Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1207. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Železniki, stran 3995.

Na podlagi 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07) in Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) je distributer toplote Toplarna Železniki d.o.o. s soglasjem Občinskega sveta Občine Železniki sprejel
T A R I F N I S I S T E M
za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tarifnim sistemom za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Železniki se določajo:
– osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki jo distributer dobavlja odjemalcem iz toplovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu »odjemalec«),
– načela in merila za ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe računskih elementov s ciljem, da bi spodbujali učinkovito rabo toplote in da bi bile toplotne naprave distribucijskega sistema bolje izrabljene.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse tarifne odjemalce toplote iz distribucijskega omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Železniki.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente cene tarifnih odjemalcev morajo biti javno objavljene v RATITOVŠKIH OBZORJIH, glasilu Občine Železniki.
II. POJMI IN DEFINICIJE
4. člen
V tem tarifnem sistemu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja toplotnega omrežja za distribucijo toplote,
distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta,
distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja omrežja za distribucijo toplote,
odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto,
obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote,
priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje,
primarni števec: je števec na odjemnem mestu v toplotni postaji, kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno toploto. Odčitek količine dobavljene toplote na osnovi primarnega števca je osnova za obračun dobavljene toplote,
tarifna postavka: je v denarni vrednosti izraženi element tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem obdobju,
tarifna skupina: je skupina odjemalcev toplote, za katere veljajo enake tarifne postavke,
števnina: je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in stroškov overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu skladno s predpisi.
III. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
5. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so obračunska moč, dobavljena količina toplotne energije ter nestandardne storitve.
Standardne storitve distributerja so vse storitve, ki zagotavljajo nemoteno obratovanje sistema distributerja, to so stroški obratovanja in vzdrževanja toplotnih naprav distributerja po 4. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Železniki (v nadaljevanju Pogoji). Vključene so v ceni za enoto obračunske moči in ceni za količino toplote.
V standardne storitve štejejo tudi storitve meritev toplote in obračuna po primarnem toplotnem števcu ter stroški obračuna po posameznih odjemalcih, oziroma po posameznih stanovanjih po vnaprej določenem ali dogovorjenem razdelilniku stroškov.
6. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske moči (€/MW, leto ali €/kW, mesec)
– cena za enoto dobavljene količine toplotne energije (€/MWh, €/kWh)
– cena za nestandardne storitve po ceniku
– števnina merilnika toplotne energije (€/kom.).
7. člen
Pri tarifnih odjemalcih je cena za odjem toplote iz sistema za daljinsko ogrevanje sestavljena iz cene za obračunsko moč, cene za dobavljeno količino toplote ter obračunom števnine na enoto. Nestandardne storitve se plačujejo posebej po veljavnem ceniku distributerja.
8. člen
Letni znesek za obračunsko moč se obračunava mesečno (1/12 letnega zneska). Letni znesek za obračunsko moč se izračuna tako, da se letna tarifna postavka za obračunsko moč €/MW, leto ali €/kW, mesec pomnoži z obračunsko močjo.
Znesek za obračunsko moč je neodvisen od dobavljene količine toplote.
Letna tarifna postavka za obračunsko moč je do sklenitve pogodb med distributerjem in odjemalci, v katerih je obračunska moč določena, enaka nič.
9. člen
V večstanovanjskem objektu se znesek za obračunsko moč za ogrevanje razdeli sorazmerno ogrevani površini stanovanj ali na osnovi dogovorjenega ključa delitve (delilnika) skladno z 21. členom Pogojev.
10. člen
Znesek za količino dobavljene toplote se izračuna tako, da se število dobavljenih MWh (kWh) pomnoži s ceno na enoto dobavljene toplote (€/MWh, €/kWh).
Cena na enoto dobavljene toplote je različna za dve obdobji:
– zimska prodaja, obdobje od 1. 9.–30. 4.
– letna prodaja, obdobje od 1. 5.–31. 8.
11. člen
Nestandardne storitve distributerja so:
– vzdrževanje, umerjanje in zamenjava dotrajanih merilnih naprav,
– vzdrževanje toplotnih postaj,
– nadzor nad deli pri priključitvi toplotnih postaj,
– izdaja soglasij,
– storitev priključitve na sistem daljinskega ogrevanja.
12. člen
Nestandardne storitve distributerja se obračunavajo po javno objavljenem ceniku:
– števnina, ki zajema letne stroške vzdrževanja, umerjanja in zamenjave dotrajanih merilnih naprav, se obračunava mesečno (1/12 letnega zneska),
– vzdrževanje toplotnih postaj, ki se obračunava mesečno (1/12 zneska),
– nadzor nad deli pri priključitvi toplotnih postaj, ki se obračuna po dejansko opravljenih urah po ceni ure nadzornika, objavljeni v ceniku,
– izdaja soglasij, ki se obračuna po ceni v ceniku,
– priključnina, ki zajema stroške priključitve na sistem daljinskega ogrevanja in se obračuna po ceniku.
III. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE
13. člen
Odjem toplote je razvrščen v dve tarifni skupini:
I. Tarifna skupina – gospodinjski odjem
II. Tarifna skupina – ostali odjem.
14. člen
Razvrstitev v tarifno skupino opravi distributer na osnovi obstoječe dokumentacije, po kateri je izdal soglasje k priključitvi.
IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
15. člen
Obračun dobave toplote se pri posameznem odjemalcu opravi z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino,
– obračunom obračunske moči po veljavni ceni,
– obračunom dobavljenih količin toplote po veljavni ceni,
– obračunom števnine na enoto,
– obračunom nestandardnih storitev.
16. člen
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s skupno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava skladno z dogovorjenim delilnikom stroškov na tem odjemnem mestu (21. člen Pogojev) in ustrezno tarifno skupino.
17. člen
Znesek za obračunsko moč se obračunava praviloma mesečno, in sicer 1/12 od letnega zneska.
18. člen
Količina toplote se obračuna na podlagi odčitkov s toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji.
Če se količina toplote za pripravo sanitarne tople vode ne meri s skupnim toplotnim števcem, se obračuna na podlagi odčitkov iz vodomera, nameščenega pred napravo za pripravo sanitarne tople vode. Za m3 segrete vode od 15 ° do 60 °C se obračuna 50 kWh toplotne energije.
Dobavljena količina toplote se obračunava mesečno (obračunsko obdobje).
19. člen
Nestandardne storitve se obračunava mesečno oziroma po opravljeni storitvi skladno s cenikom.
20. člen
Odjemalec mora plačati dobavljeno toploto, znesek za priključno moč in storitve v roku 15 dni od datuma izstavitve računa, če zakon ne določa drugače.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu dobavitelj zaračunava zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva poravnave.
Če nastane dvom o odjemalčevi plačilni sposobnosti ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko dobavitelj zahteva plačilo vnaprej. Količina toplote, za katero lahko dobavitelj zahteva predplačilo, se določi z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Tarifni sistem in cenik daljinskega ogrevanja pripravi in sprejme distributer. Občinski svet Občine Železniki mora predhodno soglašati s Tarifnim sistemom. Cenik se oblikuje in sprejme skladno z veljavnimi predpisi.
22. člen
Tarifni sistem se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Tarifni sistem, prenehajo veljati Pogoji za dobavo in odjem toplotne energije z dne 8. 9. 1999.
Železniki, dne 2. aprila 2009
Toplarna Železniki, d.o.o.
Ivan Fajfar l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost