Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1246. Sklep o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Drganjih selih v Občini Straža, stran 4049.

Na osnovi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US, 76/08 in 100/08 Odl. US), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08), III. poglavja Odloka o oskrbi z pitno vodo v Občini Straža (Uradni list SRS, št. 119/08 in 02/09 popravek), II. poglavja Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Straža (Uradni list RS, št. 17/09) in 6., 15. in 73. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 2. izredni seji dne 19. 2. 2009 sprejel
S K L E P
o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Drganjih selih v Občini Straža
1. člen
Občina Straža s tem sklepom omogoča skupno izgradnjo vodovodnega priključka stanovanjskim objektom in zidanicam na novozgrajeno vodovodno omrežje na Drganjih selih.
2. člen
Občina Straža zagotavlja pod enakimi in enotnimi pogoji pridobitev vodovodnega priključka, vsem ki se prijavijo in sklenejo pogodbo o sofinanciranju izgradnje do 31. marca 2009 in so od primarnega voda oddaljeni manj kot 100 m ter za priključek obstajajo zadostne gravitacijske tehnične možnosti.
Če je priključek oddaljen nad 100 m, mora prosilec za priključek razliko dodatno sam financirati ali sam izgraditi v skladu s Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu v Občini Straža (Uradni list RS, št. 17/09).
Oddaljenost priključnega cevovoda se lahko poveča za skupino več prosilcev za priključek na isti trasi priključnega cevovoda.
3. člen
Prosilec za vodovodni priključek mora sam pridobiti in dati služnost za prekop in napeljavo priključnega cevovoda za vse parcele po katerih poteka terciarni vodovod in priključek.
4. člen
Izgradnja vodovodnega priključka zajema:
– izkop, montaža cevovoda in zasutje jarka v maksimalni dolžini 100 m,
– navrtno objemko z ventilom in cestno LŽ kapo na glavnem vodu,
– dobava in montaža vodomernega jaška »Zagožen«,
– vodovodni ventil pred vodomerom v vodomernem jašku.
5. člen
Za izgradnjo vodovodnega priključka se prosilec s pogodbo zaveže, da bo v največ šestih obrokih plačal za izgradnjo priključka na:
– stanovanjski objekt 600 EUR,
– gospodarski objekt (zidanica) 1.000 EUR.
Pred podpisom pogodbe o izgradnji vodovodnega priključka mora prosilec zaprositi za odmero komunalnega prispevka po Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Straža (Uradni list RS, št. 01/09).
6. člen
Sklep se uporablja za priključitev fizičnih oseb.
Izvedba vodovodnega priključka pravnim osebam se izvede in obračuna po dejanski vrednosti in ceni.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na oglasni deski in internetni strani Občine Straža.
Št. 354-2/2009-3
Straža, dne 19. februarja 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost