Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1214. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje, stran 4006.

Na podlagi 4., 5. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08) ter 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP) je Mestni svet Mestne občine Celje v skladu s 17. členom statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne 7. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38/01).
2. člen
V 1. členu se besedilo »v Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94 in 34/00)« nadomesti z besedilom »v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08)«.
3. člen
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Podrobneje se naloge urejanja zelenih površin določijo z letnim načrtom urejanja javnih zelenih površin, ki ga določi pristojni občinski organ na predlog koncesionarja. Letni načrt urejanja javnih zelenih površin mora koncesionar pripraviti vsako leto najkasneje do 31. oktobra tekočega leta za prihodnje leto, razen za leto pridobitve koncesije, ko mora koncesionar pripraviti letni načrt urejanja javnih zelenih površin v dveh mesecih po pridobitvi koncesije.«
V 4. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Na zahtevo pristojnega občinskega organa mora koncesionar pripraviti tudi podrobnejši načrt in poročilo oziroma informacije, ki jih od njega zahteva koncedent.«
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Koncesija se podeljuje po sklopih za štiri področja koncesije, pri čemer lahko koncedent s posameznim ponudnikom sklene koncesijsko pogodbo za eno, dve, tri ali štiri področja koncesije, odvisno od predloženih ponudb.
Področja koncesije so naslednja:
– I. Področje zajema urejanje javnih zelenih površin ob mestnih vpadnicah ter v krajevnih skupnostih.
– II. Področje zajema urejanje vseh ostalih javnih zelenih površin, vključno z zelenimi površinami v mestnih četrtih.
– III. Področje zajema urejanje nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Celje.
– IV. Področje zajema negovanje in obnavljanje dreves na javnih površinah v Mestni občini Celje.
Natančneje se področja koncesije in obseg nalog določa s pregledom lokacij in kompleksov, kjer se izvaja dejavnost urejanja javnih zelenih površin. Pregled pripravi pristojni občinski organ Mestne občine Celje.
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, na katera področja koncesije se nanaša njegova ponudba. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vsa področja koncesije mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po posameznih področjih koncesije. Po ocenitvi ponudb po posameznih področjih koncesije sklene koncedent koncesijsko pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.«
5. člen
V 7. členu se besedilo »I. območju« nadomesti z besedilom »I. in/ali III. področju«.
V prvi alineji B) točke drugega odstavka 7. člena se za besedo »tehnik« doda besedilo »ali hortikulturni tehnik«.
Za drugo alinejo E) točke drugega odstavka 7. člena se doda nova F) točka, ki se glasi:
»F) Reference:
– da izpolnjuje reference, določene v javnem razpisu.«
Za F) točko se doda nova G) točka, ki se glasi:
»Koncesionar na I. področju mora imeti dovoljenje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki je skladno z obstoječo zakonodajo.«
6. člen
V 8. členu se besedilo »II. območju« nadomesti z besedilom »II. in/ali IV. področju«.
V prvi alineji B) točke 8. člena se za besedo »tehnik« doda besedilo »ali hortikulturni tehnik«.
Za drugo alinejo E) točke 8. člena se doda nova F) točka, ki se glasi:
»F) Reference:
– da izpolnjuje reference, določene v javnem razpisu.«
Za F) točko se doda nova G) točka, ki se glasi:
»Koncesionar mora imeti dovoljenje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki je skladno z obstoječo zakonodajo.«
7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Za zavarovanje kakovostnega in popolnega izvajanja gospodarske javne službe, mora koncesionar po dokončnosti odločbe o izbiri in pred podpisom koncesijske pogodbe plačati varščino na transakcijski račun Mestne občine Celje v višini 5% pogodbene cene. Vplačilo varščine je pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe. Rok za plačilo varščine določa odločba o izbiri.
Če izbrani koncesionar v predpisanem roku ne vplača varščine, se odločba o izbiri razveljavi. Koncesionar je v tem primeru dolžan Mestni občini Celje poravnati vso povzročeno škodo.
V primerih iz prejšnjega odstavka pristojni občinski organ odloči ali bo ponovljen postopek javnega razpisa ali pa bo koncesija podeljena naslednjemu najboljšemu ponudniku iz že opravljenega razpisa.«
8. člen
V 11. členu se beseda »tolarske« nadomesti z besedo »evrske«.
9. člen
V 12. členu se besedilo »Komunalna direkcija« nadomesti z besedilom »Pristojni občinski organ«.
10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Koncesija se podeli s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje se lahko sklene za obdobje do sedmih let. Po preteku trajanja koncesijskega razmerja je koncesionar lahko ponovno izbran.«
11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Koncesionarja za izvajanje urejanja zelenih površin bo koncendent izbiral z javnim razpisom.
Javni razpis se objavi v skladu z veljavno zakonodajo. Vsebovati mora vse potrebne elemente za oblikovanje ponudb. Rok za prijavo na razpis se določi v razpisni dokumentaciji.«
12. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
O izbiri med prijavljenimi ponudniki odloča v upravnem postopku pristojni občinski organ Mestne občine Celje.
Merilo za izbor koncesionarja je najnižja ponujena cena.
V postopku izbire lahko koncedent odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da se razpis ponovi ali, da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas.«
13. člen
V prvem, tretjem in četrtem odstavku 21. člena se besedilo »Komunalna direkcija« nadomesti z besedilom »pristojni občinski organ«.
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »Komunalni direkciji« nadomesti z besedilom »pristojnemu občinskemu organu«.
14. člen
V 22. členu se besedilo »Občinska inšpekcijska služba Mestne občine Celje« nadomesti z besedilom »pristojna inšpekcijska služba«.
15. člen
V drugem odstavku 23. člena se besedilo »Komunalne direkcije« nadomesti z besedilom »pristojnega občinskega organa«.
V tretjem odstavku 23. člena se besedilo »Komunalna direkcija« nadomesti z besedilom »pristojni občinski organ«.
16. člen
V 24. členu se besedilo »Komunalna direkcija« nadomesti z besedilom »pristojni občinski organ«.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati prvi stavek prvega odstavka 6. člena Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38/01).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4306-6/2009
Celje, dne 7. aprila 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost