Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 430-10/2009 Ob-2937/09 , Stran 814
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo tehnološko razvojnih projektov malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP), usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje. Iz sofinanciranja je izključena proizvodnja razvitih proizvodov ter uvajanje procesov in storitev. Ministrstvo želi s sofinanciranjem spodbujati podjetja, da s pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v raziskovalno razvojno dejavnost dvignejo tehnološko zahtevnost in dodano vrednost svojih izdelkov oziroma storitev in s tem okrepijo konkurenčni položaj na globalnih trgih, zagotavljajo trajnostni razvoj, višjo dodano vrednost in dobičke. Ministrstvo bo sofinanciralo del stroškov raziskovalno razvojnih projektov MSP, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in so povezani s tehnološko izboljšavo proizvodnega procesa in/ali proizvoda, kakor tudi z uvajanjem novih tehnologij in/ali proizvodov. Raziskovalno razvojna dejavnost se lahko izvaja z lastnimi razvojno raziskovalnimi aktivnostmi podjetij oziroma s prenosom raziskovalnih rezultatov iz raziskovalnih ustanov ali drugih podjetij. Podjetje lahko izvaja razvojne projekte z lastno razvojno enoto ali z ustrezno zunanjo izvajalsko skupino. Sredstva bodo dodeljena po pravilu »de minimis«. Pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 19989/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«. Skupni znesek pomoči dodeljen prejemniku po pravilu »de minimis« ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Podjetja, ki so v zadnjih treh letih presegla višino take pomoči, niso upravičena do sredstev tega javnega razpisa. Podjetja, ki so takšno pomoč že prejela, pa niso presegla omenjenega zneska so upravičena do manjkajočih sredstev do omejitve 200.000 EUR. Zaželeno je, da prijavitelji s projektom, ki ga prijavljajo za sofinanciranje oziroma s svojim delovanjem prispevajo k povečanju učinkovitosti rabe končne energije in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževanja. Upravičeni stroški za izvajanje raziskovalno razvojnih projektov vključujejo stroške povezane z industrijskimi raziskavami (vsaj 50% vseh stroškov projekta) in predkonkurenčnimi razvojnimi aktivnostmi vključno z izdelavo prototipa. 3. Pogoji sodelovanja Na razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki: – so registrirani oziroma vpisani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. ZGD-1 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZPTI, (100/07 – pop.), 10/08, 68/08) (v nadaljnjem besedilu: podjetja), pred (ali v letu) 2008, – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07), – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje, – niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči, – nimajo neporavnane obveznosti do države, – raziskovalno razvojni projekt mora izvajati projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta in strokovni ter tehnični sodelavci, – niso za isti namen že pridobila ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega in lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov. Odgovorni vodja raziskovalno razvojnega projekta in člani izvajalske skupine raziskovalno razvojnega projekta so lahko, poleg raziskovalcev oziroma razvojnikov v razvojnih enotah v podjetjih tudi raziskovalci, ki opravljajo svoje delo v raziskovalnih organizacijah, ki jih opredeljuje Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Do sredstev niso upravičena podjetja iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, ribištva, ribogojstva in premogovništva. Do pomoči »de minimis« niso upravičena podjetja, katerim bi bila pomoč neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev se zavrnejo. Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ dva projekta (če višina zahtevanega sofinanciranja ne presega 200.000,00 EUR). Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot dva projekta (poslal več vlog) se bo obravnavalo tisti dve vlogi, ki bosta prispeli prvi, vse naslednje vloge pa se zavržejo. Kolikor bo prijavitelj v eni vlogi poslal več projektov bo obravnavan projekt v katerem bo zahtevan višji znesek sofinanciranja, morebitni drug(i) projekt(i) pa bo(do) zavženi. Vse ostale točke tega javnega razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji. 4. Prijava projekta Prijavitelji bodo vloge lahko oddali v dveh rokih za oddajo vlog. Prvi rok za oddajo vlog je 8. 5. 2009, do 12. ure, drugi rok za oddajo vlog pa je 22. 6. 2009. Prijava na ta razpis mora prispeti na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, v glavno pisarno, do 8. 5. 2009 oziroma do 22. 6. 2009, do 12. ure. Na podlagi te prijave bo projekt ocenjen in bo, v kolikor bo na podlagi doseženega števila točk, števila prijavljenih projektov in višine razpoložljivih sredstev uvrščen dovolj visoko, prejel sredstva. Prijaviteljem, ki bodo oddali vlogo do prvega roka za oddajo vlog in zaradi prenizke ocene projekta ne bodo izbrani za sofinanciranje, vloge ni potrebno ponovno pošiljati, saj bo le-ta tudi v drugem krogu izbora projektov uvrščena v izbor v skladu z že dobljeno oceno pri prvem odpiranju. Prijavitelji morajo oddati en izvod popolne vloge in eno kopijo vloge v elektronski obliki. Vloga mora biti sestavljena v skladu z 11. točko javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter Navodili predlagateljem za izdelavo vloge. 5. Upravičeni stroški Sofinancirali se bodo uveljavljani in izkazani upravičeni stroški v višini 60% za srednje velika podjetja in 70% za mala podjetja. Upravičeni stroški so: – stroški osebja, – stroški amortizacije instrumentov, opreme, zemljišč ter zgradb, – stroški svetovanja in drugih storitev, – režijske stroške (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in ostale stroške delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti in skupaj ne smejo presegati 20% stroškov iz prvih treh alinej. Upravičeni stroški so natančneje opredeljeni v 5. točki razpisne dokumentacije. 6. Odpiranje in pregled vlog Na odpiranju strokovna komisija, v skladu s četrtim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna najprej pregleda prispele kuverte in izloči tiste, ki niso pravilo izpolnjene in označene ter tiste, ki niso bile dostavljene v roku. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovila popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalno popolnost). Vloga je popolna, če je izdelana enem izvodu in eni elektronski kopiji in če vsebuje sledeče v celoti izpolnjene obrazce: – prijavni obrazec (obrazec 1), – osnovni podatki o prijavitelju (obrazec 2), – podatki o tehnološko razvojnem projektu (obrazec 3), – izračun stroškov dela (obrazec 4), – izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec 5), – vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani). Pozor! Opis projekta na obrazcu št. 3 ne more biti predmet dopolnitve. Vloga, ki ne bo vsebovala opisa projekta bo zavržena. Pri ocenjevanju vlog se bo upošteval predložen opis, ki ga, po izteku roka za oddajo vloge ne bo mogoče dopolnjevati. 7. Ocenjevanje vlog Vloge, ki so formalno popolne in izpolnjujejo vse pogoje iz 3. točke javnega razpisa bodo ocenjene na podlagi spodaj navedenih meril. I. Ocena prijavitelja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Ocena projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vsak projekt bo ocenjen s strani enega od članov komisije. Strokovna komisija svoje ocene projektov zapiše na ocenjevalni list, ki je priloga te razpisne dokumentacije. Ocenjevalni listi morajo biti podpisani s strani ocenjevalca, ocene na njih pa utemeljene s pripombami. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog na podlagi meril iz te točke, števila prijav na javni razpis in višine razpoložljivih sredstev bodo izmed vseh prispelih prijav, v sofinanciranje izbrane vloge tistih prijaviteljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja po zgoraj navedenih merilih dosegli višje število točk. Iz sofinanciranja bodo, ne glede na končno skupno oceno izključeni vsi projekti, ki bodo v dveh (ali več) ocenjevalnih merilih prejeli 0 točk. 8. Izdelava predloga sofinanciranja O dodelitvi državne pomoči s sklepom odloči minister. Pri prvem odpiranju (po prvem roku za oddajo vlog) se bo med prejemnike sredstev razdelilo največ 5.000.000,00 EUR, pri drugem odpiranju pa preostal 1.500.000,00 EUR. Kolikor bo zaprošenih sredstev pri prvem odpiranju več kot za 5.000.000,00 EUR, se projekti, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje in v prvem krogu ne bodo uvrščeni dovolj visoko, da bi bili sofinancirani, z že dobljeno oceno, uvrstijo v drugi krogi izbora (po drugem roku za oddajo vlog). Predlog o prijaviteljih, ki bodo prejeli državno pomoč, bo izdelan na podlagi ovrednotenja projekta po merilih iz 7. točke tega razpisa. Predlog o višini državne pomoči bo izdelan v skladu z zaprošenimi sredstvi in v višini do ustreznega odstotka upravičenih stroškov. Glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge, zaprošena sredstva v njih in oceno projekta v skladu z merili iz 7. točke tega razpisa se bo za sofinanciranje izbralo toliko najviše uvrščenih projektov (razvrščenih po ocenah od najbolje do najslabše ocenjenega), kolikor bo razpoložljivih sredstev. Iz sofinanciranja bodo, ne glede na končno skupno oceno izključeni vsi projekti, ki bodo v dveh (ali več) ocenjevalnih merilih prejeli 0 točk. Natančnejši postopek izdelave predloga sofinanciranja je opisan v 8. točki razpisne dokumentacije. 9. Višina sredstev, ki so na razpolago prejemnikom Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 6.500.000,00 EUR (5.000.000,00 EUR za prvi in 1.500.000,00 EUR za drugi krog), sredstva bremenijo proračunsko postavko 5686. Skrbnica postavke je Simona Novak. Sredstva bodo dodeljena po pravilu »de minimis«. Do uveljavitve rabalansa proračuna za leto 2009 prevzete finančne obveznosti ne smejo presegati okvirov veljavnega proračuna. 10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je do 30. 10. 2009. 11. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v enem izvodu in eni elektronski kopiji, po navodilih iz 11. točke razpisne dokumentacije (»Sestava vloge«). 12. Rok za oddajo vlog Vloga na ta razpis mora prispeti na ministrstvo do 8. 5. 2009 do 12. ure, ali do 22. 6. 2009, do 12. ure. Naslov za oddajo vloge je: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, glavna pisarna. Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis, tehnološko razvojni projekti«. Na zadnji strani zapišite popolni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka 1. roka za oddajo vlog (8. 5. 2009 do 12. ure) in do izteka 2. roka za oddajo vlog (22. 6. 2009, do 12. ure). Vloge, ki bodo prispele po izteku 1. roka za oddajo vlog, bodo uvrščene v drugo odpiranje. Vloge, ki bodo prispele po izteku 2. roka za oddajo vlog bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo pravilno označene na ovojnici bodo zavržene. 13. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog, v skladu s 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zaradi predvidenega velikega števila vlog ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prvo odpiranje vlog bo 11. 5. 2009, drugo odpiranje vlog pa bo 24. 6. 2009. 14. Obveščanje o izboru Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. V primeru zelo velikega števila vlog se lahko ta rok podaljša, vendar ne več kot za 30 dni, ministrstvo pa mora tako spremembo objaviti na spletnih straneh ministrstva. Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloča minister. 15. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Dodatne informacije o vseh točkah javnega razpisa in prijavi na javni razpis so na voljo po tel. 01/478-46-32 ali po elektronski pošti, stična oseba: Urška Zupin, e-pošta: urska.zupin@gov.si.

AAA Zlata odličnost