Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1191. Pravilnik o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju, stran 3973.

Na podlagi devetega odstavka 43. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) po predhodnem soglasju Predsednika Republike Slovenije številka 804-01-2/2009 z dne, 1. 4. 2009, ministrica za obrambo izdaja
P R A V I L N I K
o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se podrobneje določajo pogoji in postopki, po katerih Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) seznanja predsednika republike kot vrhovnega poveljnika obrambnih sil (v nadaljnjem besedilu: predsednik republike) s stanjem pripravljenosti Slovenske vojske in drugimi zadevami, pomembnimi za obrambo države ter ureja zagotavljanje nastanitve, zavarovanja, protokolarnih nalog, straže in drugih pogojev za delovanje predsednika republike v miru in v vojni.
(2) V primeru trajnega zadržka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije do izvolitve novega predsednika republike, ministrstvo izvršuje obveznosti iz tega pravilnika do predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, dokler opravlja funkcijo predsednika republike v skladu z ustavo.
II. OBVEŠČANJE
2. člen
(obveščanje predsednika republike)
(1) Ministrstvo sproti posreduje predsedniku republike poročila, informacije, analize in ocene Obveščevalno varnostne službe ministrstva:
– ki neposredno pomembno vplivajo na varnost države;
– o povišani pripravljenosti vojaških organizacij drugih držav ter vojaških ali drugih aktivnostih, ki neposredno vplivajo na varnost države;
– o razmerah na območjih, kjer Slovenska vojska izvršuje obveznosti v mednarodnih operacijah ali misijah.
(2) Ministrstvo predsedniku republike na njegov predlog posreduje tudi informacije, analize in ocene v zvezi z določenimi vprašanji, dogodki ali aktivnostmi na obrambnem področju.
(3) Ministrstvo seznanja predsednika republike tudi z rednimi in izrednimi poročili Nacionalnega centra za krizno upravljanje in Centra za obveščanje Republike Slovenije.
3. člen
(obveščanje o izrednih in drugih dogodkih ter aktivnostih)
(1) Ministrstvo sproti obvešča predsednika republike o:
– izrednih dogodkih v Slovenski vojski pri opravljanju nalog v državi in izven države, v katerih je izgubil življenje eden ali več pripadnikov oziroma je bilo poškodovanih več pripadnikov Slovenske vojske oziroma, če je prišlo do hujše kršitve vojaške discipline s strani večje skupine pripadnikov ali je nastala velika materialna škoda;
– dogodkih, dejavnostih ali aktivnostih v mednarodnih operacijah ali misijah zaradi katerih je neposredno bistveno povečana ogroženost pripadnikov Slovenske vojske;
– uveljavitvi ukrepov povišane pripravljenosti v enotah Slovenske vojske zaradi poslabšanja varnostnih razmer;
– večjih kršitvah zračnega prostora ali teritorialnih voda države.
(2) Ministrstvo predsednika republike obvešča tudi o imenovanju poveljnikov brigad, njim enakih ali višjih poveljnikov, njihovih namestnikov, brigadirjev, generalov in admiralov na vojaške dolžnosti, imenovanju vojaških atašejev ter vodij vojaških predstavništev.
(3) Ministrstvo predsedniku republike na njegov predlog pošlje dodatna poročila, pojasnila ali informacije v zadevah iz prvega odstavka tega člena.
(4) Obvestila iz prejšnjega in tega člena se predsedniku republike pošiljajo praviloma pisno ali v elektronski obliki v skladu s predpisi o varovanju tajnih podatkov, če obvestila vsebujejo tajne podatke.
4. člen
(seznanjanje o pripravljenosti Slovenske vojske)
(1) Ministrstvo predsednika republike redno letno seznanja s stanjem pripravljenosti Slovenske vojske praviloma v marcu za preteklo leto oziroma med letom na njegovo zahtevo.
(2) Letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske iz prejšnjega odstavka, ki ga pripravi Generalštab Slovenske vojske, pošlje pisno minister, pristojen za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister), predsedniku republike, najmanj sedem dni pred dnem, ki je določen za seznanjanje. Dan za letno seznanjanje o pripravljenosti Slovenske vojske določi predsednik republike.
(3) Letnega seznanjanja predsednika republike o pripravljenosti Slovenske vojske, se udeležijo poleg ministra in načelnika Generalštaba Slovenske vojske, namestnik načelnika, direktor štaba, poveljnik Poveljstva sil Slovenske vojske, poveljnik Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ter drugi, ki jih določita minister in načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
5. člen
(seznanjanje z načrti dela, doktrinarnimi in drugimi dokumenti)
(1) Ministrstvo predsedniku republike po sprejemu pošlje:
– plan vodenja Slovenske vojske najkasneje v januarju za tekoče leto;
– srednjeročne obrambne programe;
– doktrinarne in druge dokumente s katerimi se urejajo temeljna vprašanja organizacije, priprav, obsega in delovanja Slovenske vojske.
(2) Ministrstvo predsedniku republike praviloma pošlje v seznanitev tudi predloge za sodelovanje pripadnikov Slovenske vojske v novih mednarodnih operacijah in misijah, za predčasno prenehanje sodelovanja v določeni mednarodni operaciji ali misiji oziroma če se bistveno spremeni namen ali obseg sodelovanja Slovenske vojske v določeni mednarodni operaciji ali misiji oziroma, če vodenje posamezne mednarodne operacije ali misije prevzame druga mednarodna organizacija.
6. člen
(predhodno mnenje)
(1) Ministrstvo predsedniku republike v predhodno mnenje pošlje:
– predlog splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske;
– predlog srednjeročnega obrambnega programa;
– predlog proračuna za razvoj obrambnega sistema za določeno proračunsko obdobje.
(2) Ministrstvo lahko predsednika republike zaprosi za mnenje k oblikovanju državnih stališč na obrambnem področju na mednarodnih srečanjih, na katerih se obravnavajo obrambna ali vojaška vprašanja.
(3) Ministrstvo predsednika republike zaprosi tudi za mnenje k oblikovanju usmeritev Generalštabu Slovenske vojske za načrtovanje operativnih, materialnih in organizacijskih priprav za uporabo vojske, če take usmeritve pripravlja minister.
III. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO VRHOVNEGA POVELJNIKA
7. člen
(zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije vrhovnega poveljnika)
Ministrstvo zagotavlja predsedniku republike informacijsko komunikacijske povezave, nastanitev, varovanje, protokolarne naloge in druge pogoje kadar opravlja funkcijo vrhovnega poveljnika.
8. člen
(zveze, nastanitev in drugi pogoji)
(1) V miru ministrstvo predsedniku republike zagotavlja neposredne informacijsko komunikacijske povezave z ministrom, načelnikom Generalštaba Slovenske vojske in Nacionalnim centrom za krizno upravljanje, v izrednem in vojnem stanju pa tudi s Poveljniškim centrom Slovenske vojske ter državnim operativnim štabom obrambe.
(2) Ob povečanju nevarnosti napada na državo ali v neposredni vojni nevarnosti oziroma v izrednem ali vojnem stanju, ministrstvo zagotavlja predsedniku republike in njegovemu uradu prostore za delo in bivanje ter materialno in drugo logistično oskrbo. O začetku opravljanja teh nalog odloča minister, po dogovoru s predsednikom republike oziroma ministrstvo začne te naloge izvajati takoj, ko je v skladu z Zakonom o obrambi razglašeno izredno ali vojno stanje ali če je izvršen neposredni napad na državo.
(3) Način, vrsto in obseg informacijsko komunikacijskih povezav iz prvega odstavka tega člena ter prostore in oskrbo iz prejšnjega odstavka, zagotavlja ministrstvo v dogovoru z Uradom predsednika republike.
(4) Minister seznani predsednika republike z izvajanjem nalog po tem členu takoj po njegovi izvolitvi, kasneje pa po potrebi ali na zahtevo predsednika republike.
9. člen
(varovanje)
(1) V objektih in prostorih Ministrstva za obrambo, v vojaških poveljstvih, enotah ali zavodih oziroma na območju objektov ali okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo, osebno varovanje predsednika republike, opravlja služba, pristojna za osebno varovanje predsednika republike, neposredno varovanje pa vojaška policija.
(2) Varovanje predsednika republike v izrednem ali vojnem stanju oziroma v primeru poslabšanih varnostnih razmer ter v drugih primerih določenih z Zakonom o obrambi, zagotavljajo enote Slovenske vojske, ki jih določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
10. člen
(protokolarne naloge)
(1) Slovenska vojska opravlja za predsednika republike protokolarne naloge v skladu s Pravili službe v Slovenski vojski in protokolarnimi pravili.
(2) V januarju za tekoče leto ministrstvo v sodelovanju z Uradom predsednika republike pripravi pregled vojaških slovesnosti, vaj in drugih dogodkov ter aktivnosti v Slovenski vojski in na obrambnem področju, pri katerih bo sodeloval predsednik republike.
IV. SVETOVALEC ZA OBRAMBO
11. člen
(imenovanje svetovalca)
(1) Predsednik republike lahko imenuje svetovalca za obrambo izmed brigadirjev in generalov Slovenske vojske, ki mu jih na njegovo zahtevo predlaga minister. Izbranega častnika dodeli minister predsedniku republike za čas opravljanja funkcije svetovalca za obrambo.
(2) Delo svetovalca za obrambo iz prejšnjega odstavka se šteje za opravljanje vojaške službe v skladu z Zakonom o obrambi.
(3) Predsednik republike lahko predlaga, da mu minister dodeli do tri vojaške osebe za opravljanje nalog v Uradu predsednika republike. Njihovo delo se šteje za opravljanje vojaške službe v skladu s prejšnjim odstavkom. Urad predsednika republike zagotavlja tudi prostorske, tehnične in druge pogoje ter krije stroške vključno s plačo za delo svetovalca za obrambo iz prejšnjega oziroma vojaških oseb iz tega odstavka.
(4) Informacijsko komunikacijske povezave svetovalca za obrambo z ministrstvom ne glede na prejšnji odstavek, zagotavlja ministrstvo v skladu z 8. členom tega pravilnika.
12. člen
(pribočnik)
(1) Minister imenuje častnika Slovenske vojske s činom podpolkovnika ali višjim činom, ki opravlja naloge pribočnika predsednika republike.
(2) Pogoje za delo pribočnika predsednika republike zagotavljata Urad predsednika republike in Generalštab Slovenske vojske.
V. KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 64/95).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2009-6
Ljubljana, dne 1. aprila 2009
EVA 2009-1911-0007
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica za obrambo

AAA Zlata odličnost