Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 352-481/2008 Ob-2894/09 , Stran 836
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: A) odprodaja nezasedenih stanovanj: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B) odprodaja zasedenih stanovanj Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! C) odprodaja stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vse nepremičnine se odprodajajo posamezno po sistemu videno-kupljeno. Javna dražba za vse nepremičnine se bo opravila ustno. Najnižji znesek zvišanja izklicne cene za posamezne nepremičnine je 500 €. 3. Višina varščine: Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% od izklicne cene na TRR št.: 01100-6300109972 Republika Slovenija – proračun, obvezno z navedbo sklicne številke za posamezno stanovanje: A) odprodaja nezasedenih stanovanj: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B) odprodaja zasedenih stanovanj Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! C) odprodaja stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 delovnih dni, brez obresti. 4. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo in ogledom nepremičnin Razpored ogledov bo objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo. http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi z javno dražbo se obrnite na Alenko Kožuh, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-18-53, e-pošta: alenka.kozuh@gov.si. 5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po opravljeni javni dražbi oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Vzorci pogodb bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe ali na ogled pri Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, Alenka Kožuh, tel. 01/478-18-53. 6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih dni od podpisa pogodbe na TRR Republika Slovenija – proračun, naveden v pogodbi. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodaje. Vplačana varščina se všteje v kupnino. 7. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine ter vseh stroškov in dajatev, ki bodo določeni v pogodbi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, davek na promet nepremičnin, takse, stroške cenitve, vpisa v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec. 8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih: – tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke, – pravne osebe in s.p. potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imele blokade TRR: – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njeni državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imela blokade TRR), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.), – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba pooblaščenec. 9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe Javna dražba za nepremičnine bo v sredo, dne 6. 5. 2009 v sejni sobi v 3. nadstropju na naslovu Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, in sicer: Za nezasedena stanovanja pod točko A: – od zaporedne številke 1. do vključno zaporedne številke 11. ob 9. uri, – od zaporedne številke 12. do vključno zaporedne številke 24. ob 11. uri. Za zasedena stanovanja pod točko B: – od zaporedne številke 1. do vključno zaporedne številke 4. ob 13. uri. Za stanovanjsko stavbo s pripadajočim zemljiščem pod točko C: ob 15. uri. 10. Ustavitev postopka: pristojni organ lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti