Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1202. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu, stran 3993.

Na podlagi osmega odstavka 126. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05, 92/07 in 65/08; v nadaljevanju: ZISDU-1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu
1. člen
(1) V sklepu o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu se v 2. členu v prvem odstavku beseda »petim« nadomesti z besedo »šestim«.
(2) Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Družba za upravljanje mora s skrbnikom skleniti posebno pogodbo o opravljanju storitve iz prejšnjega odstavka.
(4) Pogodbo iz prejšnjega odstavka mora družba za upravljanje predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev v 8 dneh po njeni sklenitvi.«
2. člen
(1) V 3. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če ima vzajemni sklad več razredov investicijskih kuponov, od katerih so nekateri razredi prenosljivi, nekateri pa neprenosljivi, morajo pravila upravljanja navedbo iz prvega odstavka tega člena vključiti v del, ki se nanaša na prenosljive razrede investicijskih kuponov.
(3) Pravila upravljanja krovnega sklada, ki obsega podsklade, katerih investicijski kuponi so prenosljivi in podsklade, katerih investicijski kuponi so neprenosljivi, morajo vsebovati navedbe iz prvega odstavka tega člena, s pristavkom, da se ta določila uporabljajo samo za tiste investicijske kupone podskladov, ki so v skladu s pravili upravljanja podskladov izdani kot nematerializirani vrednostni papirji.«
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-2/1-1/2009
Ljubljana, dne 2. aprila 2009
EVA 2009-1611-0086
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost