Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1215. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja – OPPN Zgornja Hudinja, stran 4008.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja – OPPN Zgornja Hudinja
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
Veljavni zazidalni načrt za obravnavano območje – Odlok o ZN Zgornja Hudinja, (Uradni list SRS, št. 21/75, projekt izdelal Zavod za napredek gospodarstva, s spremembami in dopolnitvami) predmetno območje namenja stanovanjskim in dopolnilnim dejavnostim ter športu in rekreaciji
Mestna občina Celje želi na zemljišču realizirati gradnjo inovativnega doma za starejše z vso pripadajočo infrastrukturo. Podatki projekcije prebivalstva, ki pomeni izračun prihodnjega števila in značilnosti prebivalstva in je zasnovan na hipotezah o bodočem razvoju rodnosti ter umrljivosti kažejo, da bo delež starejšega prebivalstva še bistveno višji. Tako je mogoče predvideti, da se bo prebivalstvo naglo staralo tudi v Sloveniji, kjer se bo delež starejših od 65 let leta 2020 povzpel na 19 odstotkov, leta 2050 pa celo na 31 odstotkov, kar bo uvrstilo Slovenijo na peto mesto po deležu starejših prebivalcev v uniji. Pri omilitvi tega problema želi MO Celje predvideti tudi potrebna zemljišča in objekte za izvajanje dejavnosti varstva starejših. Prednost izbrane lokacije je lega znotraj urbane soseske, kjer je mogoče zagotavljati vso potrebno infrastrukturo ter bližina oskrbnih dejavnosti – pošte, trgovine, javnega prevoza.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet prostorskega akta je ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala pogoje umestitve doma za starejše z vso potrebno infrastrukturo. Hkrati je predmet načrtovanja tudi trenutno nezazidano stavbno zemljišče ob severozahodnem zaključku stanovanjske gradnje, kjer je mogoče predvideti dejavnosti in gradnjo v smislu dopolnitve naselja.
Pri načrtovanju nove prostorske ureditve je potrebno upoštevati obstoječo prometno infrastrukturo na eni in stanovanjsko gradnjo na drugi strani ter zaradi specifike dejavnosti upoštevati vpliv obstoječega okolja na načrtovano ureditev. Upoštevati je prometno obremenitev naselja že zaradi bližine avtoceste in njenega koridorja ter temu prilagoditi celotno zasnovo na način, da bo zagotovljena ustrezna stopnja varstva pred hrupom. Prav tako mora biti prikazan dostop do glavnih obstoječih prometnic ter zato potrebna prilagoditev.
Znotraj novega ureditvenega območja je potrebno poleg gradnje objektov predvideti tudi ustrezno obliko mirujočega prometa ter poleg tega zagotoviti zadostne zelene površine. Prostorski akt mora podati pogoje za gradnjo sodobnih, inovativnih ter arhitekturno kvalitetnih in energetsko primernih objektov.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3. člen
Ureditveno območje
Območje občinskega podrobnega načrta je zemljišče s parcelnimi številkami.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o ZN Zgornja Hudinja, (Uradni list SRS, št. 21/75, projekt izdelal Zavod za napredek gospodarstva, s spremembami in dopolnitvami).
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– DARS d.d., Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
Roki za postopek sprejemanja OPPN
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi v septembru 2009.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Nosilec vseh finančnih obveznosti v zvezi s pripravo prostorskega akta je Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo.
8. člen
Končne določbe
Sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4306-0003/2009 4200 DZ
Celje, dne 23. marca 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost