabnika se določi na osnovi ugotovljenih količin porabljene pitne oziroma tehnološke vode ter stopnje onesnaženosti odpadne vode. Faktor onesnaženosti odpadnih voda se ugotavlja v skladu s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.
22. člen
Višina stroškov za čiščenje odpadnih voda se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode, cene za enoto in faktorja onesnaženosti, ki se določi na osnovi meril, navedenih v tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji in se obračunava v EUR/m3.
23. člen
Višino stroškov za čiščenje odpadnih voda predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika, kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji in drugih predpisov izvajalec javne službe, sprejme pa jo Občinski svet Občine Straža.
V. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA PADAVINSKE VODE
24. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja padavinske vode, če se le-te zbirajo v javno kanalizacijo, od dneva priključitve na javno kanalizacijo.
25. člen
Uporabniki javne kanalizacije krijejo stroške za odvajanje padavinske vode na osnovi velikosti prispevnih površin, iz katerih padavinske vode odtekajo v javno kanalizacijo, in povprečne letne količine padavin preteklega leta ter v enakih obračunskih razdobjih kot za porabljeno vodo.
Obračun stroškov za odvajanje padavinske vode je neodvisen od obračuna druge odpadne vode.
26. člen
Količina padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, je vrednost, izračunana na osnovi reducirane površine, s katere se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo (strešne površine, dvoriščne površine, parkirišča, ceste, pločniki, ulice itd.), ki je v lasti fizičnih in pravnih oseb. To je dejanska tlorisna površina v m2, pomnožena s faktorjem, ki je:
f = 0 površine brez odtoka v javno kanalizacijo,
f = 0,2 redka pozidava,
f = 0,4 gosta, izvenmestna pozidava,
f = 0,6 mestna pozidava,
f = 0,9 mestno središče.
27. člen
Letna višina stroškov za odvajanja padavinske vode se določi tako, da se višina kanalščine pomnoži z evidentiranimi reduciranimi površinami v m2 na posesti, s katere se odvajajo padavinske vode v javno kanalizacijo.
Letni znesek se praviloma obračunava z vsakim računom obračunskega obdobja tako, da se deli s številom obračunskih obdobij.
28. člen
Višino stroškov za odvajanje padavinske vode predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika in kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji izvajalec javne službe, sprejme pa jo Občinski svet Občine Straža, oziroma je na enoto količine enaka odvajanju odpadnih vod – kanalščine.
VI. PRIKLJUČITEV
29. člen
Uporabnik je ob priključitvi dolžan poravnati vse stroške, ki nastanejo v zvezi z odkazom kanalizacijskega priključka in vrisom kanalizacijskega priključka v kataster.
VII. OBRAČUNAVANJE STRANSKIH KOMUNALNIH STORITEV
30. člen
Uporabniki čistilne naprave, ki morajo v skladu s predpisi prazniti greznice in pripeljati odpadno vodo na čiščenje v čistilno napravo, so dolžni plačati enako nadomestilo stroškov čiščenja kot uporabniki javne kanalizacije (storitve čiščenja odpadnih voda).
VIII. ODPIS KOMUNALNIH STORITEV
31. člen
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno odpiše. Izjemno velika poraba pomeni več kot 15% odstopanje od povprečne porabe v šestih mesecih oziroma treh obračunskih obdobjih pred okvaro.
32. člen
Osnova za delni odpis komunalnih storitev sta dokazilo o dejanskem stanju okvare oziroma potrdilo, da je okvara odpravljena.
33. člen
V primeru okvare je uporabnik dolžan kriti stroške komunalnih storitev v višini, ki se določi na osnovi največje normalne dnevne porabe vode v šestih mesecih oziroma treh obračunskih obdobjih pred okvaro.
Delni odpis stroškov je možen le enkrat v tekočem koledarskem letu in le za tisti del odpadne vode, ki nedvoumno ni bil odveden v javno kanalizacijo.
IX. TAKSE
34. člen
Občinski svet Občine Straža lahko z odlokom določi obveznost plačevanja taks, ki se uporabljajo namensko kot vložek v izgradnjo komunalnih naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Podlaga za oblikovanje cen po stroškovnem principu posamezne komunalne storitve so predpisi Vlade Republike Slovenije in posameznih ministrstev.
36. člen
Uporabniki so dolžni sporočiti izvajalcu javne službe podatke in njihove spremembe v roku 15 dni po njihovi spremembi.
37. člen
Če uporabniki v roku, ki ga določi izvajalec javne službe, ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalec javne službe pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
38. člen
Sestavni del tega pravilnika je cenik komunalnih storitev, ki ga sprejme Občinski svet Občine Straža.
39. člen
Do izgradnje baze podatkov o površinah, katerih padavinska voda odteka v javno kanalizacijo, se obračun ne izvaja.
Bazo podatkov je dolžna pripraviti Občinska uprava Občine Straža in izvajalec javne gospodarske službe v dveh letih po uveljavitvi tega pravilnika.
40. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-5/2009-3
Straža, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost