Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

47802-6/2009-1 Ob-2922/09 , Stran 848
I. Predmet prodaje je: Zemljišče parc. št. 9122, njiva v izmeri 700 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novi Gorici, pri vl. št. 2526, k.o. Šempeter, v lasti Občine Šempeter - Vrtojba, ki se nahaja na območju Lokacijskega načrta Smete. Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino znaša 70.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Osnovni kriterij, po katerem se bodo vrednotile ponudbe, je poleg najvišje ponujene cene še terminsko opredeljen program investicije kandidata. Prednost ima tisti kandidat, ki je že lastnik na kompleksu Smete in je pripravljen takoj plačati akontacijo komunalnega prispevka na svoji parceli, ki bo povečan za odmerjeni komunalni prispevek na novo kupljeni parceli in ostalih pripadajočih parcelah, skladno s prostorsko ureditvijo lokacijskega načrta Občinski lokacijski načrt – Smete v Šempetru pri Gorici z dne 28. april 2005. II. Rok za zbiranje ponudb je vključno do torka, 21. aprila 2009, do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov. III. Ponudniki morajo pisne ponudbe predložiti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj« na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici. IV. Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, naziv in sedež (OBR-1), – podatke o odgovorni osebi ponudnika, – matično številko ali EMŠO, če gre za fizično osebo, – davčno številko, – pooblaščenega podpisnika pogodbe, – višino ponujene cene, pri tem lahko ponudnik navede enako ali višjo od izhodiščne cene določene s cenitvijo. Ponudbi je treba priložiti: – terminsko opredeljen program investicije in izjavo, da bo poravnal komunalni prispevek, – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo št. računa za primer vračila varščine, – pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo fizično ali pravno osebo, – pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi strinja in da sprejme razpisane pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno. V. Ponudnik mora plačati varščino na račun prodajalca 01383-0100014409, sklic 00 722100-09, v višini 10% izhodiščne cene. Uspelemu ponudniku se varščina vračuna v kupnino, neuspelim pa se vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku postopka prodaje nepremičnine. VI. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo bo imenoval župan Občine Šempeter - Vrtojba. Odpiranje ponudb bo 21. aprila 2009, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala. Odpiranje ponudb ne bo javno. VII. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika, hkrati pa zadržati varščino ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača celotne kupnine. VIII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiškoknjižno izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. IX. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter tudi da lahko do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. X. Postopek bo vodila posebna Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Regina Dragoljević, tel. 05/33-51-000, elektronski naslov: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.

AAA Zlata odličnost