Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1241. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v Občini Sežana, stran 4032.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07), določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 31. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v Občini Sežana
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopek dodeljevanja finančnih pomoči in ukrep za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v Občini Sežana ter nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
2. člen
Sredstva za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, in sicer v višini, določeni v proračunu Občine Sežana za tekoče leto.
Sredstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč za kritje dela stroškov dela. Predvideno višino pomoči za posamezno izobrazbeno oziroma tarifno skupino se določi v besedilu javnega razpisa.
3. člen
Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije ES št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list Evropske skupnosti, št. L 379/5).
Višina de minimis pomoči, dodeljena posameznem prejemniku, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let, v cestnoprometnem sektorju pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za določen namen ni pridobil ali da je v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira. V primeru, da je za določen namen že pridobil javna sredstva, je potrebno v izjavi navesti višino pridobljenih sredstev.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci do finančnih pomoči po tem pravilniku so gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež na območju Občine Sežana, kot tudi podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovali.
5. člen
Do finančnih pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, niso upravičena podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja ter sektorja premogovništva in podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH POMOČI
6. člen
Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih pomoči poteka v naslednjem zaporedju:
1. imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
2. priprava in objava javnega razpisa,
3. zbiranje vlog,
4. strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
5. priprava predloga prejemnikov finančnih pomoči in razdelitve razpisanih sredstev ter predložitev le tega direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote,
6. obveščanje upravičencev o izbiri,
7. reševanje morebitnih pritožb upravičencev,
8. sklepanje pogodb.
7. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave in strokovne komisije župan s sklepom.
Postopek javnega razpisa vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljata predsednik komisije in najmanj dva člana komisije.
8. člen
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci in merila,
– višino sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa in predvideno višino sredstev za sofinanciranje posamezne izobrazbene oziroma tarifne skupine,
– določitev obdobja v katerem morajo biti izvedene zaposlitve,
– rok do katerega morajo biti predložene vloge,
– način dostave vlog,
– datum odpiranja vlog,
– rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo informacije v zvezi z razpisom.
Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče leto v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 21 dni od dneva objave.
9. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
10. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi strokovna komisija. V primeru formalno nepopolne vloge bo vlagatelj pozvan, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena bo s sklepom zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
11. člen
Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter preveri izpolnjevanje pogojev.
Po preveritvi izpolnjevanja pogojev pripravi strokovna komisija predlog prejemnikov finančnih pomoči in razdelitve razpisanih sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Na predlog strokovne komisije se lahko v besedilu vsakoletnega javnega razpisa poleg pogojev določijo tudi merila za ocenitev vlog, ki bi upoštevala predvsem deficitarnost poklicev, trajanje zaposlitve pri upravičencu ipd.
12. člen
Predlog prejemnikov finančnih pomoči in razdelitve razpisanih sredstev predloži strokovna komisija direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki na podlagi predloga strokovne komisije, izda sklepe o višini dodeljenih finančnih pomoči. Sklep in poziv k podpisu pogodbe posreduje občinska uprava upravičencu.
Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep, ki ga prejmejo upravičenci je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči župan.
13. člen
Župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli pogodbene stranke, namen za katerega so bila upravičencu dodeljena sredstva, višina dodeljenih sredstev, določi rok za izplačilo sredstev, navede pravice in obveznosti pogodbenih strank, način nadzora nad namensko uporabo sredstev, trajanje pogodbe in ostala določila pomembna za izvedbo sofinanciranja.
V. UKREP
14. člen
SPODBUJANJE PRVE ZAPOSLITVE OZIROMA PRIPRAVNIŠTVA
Namen tega ukrepa je spodbujanje zaposlovanja mladih, ki iščejo oziroma že opravljajo prvo zaposlitev in spodbujanje pripravništva.
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec za pridobitev finančne pomoči:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju Občine Sežana,
– da je zaposlitev mladega iskalca prve zaposlitve oziroma pripravnika sklenjena v obdobju od 1.1. tekočega leta oziroma od zaključka javnega razpisa preteklega leta do prijave na javni razpis,
– mladega iskalca prve zaposlitve oziroma pripravnika mora zaposliti vsaj za dobo enega leta za polni delovni čas,
– da imajo zagotovljenega mentorja za pripravnika in program pripravništva.
VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
15. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska uprava. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik kršil druga določila pogodbe, je Občina Sežana upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
VII. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2009-10
Sežana, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost