Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1253. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2008, stran 4055.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in naslednji) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 23. redni seji 31. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Škofljica za leto 2008.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2008 so naslednji:
+-------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v €|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI             |  7.312.635|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI              |  6.378.815|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |   933.820|
|    |(PRIMANJKLJAJ) TEKOČEGA LETA (I.-II.)  |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA             |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |   933.820|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  –933.820|
+-------+-----------------------------------------+------------+
3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna za leto 2008 se prenese v leto 2009.
4. člen
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-03/2009
Škofljica, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti