Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 352-481/2008 Ob-2894/09 , Stran 836
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: A) odprodaja nezasedenih stanovanj: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B) odprodaja zasedenih stanovanj Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! C) odprodaja stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vse nepremičnine se odprodajajo posamezno po sistemu videno-kupljeno. Javna dražba za vse nepremičnine se bo opravila ustno. Najnižji znesek zvišanja izklicne cene za posamezne nepremičnine je 500 €. 3. Višina varščine: Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% od izklicne cene na TRR št.: 01100-6300109972 Republika Slovenija – proračun, obvezno z navedbo sklicne številke za posamezno stanovanje: A) odprodaja nezasedenih stanovanj: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B) odprodaja zasedenih stanovanj Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! C) odprodaja stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 delovnih dni, brez obresti. 4. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo in ogledom nepremičnin Razpored ogledov bo objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo. http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi z javno dražbo se obrnite na Alenko Kožuh, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-18-53, e-pošta: alenka.kozuh@gov.si. 5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po opravljeni javni dražbi oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Vzorci pogodb bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe ali na ogled pri Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, Alenka Kožuh, tel. 01/478-18-53. 6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih dni od podpisa pogodbe na TRR Republika Slovenija – proračun, naveden v pogodbi. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodaje. Vplačana varščina se všteje v kupnino. 7. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine ter vseh stroškov in dajatev, ki bodo določeni v pogodbi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, davek na promet nepremičnin, takse, stroške cenitve, vpisa v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec. 8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih: – tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke, – pravne osebe in s.p. potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imele blokade TRR: – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njeni državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imela blokade TRR), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.), – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba pooblaščenec. 9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe Javna dražba za nepremičnine bo v sredo, dne 6. 5. 2009 v sejni sobi v 3. nadstropju na naslovu Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, in sicer: Za nezasedena stanovanja pod točko A: – od zaporedne številke 1. do vključno zaporedne številke 11. ob 9. uri, – od zaporedne številke 12. do vključno zaporedne številke 24. ob 11. uri. Za zasedena stanovanja pod točko B: – od zaporedne številke 1. do vključno zaporedne številke 4. ob 13. uri. Za stanovanjsko stavbo s pripadajočim zemljiščem pod točko C: ob 15. uri. 10. Ustavitev postopka: pristojni organ lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.

AAA Zlata odličnost