Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1203. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe, stran 3994.

Na podlagi desetega odstavka 92. člena in tretjega odstavka 93. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05, 92/07 in 65/08; v nadaljevanju: ZISDU-1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe
1. člen
V Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe se v Prilogi 1, 1. poglavje besedilo »k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada« nadomesti z besedilom »k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, prospekta krovnega sklada in izvlečka prospekta podsklada krovnega sklada (Uradni list RS, št. 42/08)«.
2. člen
V Prilogi 1 se v 3. poglavju, točka A) na koncu doda besedilo:
»v izračunu naj bo izključen vpliv davkov, vendar mora biti poleg grafa jasno navedeno, kateri stroški so izvzeti iz izračuna;«.
3. člen
V Prilogi 1 se v 4. poglavju sedanje besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:
»Kratka opredelitev profila tipičnega vlagatelja, kateremu bi lahko naložba v delnice investicijske družbe, upoštevaje njegove pričakovane (zaželene) izkušnje pri naložbah na kapitalskem trgu in pričakovano (zaželeno) poznavanje vrst in lastnosti naložb, v katere bodo vložena sredstva investicijske družbe, ustrezala zlasti z vidika časovne komponente vlaganja, tveganosti naložbe in obdavčitve.«
4. člen
V Prilogi 1, 10. poglavje, podpoglavje 10. 1, točka C), se besedilo v oklepaju »177. člen Zakona o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 54/99 nadomesti z besedilom:
»176. člen Zakona o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 popr.), 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 popr.), 10/08 in 68/08)«.
5. člen
V Prilogi 1, 11. poglavje se črta podpoglavje 11.7.
Podpoglavje 11.8. postane podpoglavje 11.7.
6. člen
V Prilogi 1 se v 12., 13. in 14. poglavju besedilo »k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada« nadomesti z besedilom »k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, prospekta krovnega sklada in izvlečka prospekta podsklada krovnega sklada«.
7. člen
V Prilogi 1 se doda novo 15. poglavje:
»15. POGLAVJE:
SEZNAM ORGANIZIRANIH TRGOV
Za poglavje o seznamu organiziranih trgov se smiselno uporabljajo določbe posebnega dela prospekta, VIII. priloge k prospektu, Priloge 1 k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, prospekta krovnega sklada in izvlečka prospekta podsklada krovnega sklada.«
8. člen
V Prilogi 1 se briše besedilo pod poglavjem »PRILOGE K PROSPEKTU INVESTICIJSKE DRUŽBE«, in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»– zadnje objavljeno letno in polletno poročilo investicijske družbe«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta sklep se uporablja za investicijske družbe, ustanovljene pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 1B; Uradni list RS, št. 92/07 (109/07; popr.)).
Družba za upravljanje uskladi prospekt in izvleček prospekta investicijske družbe najkasneje ob dopolnitvi prospekta in izvlečka prospekta s podatki iz polletnega poročila za leto 2009.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-2/2-2/2009
Ljubljana, dne 2. aprila 2009
EVA 2009-1611-0087
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost