Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1216. Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Simonič), stran 4009.

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) župan Mestne občine Celje s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Simonič)
I.
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka (s povzetkom za javnost) Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Simonič), ki ga je pod št. 358/08 izdelal načrtovalec Lamal d.o.o. in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Območje sprememb se nahaja ob ulici Frankolovskih žrtev, v neposredni bližini centra stanovanjske soseske in trgovine. Veljavni prostorski akt na navedenem zemljišču dovoljuje legalizacijo estetsko neprimernega začasnega gostinskega objekta, oziroma izgradnjo manjšega stanovanjskega objekta, ne dovoljuje pa sprememb namembnosti pritličja za opravljanje poslovnih dejavnosti.
Interes lastnika in pobudnika razgrnjenih sprememb in dopolnitev je, da na zemljišču namesto predvidenega manjšega stanovanjskega objekta izgradi stanovanjsko-poslovni objekt etažnosti P + 4.
III.
Z razgrnjenim predlogom se spreminja ureditev na parceli 576/11 k.o. Spodnja Hudinja.
IV.
Gradivo iz prve točke bo od 20. aprila 2009 do vključno 20. maja 2009 javno razgrnjeno:
– v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– na sedežu Mestne četrti Hudinja, Ulica Frankolovskih žrtev 17a, 3000 Celje.
V.
Javna obravnava bo potekala v sredo 6. maja 2009 s pričetkom ob 16. uri v Sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
VI.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorsko ureditvenih pogojev. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 20. maja 2009 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, ali na elektronski naslov prostor@celje.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »ZN Zgornja Hudinja-Simonič«.
VII.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
VIII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00001/2007 4200 DZ
Celje, dne 30. marca 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost