Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1242. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani, stran 4034.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je župan Občine Sežana dne 30. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani
1.
S tem sklepom župan Občine Sežana določa način priprave in sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani (v nadaljevanju: spremembe ZN Lehte), sprejetega z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani (Uradni list RS, št. 56/99, Uradne objave, št. 13/02).
2.
(Ocena stanja, razlogi za pripravo ter pravna podlaga)
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Na območju ureditvenih enot I-10 in C-25 (kot so določene z Urbanistično zasnovo za mesto Sežana) trenutno velja odlok naveden v prvem členu, ki potrebnim ureditvam ne ustreza. Območje, ki je bilo poleg obstoječih jasličnih oddelkov plansko rezervirano za namen izobraževanja, nastalim potrebam predšolskega varstva ne zadošča. Poleg šestih novih oddelkov je namreč potrebno zagotoviti tudi novo centralno kuhinjo za vse oddelke v Sežani in Lokvi ter ustrezne zunanje površine (igrišča, dostopi). Na preostalem jugozahodnem delu območja obeh ureditvenih enot se predvideva stanovanjska gradnja nižjih gabaritov.
Predvidena je nova prometna ureditev na stičišču Lokavske ceste ter predvidene vzporedne ceste z Lipiško, kjer je potrebno zagotoviti tudi napajanje zalednih območij predvidenih z urbanistično zasnovo.
V postopku sprememb se bo preverila tudi možnost spremembe določil v zvezi z lego objektov znotraj ureditvene enote S-51, kadar gre za zagotavljanje učinkovite rabe energije v stavbah.
Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo sprememb ZN Lehte je v veljavni zakonodaji – ZPNačrt, ZUreP-1 ter v Odloku o urbanistični zasnovi mesta Sežana (Uradni list RS, št. 75/04), ki je dopolnil Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 1990 v letu 1995, 1996 ter 2002 (Uradni list RS, št. 54/95, 63/97, 81/02 in 86/02 – popr.). Spremembe in dopolnitve morajo biti izdelane v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in drugimi relevantnimi materialnimi predpisi lokalnega in državnega pomena.
3.
(območje predvidenih sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
Območje urejanja obsega ureditvene enote (kot so določene z urbanistično zasnovo) I-10, C-25 ter del ureditvenih enot S-51 in Tc-45. V zvezi z legami objektov območje vključuje vse parcele v ureditveni enoti S-51.
Kolikor se v postopku priprave in sprejema ugotovi, da so potrebna za izvedbo sprememb ZN Lehte ali z njim povezane infrastrukture druga dodatna zemljišča ali njihovi deli, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, se le-ta vključijo v območje ureditve.
4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Potrebne strokovne podlage se izdelajo z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
Pri pripravi se upoštevajo predhodno izdelane idejne zasnove za vrtec.
Strokovno rešitev izdela izvajalec, ki mora izpolnjevati pogoje za prostorskega načrtovalca. Izvajalec poleg potrebnih strokovnih podlag upošteva smernice nosilcev urejanja in usmeritve iz nadrejenih prostorskih aktov.
Geodetski posnetek ter druge geodetske podlage zagotovi občina.
5.
(roki za pripravo in posamezne faze)
Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb ZN Lehte:
– Objava sklepa v Uradnem listu RS,
– Izbor izvajalca prostorskega akta,
– Izvajalec pripravi gradivo – osnutek za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
– občina posreduje obvestilo MOP-u o nameri izdelave sprememb ZN Lehte v zvezi s potrebnostjo izvedbe CPVO,
– občina pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega sklepa – 30 dni od prejema vloge,
– izvajalec po prevzemu vseh potrebnih gradiv ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela dopolnjen osnutek sprememb ZN Lehte ter ustrezno gradivo za javno razgrnitev in obravnavo – 30 dni po prejemu smernic,
– občina z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb ZN Lehte, javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, javno naznanilo je objavljeno najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve,
– občina v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge javnosti, jih v sodelovanju z izvajalcem (načrtovalcem) prouči ter zavzame stališče glede njihovega upoštevanja v 7 dneh po javni razgrnitvi, stališče se objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu,
– izvajalec na podlagi stališča pripravi predlog sprememb ZN Lehte – 10 dni po sprejemu stališča,
– občina posreduje predlog nosilcem urejanja v pridobitev mnenj, rok za mnenja 30 dni,
– po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu sprememb ZN Lehte izvajalec izdela usklajen predlog – 10 dni po pridobitvi mnenj,
– župan predloži usklajen predlog sprememb ZN Lehte, v obravnavo in sprejem, Občinskemu svetu Občine Sežana (odlok, obrazložitve, grafični del), ki sprejme akt z odlokom,
– pobudnik zagotovi izdelavo končnega dokumenta v petih izvodih – 15 dni po sprejemu odloka na seji Občinskega sveta Občine Sežana,
– odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6.
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice)
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu s področno zakonodajo predstavljajo nosilce urejanja prostora in ki v konkretnem postopku priprave prostorskega akta odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– DRSC, Sektor za upravljanje cest, Območje Koper, Ankaranska cesta 7b, 6104 Koper,
– Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana,
– Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana,
– Elektro Primorska d.d., PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Petrol plin Ljubljana,
– Petrol plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Občina Sežana, za področje občinskih cest.
Kolikor se ugotovi v postopku priprave, da je treba pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja, se le-ta pridobijo v postopku.
V postopku se ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, obvesti o nameri izvedbe sprememb in dopolnitev prostorskega akta, da sporoči občini ali je treba izvesti CPVO.
7.
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Za pripravo in izdelavo sprememb ZN Lehte so potrebna sredstva zagotovljena v proračunu Občine Sežana za leto 2009.
8.
(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-3/2009
Sežana, dne 30. marca 2009
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost