Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Ob-2887/09 , Stran 844
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je stanovanje – garsonjera v skupni izmeri 37,5 m2, v 4. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Breg 16, Ljubljana (del. parc. št. *206/1, k.o. Ljubljana mesto, ZKV 209). Stanovanje v skupni izmeri 37,5 m2 predstavlja: – soba: 24,30 m2, – kuhinja: 10,35 m2, – shramba: 1,80 m2, – wc: 0,68 m2, – klet v skupni rabi, v izmeri 0,39 m2. Stavba, v kateri se stanovanje – garsonjera nahaja, je locirana v ožjem mestnem jedru Ljubljane. Stavba ima pritličje in štiri nadstropja; v pritličju so poslovni prostori in trgovski lokal, v nadstropjih so stanovanja. Stavba nima dvigala – etaže so dostopne po stopnicah. Stanovanje je obrnjeno na cestno stran. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je last Žale Javno podjetje, d.o.o. Nepremičnina, je trenutno prosta – nezasedena. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo ureja kupec sam, zato se nepremičnina prodaja kot solastniški delež v višini 1/13 na celotni nepremičnini. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba. 4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati/nakazati na transakcijski račun Žale Javno podjetje d.o.o., št. 03100-1000003073, pri SKB d.d., s pripisom »varščina za nakup nepremičnine – stanovanje Breg 16«. Položena varščina se izbranemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo varščina vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, na njihov osebni oziroma transakcijski račun. 5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo oziroma elementi, ki naj jih ponudba vsebuje: – V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. – Nepremičnina se prodaja oziroma kupuje po načelu videno – kupljeno. – Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – stanovanje Breg 16«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja. Ponudniki ponudbe predložijo v tajništvu Žale Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana. – Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine, ki jo želi ponudnik kupiti, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko osebnega oziroma transakcijskega računa ter navedbo banke, pri kateri je le-ta odprt za primer vračila varščine, – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetnik posameznik) oziroma sklep o vpisu v poslovni register, – izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo, da je ponudnik seznanjen, da etažna lastnina za nepremičnino, ki je predmet prodaje, še ni urejena ter da je seznanjen, da kupuje solastniški delež v višini 1/13 na celotni nepremičnini parc. št. *206/1, k.o. Ljubljana mesto, ZKV 209, – izjava ponudnika o vezanosti na ponudbo do sklenitve prodajne pogodbe. – Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku, se njegova varščina zadrži in velja, da je odstopil od pogodbe. – Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine – najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno kupnino. – V primeru, da je podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, si Žale Javno podjetje, d.o.o. pridržuje pravico, da z njimi opravi dodatna pogajanja. – Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika. – Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja prispelih ponudb. 6. Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je 95.000,00 EUR. V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati izbrani ponudnik oziroma kupec. Kupec nosi tudi vse preostale stroške pravnega posla. 7. Način in rok plačila kupnine Izbrani ponudnik oziroma kupec je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Žale Javno podjetje, d.o.o., katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 8. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je do torka, 5. 5. 2009, do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, dne 5. 5. 2009, ob 12. uri, v prostorih Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana, v sobi št. 10/1. nadstropje. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 9. Postopek javnega odpiranja ponudb vodi komisija, imenovana s strani direktorja Žale Javno podjetje, d.o.o. 10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dneva sklenitve prodajne pogodbe. 11. Žale Javno podjetje, d.o.o. si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da začeti postopek prodaje nepremičnine ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 12. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine oziroma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb lahko interesenti dobijo na Javnem podjetju Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana, Mojca Kuk, tel. 01/420-17-20, e-pošta: mojca.kuk@zale.si ter na spletni strani www.zale.si. 13. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v prejšnji točki.

AAA Zlata odličnost