Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1231. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2008, stran 4023.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 15. seji 31. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Mežica za leto 2008 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
   PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)       3.252.340
   II. ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)       2.999.490
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK           252.850
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    8.132
   DELEŽEV (440+441+442)
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       –8.132
   SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE                  0
   VIII. ODPLAČILO DOLGA              61.366
   IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –61.366
   X. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        183.352
   (l.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. PRETEKLIH LET    30.539
------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov v znesku 183.352 EUR se prenese na Splošni sklad za drugo.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Mežica za leto 2008 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa je priloga k zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2008-7
Mežica, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost