Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1238. Odlok o grbu in zastavi Občine Poljčane, stran 4029.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 97/07 UPB2, 27/08, 76/08 in 100/08) in 7. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je občinski svet na 20. redni seji dne 24. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Poljčane
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Poljčane ter njuno uporabo.
2. člen
Grb in zastava sta istovetnostna simbola in predstavljata ter označujeta pripadnost Občini Poljčane. Uporabljata se v skladu z določbami tega odloka, njuna uporaba pa ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Poljčane.
Grb in zastava sta kot istovetnostna simbola zavarovana z vpisom v heraldično veksilološki register pri Arhivu Republike Slovenije.
Njun videz in vsebina sta zavarovana tudi pri avtorski ustanovi, ki ju je ustvarila. Ta jih varuje pred morebitnimi samovoljnimi posegi v njihov videz in vsebino.
Grba in zastave ter njihovih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati:
a – kot blagovno znamko za označevanje blaga ali storitev,
b – kot znak različnih prireditev ali
c – kot model oziroma vzorec za različne druge namene.
Izvirnike upodobitev grba in zastave za njihovo upodobitev hrani Občina Poljčane.
II. GRB
3. člen
Grb Občine Poljčane je upodobljen na srebrnem ščitu poznogotskega stila, ki ga na sredini razdeljuje škarnična delitev v zgornje srebrno in spodnje zeleno polje. V zgornjem desnem in zgornjem levem kotu nastopata po en cvet velikonočnice (Pulsatilla grandis) v vijolični barvi z zlatim pestičem. Na dnu ščita je v zelenem polju trivalna srebrna valovnica. Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturi pečatne grafike, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del mape »DOS« (Dokumenti Občinske Simbolike) Občine Poljčane z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.
III. UPORABA GRBA
4. člen
Grb se uporablja:
– v potrditvenih prvinah (pečatu, štampiljkah in žigih) ter na ostalih oznakah občinskih organov,
– v prostorih in na poslopju sedeža občine,
– na listinah in dokumentih, ki jih izstavljajo župan in občinski upravni organi,
– na protokolarnih listinah, čestitkah, vizitkah itd., ki jih za službene namene uporablja župan,
– na listinah, ki jih izstavlja občinski svet v svečani obliki in na drugih svečanih listinah,
– na vseh uradnih priznanjih občine,
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
Grb se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih,
– ob športnih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine;
– v drugih primerih, v skladu z določili tega odloka.
Grb lahko uporabljajo:
– župan, občinski svet, občinska uprava ter drugi občinski organi Občine Poljčane,
– pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Občini Poljčane,
– družbene, kulturne, športne in druge organizacije na območju Občine Poljčane in
– drugi, ki za uporabo grba izkažejo svoj interes.
5. člen
Ko se grb Občine Poljčane uporablja poleg drugega grba lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.
Če se grb Občine Poljčane uporablja z več grbi tujih ali domačih lokalnih skupnosti, njim ustreznimi znaki organizacij ali z drugimi podobnimi znamenji (v nadaljevanju: znaki), je grb Občine Poljčane:
– če so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu – v sredini polkroga;
– če so grbi in znaki razvrščeni v koloni – na čelu kolone;
– če so grbi in znaki razvrščeni v vrsto – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani;
– če so grbi in znaki razvrščeni v skupine – na čelu skupine.
Za uporabo grba Občine Poljčane skupaj z grbom Republike Slovenije se smiselno uporabljajo določbe Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94).
6. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je fizično poškodovan, obledelih barv ali umazan ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom.
IV. ZASTAVA
7. člen
Zastava Občine Poljčane je pravokotne oblike. Razmerje višine zastavine rute »H« proti njeni dolžini »L« je 2:5 s tem, da je njena ruta z desno vertikalno škarnično delitvijo razdeljena na dva dela. Prvi drogovni del rute znaša eno tretjino, drugi vetrni del pa dve tretjini rute. Drogovno polje je belo, na njegovo sredino je postavljen grb Občine Poljčane. Velikost grba znaša polovico višine zastavinega polja. Preostali vetrni del rute je v zeleni barvi.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del mape »DOS« (Dokumenti Občinske Simbolike) Občine Poljčane z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.
V. UPORABA ZASTAVE
8. člen
Zastava Občine Poljčane je stalno izobešena:
– na poslopju sedeža Občine Poljčane,
– na poslopjih sedežev vrtcev in osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Občina Poljčane,
– na ali ob poslopjih, kjer je sedež drugih organizacij, katerih ustanoviteljica je Občina Poljčane.
Zastava se izobesi:
– ob občinskem prazniku,
– ob državnih praznikih,
– ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
– ob slovesni seji občinskega sveta,
– ob obisku uradnih organov domačih lokalnih skupnosti, državnih in mednarodnih delegacij,
– ob za občino pomembnih komemoracijah, na splošnemu protokolu ustrezen način,
– ob drugih za Občino Poljčane pomembnih priložnostih.
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena je zastava izobešena na poslopjih, javnih zgradbah oziroma na mestih, kjer je prireditev.
Župan Občine Poljčane lahko odredi, da se ob posebnih priložnostih, ki so v korist občine, zastava izobesi tudi na drugih zgradbah.
V primeru žalovanja se občinska zastava izobesi na pol droga.
Sobne zastave Evropske unije, Republike Slovenije in Občine Poljčane, morajo biti izpostavljene v pisarni župana, v sejni sobi, v prostoru, kjer se sklepajo zakonske zveze, kakor tudi v dvoranah, kjer se predvajajo kulturne prireditve.
9. člen
Zastave so izobešene v času praznikov, prireditev in dogodkov navedenih v prejšnjem členu in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
10. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom.
11. člen
Ko je zastava Občine Poljčane izobešena poleg kakšne druge zastave lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.
Ko je zastava Občine Poljčane izobešena skupaj z dvema drugima zastavama lokalnih skupnosti, mora biti zastava Občine Poljčane v sredini.
Ko je zastava Občine Poljčane izobešena skupaj z več drugimi zastavami lokalnih skupnosti, je zastava Občine Poljčane:
– če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga tako, da jo je razločno videti;
– če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga;
– če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone;
– če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
– če so zastave razporejene v skupini – na čelu skupine.
Ko je zastava Občine Poljčane izobešena skupaj z dvema ali več zastavami lokalnih skupnosti (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Poljčane (oziroma vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Poljčane.
Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije in z zastavo Evropske unije, veljajo za način izobešanja določbe Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) ter določbe Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/04).
VI. SKUPNE DOLOČBE O UPORABI GRBA IN ZASTAVE
12. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Poljčane in pravilno izvajanje tega odloka skrbi občinska uprava Občine Poljčane, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za uporabo grba in zastave, izdaja odločbe o uporabi le-teh ter vodi evidenco izdanih odločb.
13. člen
Vlogi za uporabo grba in zastave Občine Poljčane mora prosilec priložiti ustrezno dokumentacijo s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija in podobno) ter naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti tudi idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba grba in zastave.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti občinski upravi Občine Poljčane v dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetnostne simbole občine ali dele le-teh, mora prosilec predložiti na vpogled občinski upravi še pred distribucijo.
14. člen
V odločbi, s katero se dovoli uporaba grba in zastave, se določijo pogoji, pod katerimi se dovoli uporaba grba in zastave Občine Poljčane, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
Dovoljenje o uporabi grba in zastave Občine Poljčane lahko izdajatelj prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, določenih v odločbi, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu Občine Poljčane.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
15. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež na območju Občine Poljčane, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v okviru njihove dejavnosti, in sicer:
– v njihovi firmi oziroma podjetju,
– v njihovem zaščitnem znaku,
– v obliki brošur in spominkov,
– v tiskanih izvedbah tako za kulturne in posvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem trajanju ter o pogojih uporabe grba v zgoraj navedenih primerih odloča občinska uprava Občine Poljčane.
Uporaba grba Občine Poljčane v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
VII. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja občinska uprava Občine Poljčane.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
17. člen
Z globo od 630,00 EUR do 1.250,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti uporablja grb in zastavo Občine Poljčane brez dovoljenja oziroma v nasprotju z določbami tega odloka.
Z globo 250,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 150,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega odloka.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 013-0003/2009-10-401
Poljčane, dne 24. marca 2009
Župan
Občine Poljčane
Stane Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost