Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1225. Odlok o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup, stran 4014.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 30. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo pogoji za urejanje in oddajo zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) v zakup za vrtičke ter rabo in vzdrževanje vrtičkov.
2. člen
Vrtiček po tem odloku je zemljišče, namenjeno za pridelavo vrtnin in sadja ter gojenja okrasnih rastlin za lastne potrebe.
Vrtičkarstvo je prostočasna dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in sadja ter gojenje okrasnih rastlin z namenom samooskrbe in negospodarske pridelave.
3. člen
Zemljišča, ki jih MOL oddaja v zakup za vrtičke na podlagi tega odloka, so:
– zemljišča, ki so s prostorskimi akti MOL trajno namenjena za vrtičkarstvo,
– zemljišča, na katerih so s prostorskimi akti MOL začasno dovoljeni vrtički.
4. člen
Naloge v zvezi z oddajo vrtičkov v skladu z določili tega odloka opravlja komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo predstavniki Mestne uprave MOL in pet predstavnikov četrtnih skupnosti MOL. Strokovne naloge za potrebe komisije opravlja organ Mestne uprave MOL, pristojen za ravnanje z nepremičninami (v nadaljevanju: pristojni organ).
II. UREJANJE VRTIČKOV
5. člen
Območja in velikost vrtičkov, vrsta, velikost, zmogljivost in oblikovanje objektov za shranjevanje orodja in druge opreme za vrtičkarje (v nadaljevanju: objekti za shranjevanje orodja), zbiralnikov oziroma posod za zbiranje vode in kompostnikov, ki jih je dopustno postaviti na zemljiščih, namenjenih za vrtičkarstvo, ter drugi prostorski izvedbeni pogoji so opredeljeni v prostorskih aktih MOL in v Pravilniku za urejanje območij vrtičkov v MOL (v nadaljevanju: pravilnik), ki ga izda župan.
6. člen
Območje vrtičkov mora biti pred oddajo vrtičkov v zakup urejeno in vsaj komunalno opremljeno. Ureditev posameznega območja vrtičkov se izvede po načrtu, ki mora biti izdelan skladno s pogoji, določenimi v prostorskih aktih MOL in v pravilniku.
Naloge v zvezi z ureditvijo in opremo območja vrtičkov opravlja pristojni organ.
III. ODDAJA VRTIČKOV
7. člen
MOL odda posamezne vrtičke v zakup v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem MOL, z zakupno pogodbo. Vrtičke odda osebam s stalnim prebivališčem v MOL, ki niso lastniki zemljišča v MOL, primernega za vrtiček. Kriterija za oddajo sta: starost in socialni status zainteresirane osebe. Merila, na podlagi katerih bo sestavljena prednostna lista, se določijo s pravilnikom.
MOL objavi obvestilo o prvi oddaji vrtičkov v zakup na posameznem območju v najmanj enem dnevnem časopisu in na svoji spletni strani. V obvestilu se navede tudi rok za zbiranje vlog zainteresiranih oseb. Ko so oddani vsi vrtički na določenem območju, se preostale zainteresirane osebe uvrsti na prednostno listo. Pred vsako novo oddajo vrtička se ponovno preveri upravičenost do zakupa.
8. člen
Vrtiček se lahko odda v zakup za dobo najmanj enega leta in največ petih let. Zakupno razmerje se na predlog zakupnika po preteku zakupne dobe podaljša za dobo od enega do petih let, razen če MOL potrebuje zemljišče za druge namene.
MOL lahko odda vrtiček v zakup s pripadajočim objektom za shranjevanje orodja (zaboj, lopa) ali pripadajočim delom skupnega objekta za shranjevanje orodja.
Kolikor MOL odda vrtiček v zakup brez pripadajočega objekta ali dela skupnega objekta za shranjevanje orodja in prostorski akt MOL dovoljuje postavitev takega objekta, lahko zakupnik sam postavi tipski zaboj oziroma tipsko lopo na podlagi idejne zasnove, ki je sestavni del zakupne pogodbe.
9. člen
Zakupniki za zakup vrtička plačujejo zakupnino, ki se določi v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem občine. Zakupnina se določi v višini vrednosti, ugotovljene s cenitvijo.
Poleg zakupnine so zakupniki dolžni plačevati tudi sorazmeren del obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja (elektrika, voda, odvoz odpadkov, vzdrževanje objekta za shranjevanje orodja, sanitarij in podobno) glede na velikost in opremljenost vrtičkov.
10. člen
Zakupnik plačuje zakupnino letno vnaprej, obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja pa polletno v višini sorazmerno določenega deleža.
Če zakupnik sklene zakupno pogodbo med letom, se mu zakupnina sorazmerno zmanjša.
11. člen
Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
MOL lahko odpove zakupno pogodbo in zahteva odstranitev vrtnin in okrasnih rastlin ter objekta za shranjevanje orodja, ki ga je postavil zakupnik, oziroma izpraznitev objekta za shranjevanje orodja, ki ga je postavil MOL, ne glede na pogodbene določbe o trajanju zakupa vrtička:
– če zakupnik kljub opominu pristojnega organa uporablja vrtiček oziroma objekt za shranjevanje orodja v nasprotju z zakupno pogodbo ali njenim namenom,
– če zakupnik obdeluje zemljišče v nasprotju z zakupno pogodbo,
– če zakupnik uporablja sredstva za varstvo in gnojenje rastlin v nasprotju z zakupno pogodbo,
– če je zakupnik v zamudi s plačilom zakupnine oziroma s plačilom obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja in jih ne plača niti v roku 15 dni od prejema opomina pristojnega organa,
– če zakupnik odda vrtiček v podzakup ali drugačno uporabo,
– če MOL potrebuje zemljišče, na katerem je vrtiček, za druge namene v skladu s prostorskimi akti MOL.
V primerih iz prve do pete alineje prejšnjega odstavka tega člena lahko MOL odpove zakupno pogodbo ob vsakem času.
V primeru iz šeste alineje prvega odstavka tega člena se zakupna pogodba razveže z odpovednim rokom najmanj treh mesecev, da zakupnik lahko odstrani vrtnine, sadno drevje in okrasne rastline z vrtička. Za poškodovane ali uničene vrtnine, sadno drevje in okrasne rastline, ki jih zakupnik v odpovednem roku ne odstrani, mu ne pripada odškodnina. V primeru, da mora zakupnik vrniti zemljišče pred iztekom dobe, za katero je plačal zakupnino, je upravičen do povrnitve sorazmernega dela zakupnine.
12. člen
Zakupna pogodba za oddajo vrtička v zakup v skladu z določili tega odloka določa zlasti:
– podatke o pogodbenih strankah,
– lokacijo, velikost in interno oznako vrtička znotraj območja z navedbo parcelne številke zemljišča, številke zemljiškoknjižnega vložka in katastrske občine,
– pogoje za rabo in vzdrževanje vrtička,
– čas trajanja zakupa,
– višino zakupnine,
– vrsto in višino obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja,
– odpoved pogodbe,
– skrbnika pogodbe,
– pristojnosti za razreševanje sporov ter
– druge pravice in obveznosti pogodbenih strank.
O izročitvi vrtička v zakup se sestavi zapisnik.
IV. RABA IN VZDRŽEVANJE VRTIČKOV
13. člen
Na vrtičkih lahko zakupniki pridelujejo vrtnine in sadje ter gojijo okrasne rastline izključno za lastne potrebe.
14. člen
Zakupnik mora obdelovati vrtiček kot dober gospodar in ves čas skrbeti za njegov urejen videz.
15. člen
Na vrtičkih se smejo uporabljati le sredstva za varstvo in gnojenje rastlin, ki jih predpisi dovoljujejo za ekološko pridelavo.
Na vrtičkih, ki so na vodovarstvenih območjih, je dovoljena pridelava vrtnin, sadja in gojenje okrasnih rastlin le na način, ki je z veljavnimi predpisi predpisan za ta območja.
Zakupniki so dolžni ob vsakem času dopustiti vzorčenje tal in rastlin zaradi nadzora uporabe sredstev za varstvo in gnojenje rastlin.
16. člen
Za zalivanje vrtičkov se uporablja predvsem deževnica, ki se zbira v enotno oblikovanih zbiralnikih oziroma posodah za zbiranje vode.
17. člen
Rastlinske odpadke morajo zakupniki odlagati na posebej določenem prostoru za kompostiranje na območju vrtičkov ali na posameznem vrtičku v enotno oblikovanih kompostnikih.
Druge odpadke je vsak zakupnik dolžan odstraniti s svojega vrtička takoj po nastanku v zabojnik za odpadke.
Na vrtičkih se ne sme sežigati odpadkov ali kuriti.
18. člen
Na vrtičkih ni dovoljeno prosto gibanje ter reja in paša domačih živali.
V. NADZOR
19. člen
Nadzor nad ravnanji na delih območij vrtičkov, ki so namenjeni javni rabi (zelenice, poti, otroška igrišča, parkirišča in drugo) opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL na podlagi odloka, ki ureja način opravljanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih zelenih površin.
Nadzor nad ravnanji zakupnikov na vrtičkih na podlagi zakupnih pogodb opravlja MOL oziroma pristojni organ preko skrbnikov zakupnih pogodb.
Inšpektorat Mestne uprave MOL in pristojni organ morata enkrat letno podati Mestnemu svetu MOL poročilo, v katerem vsak iz svoje pristojnosti ocenita stanje na območjih vrtičkov in po potrebi predlagata ustrezne ukrepe za ureditev razmer.
20. člen
Inšpektor Inšpektorata Mestne uprave MOL in skrbniki zakupnih pogodb so dolžni o kršitvah državnih predpisov, ugotovljenih pri izvajanju nadzora iz svoje pristojnosti, obvestiti pristojno državno inšpekcijo, da ukrepa.
VI. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju vrtičkarstva na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 15/85 in 7/87).
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 478-22/2008-14
Ljubljana, dne 30. marca 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost