Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 129-0001/2009-03102 Ob-2866/09 , Stran 819
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Referat za družbene dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog. 4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov: – da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem; – da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti. Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog imajo: – javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju preprečevanja odvisnosti od drog, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem. 4.1. Merila in kriteriji za izbor Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno Pokrivanje materialnih in drugih stroškov za izvajanje programa preprečevanje odvisnosti od drog: – da so prostori izvajalca za izvajanje programa v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk, – da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno preprečevanju odvisnosti od drog – 20 točk, – dejavnost se kontinuirano izvaja: – do vključno 1 leta – 5 točk, – od 1 do vključno 5 let – 10 točk, – nad 5 let – 15 točk. Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju in zmanjševanju problemov, povezanih z (zlo)rabo drog v Občini Ravne na Koroškem: – preventivne delavnice in koordinacija programa (usklajevanje s šolami in predavatelji) se izvajajo v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem – 30 točk, – zagotovljeni prostori za izvajanje – 20 točk, – vključenost različnih oblik učenja (delavnice za osveščanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih delavcev, socialnih delavcev in staršev, ki zaznavajo tvegano obnašanje otrok in mladostnikov na temo zasvojenosti, …) – 30 točk, – vključenost preventivnih delavnic za mladostnike (delavnice za učence šestih razredov osnovnih šol, usmerjene v razvoj in krepitev specifičnih veščin in znanj, s katerimi bodo razvili sposobnosti za odgovorno odločanje in življenje brez drog,…) – 30 točk, – vključenost koordinacije aktivnosti in priprava načrta za vključitev programa v redni šolski plan (šolsko leto 2009/2010) – 20 točk, – dejavnost se kontinuirano izvaja: – do vključno 1 leta – 5 točk, – od 1 do vključno 5 let – 10 točk, – nad 10 let – 20 točk. 5. Okvirna višina sredstev: 1. za pokrivanje materialnih in drugih stroškov za izvajanje programa do višine 1.000 €; 2. za izvajanje preventivnih programov preprečevanja odvisnosti od drog – do višine 4.000 €. 6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca junija 2009. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2009. 7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno četrtka, 30. 4. 2009 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Mateji Šumnik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Referat za družbene dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju preprečevanja odvisnosti od drog – 2009«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja. 8. Odpiranje ponudb bo v torek, 5. 5. 2009 v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe. 10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Mateji Šumnik ali na spletni strani www.ravne.si od vključno petka 10. 4. 2009. 11. Razpisna dokumentacija Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od vključno petka 10. 4. 2009 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Mateji Šumnik. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si. Podrobne informacije dobite na Referatu za družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki III za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022. 12. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov. 13. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti