Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 430-0021/2009 Ob-2942/09 , Stran 834
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2009. II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. III. Predmet, pogoji in merila javnega razpisa Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih vsebin, ter razvojnih in strokovnih nalog: – interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – športna rekreacija, – šport invalidov, – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – delovanje športnih društev in Športne zveze, – športne prireditve, – športni objekti, – informacijski sistem na področju športa, – priznanja športnikom in športnim delavcem. Pogoji sofinanciranja Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Mestni občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju, – so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, prijavljenih na javni razpis, – če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programa, – izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju Mestne občine Murska Sobota, – izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota. Izvajalci programov so: – športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Mestni občini Murska Sobota, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – vrtci in šole. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa. Merila za sofinanciranje programov: Izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev za šport za leto 2009 na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Murska Sobota. Merila so sestavni del pravilnika. IV. Višina razpisanih sredstev Višina razpisanih sredstev je: 1. interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, 2. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (Športne šole). Sofinancirajo se naslednje vsebine programov: – interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – delovanje športnih društev, klubov in zvez. Skupaj vrednost programa: 276.441,00 EUR. 3. Športna rekreacija in drugo Sofinancirajo se naslednje vsebine programov: – športna rekreacija, – šport invalidov. Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge: – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – delovanje športnih društev na področju športne rekreacije, – športne prireditve, – informacijski sistem na področju športa, – priznanja športnikom in športnim delavcem. Skupaj vrednost programa 40.982,00 EUR 4. Delovanje športne zveze Delovanje Športne zveze – organov zveze, mat. stroški. Sredstva za ta namen so predvidena v proračunu Mestne občine Murska Sobota na postavki: Skupaj vrednost programa 35.046,00 EUR. Dodeljena sredstva za izvajanje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2009. V. Vsebina vloge in dodatne informacije Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Priložiti je potrebno tudi podpisan vzorec pogodbe s podatki izvajalca programa športa. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v vložišču mestne uprave Mestne občine Murska Sobota ali na Športni zvezi Murska Sobota. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Ludvik Zelko (Športna zveza Murska Sobota, Mladinska 3, 9000 Murska Sobota, tel. 02/530-80-50; info@sz-ms.si). Obrazci so na voljo tudi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si (pod rubriko »Razpisi – Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2009«) ali na www.sz-ms.si. VI. Rok in način oddaje prijav Predlagatelji morajo vloge oddati v vložišču mestne uprave Mestne občine Murska Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 7. 5. 2009 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: – naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja), – naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota), pripis »Javni razpis za letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2009 – ne odpiraj!« VII. Postopek obravnavanja vlog Komisija za odpiranje vlog bo dne 11. 5. 2009 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Prijavitelji, ki bodo vložili nepopolne vloge bodo v 8 dneh pozvani, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v predpisanem roku, bo komisija izločila. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci projektov oziroma programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti