Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1247. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 4050.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) in sklepa Sveta zavoda z dne 25. 2. 2009 je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 25. seji dne 26. marca 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije, način in postopek sprejemanja otrok v Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec (v nadaljevanju vrtec).
II. SPREJEM OTROK V VRTEC
1. Sprejem otrok v dnevni program
2. člen
V vrtec so vključeni predšolski otroci dveh starostnih obdobij, in sicer:
– v prvo starostno obdobje: otroci v starosti od dopolnjenih najmanj 11 mesecev do treh let,
– v drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene in kombinirane oddelke. Prehod iz prvega starostnega obdobja v drugo se opravi ob pričetku novega šolskega leta.
3. člen
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:
– dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se izvajajo dopoldne in popoldne,
– poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se izvajajo dopoldne.
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Pedagoško delo v vrtcu poteka v oddelkih.
4. člen
Vrtec sprejme otroke z manj izrazitimi posebnimi potrebami v redne oddelke, in sicer na podlagi odločbe, ki jo poda strokovna komisija.
5. člen
Vrtec vpiše oziroma sprejme v dnevno varstvo otroke v skladu z normativi, veljavnimi za področje predšolske vzgoje otrok.
2. Vpis otrok v dnevno varstvo
6. člen
Redni vpis otrok v programe vrtca poteka praviloma v mesecu aprilu oziroma maju za naslednje šolsko leto. Vrtec objavi obvestilo o vpisu otrok v dnevno varstvo v sredstvih javnega obveščanja ter na oglasnih deskah vrtcev.
7. člen
Vrtec vključuje otroke tudi med šolskim letom po vrstnem redu vpisa, razen v primeru nastopa izjemnih okoliščin, nastalih v družini otroka, zaradi katerih se bistveno poslabšajo pogoji za otrokov normalni razvoj (smrt starša oziroma skrbnikov, prestajanje zaporne kazni enega od staršev oziroma skrbnikov, nenadna obolelost oziroma nastanek bolezni v družini otroka ter druge okoliščine, za katere Center za socialno delo meni, da bistveno vplivajo na razvoj otroka).
Otroke se v posamezne enote vpiše glede na kraj bivanja, v primeru zasedenosti, pa v drugo najbližjo razpoložljivo enoto vrtca.
3. Postopek sprejema otrok v zavod
8. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijave in prostih mest vse leto. Prijave za sprejem otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju starši) na upravi Vrtca (Enota Mavrica, Padlih borcev 13b, 5290 Šempeter pri Gorici).
Vlogo za vpis otroka dobijo starši na upravi vrtca, v enotah vrtca in na spletnih straneh vrtca.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila izbranega zdravnika o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih.
Če vrtec med šolskim letom otroka ne more sprejeti, starše o tem obvesti takoj oziroma v najkrajšem možnem času. Enako ravna vrtec tudi, če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, vrtec pa predvideva, da bo tekom šolskega leta lahko zagotovil dodatna prosta mesta.
V primeru, da obstaja dvom o verodostojnosti dejstev, navedenih v prijavi, ima komisija za sprejem otrok pravico preveriti posamezna dejstva.
9. člen
V primeru, da je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem, na podlagi kriterijev, na predlog strokovnih delavcev.
Sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec določi Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Komisijo imenuje ravnatelj.
Komisijo za sprejem otrok v vrtec sestavljajo:
– predstavnik sveta staršev,
– predstavnik ustanovitelja,
– dva predstavnika strokovnih delavcev vrtca.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je praviloma predstavnik strokovnih delavcev vrtca.
Člani komisije so imenovani za dobo 4 let in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
10. člen
Komisija za sprejem otrok v vrtec se mora sestati v 15. dneh po izteku roka za prijavo vpisa otrok.
Delo komisije poteka na sejah, na katerih sta lahko prisotna ravnatelj in pomočnik ravnatelja, vendar brez pravice odločanja.
Postopek pred komisijo je javen. Komisija lahko izloči javnost v primeru, kadar obravnava podatke, ki so po svoji naravi zaupni.
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka in sprejme svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
Na seji se piše zapisnik, ki mora vsebovati:
– čas in kraj zasedanja komisije,
– prisotnost članov komisije in drugih prisotnih oseb,
– število prijavljenih otrok,
– spisek otrok, ki so bili sprejeti v zavod,
– število zavrnjenih prijav, z razlogom zavrnitve,
– opis okoliščin, ki so bistveno vplivale na sprejem otrok,
– določitev vrstnega reda prednosti otrok, ki so bili zavrnjeni.
Strokovna opravila za komisijo opravlja pooblaščena oseba vrtca, ki ima opravljen preizkus znanja iz Zakona o splošnem upravnem postopku. Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki ga posreduje organu Občine Šempeter - Vrtojba, pristojnemu za predšolsko vzgojo. Zapisnik se hrani v skladu z Zakonom o vrtcih.
11. člen
Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere otroke s posebnimi potrebami, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi oziroma mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in jih sprejme v vrtec.
Obravnavajo se le otroci, ki bodo do 1. 9. tekočega leta dopolnili 11 mesecev. Otroka, ki še ni dopolnil 11 mesecev, komisija uvrsti na čakalno listo in obvesti starše o možnosti vključitve ob izpolnitvi zakonskega pogoja z odločbo, v kateri je navedeno, na katerem mestu čakalne liste je otrok in kdaj bo lahko vključen v skupino – ko dopolni 11 mesecev oziroma ko bo prosto mesto.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec obravnava komisija in sprejme otroke po kriterijih, ki se upoštevajo in vrednotijo po naslednjih kriterijih:
+-------------------------------------------------+------------+
|Kriterij                     |  Točke  |
+-------------------------------------------------+------------+
|Otrok s stalnim bivališčem v:          |      |
|– Občini Šempeter - Vrtojba           |   20   |
+-------------------------------------------------+------------+
|– Občini Renče - Vogrsko (enota Zvezdica)    |   20   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Otrok obeh zaposlenih staršev oziroma zaposlene |   15   |
|matere samohranilke ali očeta samohranilca    |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Otrok s posebnimi potrebami ali iz socialno,   |   15   |
|vzgojno in materialno ogrožene družine      |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Otrok iz eno-starševske družine         |   10   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Otroku je bil odložen vpis v osnovno šolo    |   10   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Otrok v preteklem letu ni bil sprejet v vrtec  |   5   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Otrok ima v tem vrtcu že bratca ali sestrico   |   5   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Otrok je zadnje leto pred vpisom v šolo     |   10   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Število otrok v družini             |  5 za  |
|                         |  vsakega |
+-------------------------------------------------+------------+
12. člen
Pri proučevanju kriterijev komisija upošteva seštevek vseh točk. V vrtec se sprejme tiste otroke, ki dosežejo največje število točk.
V primeru, da dva otroka ali več otrok doseže enako število točk, komisija na podlagi natančnejše preučitve oddane vloge določi vrstni red in upošteva:
1. Starost otroka – prednost ima starejši otrok,
2. Datum oddane vloge – prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej.
Ostale otroke se zaradi premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije.
Komisija, najpozneje v 8 dneh po seji, izda vsem staršem odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatek o številu vseh prejetih vlog, vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka, ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
Zoper odločbo komisije je možno vložiti pritožbo na Svet zavoda v roku 15 dni od dneva sprejema odločbe o zavrnitvi otroka. Svet zavoda mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe. Odločitev Sveta je dokončna.
Druge otroke, ki se naknadno vpisujejo v vrtec, se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa. Na prosta mesta se najprej sprejmejo otroci s prednostnega vrstnega reda, nato pa otroci glede na kronološki vpis v vrtec.
Otroke, ki se jih sprejme v vrtec po prednostni listi in za katere starši sprejem odklonijo oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, ostanejo na prednostni listi.
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto (nova vloga). Pri tem se za datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
13. člen
Komisija mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
4. Trajanje sprejema in izpis otrok
14. člen
Vrtec v primeru izpisa otroka na izpraznjeno mesto sprejme drugega otroka, ki je po prednostnem redu prvi, ki v starosti ustreza oblikovanemu oddelku.
15. člen
Otroci morajo pričeti obiskovati zavod z datumom sprejema v vrtec, ki se določi ob vpisu otroka v vrtec oziroma naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vstop v vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega dopusta, če je bil le-ta podaljšan.
Ob podpisu pogodbe starši otroka plačajo akontacijo, ki jo določi ustanovitelj na predlog strokovne službe vrtca. Akontacija ima obliko are.
Starši, ki otroka ne pripeljejo oziroma izostanka ne opravičijo v 8-ih dneh od dneva, ki je določen kot datum sprejema v vrtec, dano aro izgubijo in se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki je določen v odločbi, oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
V primerih iz 3. in 4. odstavka tega člena se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
Vrtec izda za otroka, ki je odsoten brez utemeljenega razloga več kot 2 meseca in zanj ni plačana oskrbnina, sklep o izpisu otroka iz vrtca.
16. člen
V primeru podaljšanega porodniškega dopusta, se na podlagi ustreznega dokazila, zaračuna staršem 50% cene, od z odločbo o znižanem plačilu vrtca določenega plačilnega razreda za čas od datuma vpisa dalje.
Starši otrok, ki niso izpolnili starostnega pogoja, pa imajo rezervirano mesto v vrtcu, so dolžni plačevati rezervacijo, ki nima olike are, od začetka šolskega leta do izpolnitve starostnega pogoja otroka.
17. člen
Začasni izpisi otrok so možni na osnovi sklepov o zdravstveni in počitniški ali izredni odsotnosti, ustanovitelja vrtca oziroma za tiste otroke, katerih občine priznavajo oziroma poravnavajo stroške začasnega izpisa, rezervacije ali bolezni.
18. člen
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec. Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku 14. dni pred želenim datumom izpisa.
5. Objava informacij o prostih mestih in čakalni dobi na spletnih straneh vrtca
18. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh objavi informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z določbami tega pravilnika se starši seznanijo ob vpisu otroka v vrtec.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-3/2009-2
Šempeter pri Gorici, dne 30. marca 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost